Pályázati felhívás a Baja, 015/31 hrsz-ú ingatlan értékesítésére

2016. augusztus 17. 2016. szeptember 08.

A Baja Vagyon  Zrt. (6500 Baja, Árpád tér 1.), mint hasznosító értékesítésre meghirdeti a Baja, külterület 015/31 helyrajzi számú, önkormányzati tulajdonban lévő ingatlant az alábbi részletes pályázati kiírásban szereplő feltételekkel:

I.

a) A pályázatot kiíró szerv megnevezése, székhelye a képviselő-testületi határozat számának megjelölése:
A pályázatot kiíró szerv neve: Baja Vagyon Zrt.
A pályázatot kiíró szerv székhelye: 6500 Baja, Árpád tér 1.
A pályázati kiírás alapját képező jogszabály: Baja Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodásról szóló 27/2012. (XI. 30.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: vagyonrendelet)

b) A pályázat célja, jellege: ingatlan értékesítése nyílt pályáztatással.

c) A pályázat tárgyának megnevezése:
A bajai 015/31 hrsz-ú kivett telephely megnevezésű, természetben Baja külterület, Vaskúti úti ingatlan

d) Az ajánlatok benyújtásának helye és ideje:
Az ajánlat benyújtásának helye: Baja Vagyon Zrt. 6500 Baja, Árpád tér 1. földszint

Az ajánlat benyújtásának határideje: 2016. szeptember 2. 12:00 óra

A beadási határidőn túl érkezett ajánlatokat a kiíró érdemi vizsgálat nélkül érvénytelennek minősíti!

e) Az ajánlat benyújtásához szükséges példányszám és a csatolandó mellékletek:
Az ajánlatokat írásban, zárt borítékban, 1 eredeti és 1 másolati példányban kell benyújtani. Az ajánlat eredeti példányát olyan módon kell összefűzni, hogy ahhoz iratot sérülésmentesen hozzá ne lehessen csatolni, vagy abból eltávolítani. Az ajánlatokat magyar nyelven lehet benyújtani, az idegen nyelvű dokumentumot a kiíró nem veszi figyelembe. Az ajánlatokat az ajánlattevő személyesen valamint postai úton is eljuttathatja a fent megjelölt címre, úgy hogy az ajánlatnak a benyújtási határidőig be is kell érkeznie.
A borítékon csak a következő szerepeljen:
„Ajánlat a bajai 015/31 hrsz-ú ingatlan adásvételére. Határidő előtt felbontani tilos!”

 

Csatolandó mellékletek:

1. Természetes személy esetén a pályázó adatai (név, leánykori név, születési hely, születési idő, anyja neve, személyi igazolvány szám, állandó lakcím, adóazonosító jel, telefonszám, e-mail cím).

2. Jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság esetén 30 napnál nem régebbi hiteles aláírási címpéldány, illetve 30 napnál nem régebbi cégkivonat másolat, valamint a hivatalos képviselő neve, telefonszáma, email-címe.

3. Jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság esetén nyilatkozat arról, hogy a társaság Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság, nem áll felszámolás, csőd- vagy végelszámolási eljárás hatálya alatt, és annak veszélye sem fenyeget.

4. A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja.

5. A pályázó nyilatkozata arról, hogy személyes adatai kezeléséhez a pályázat elbírálásához szükséges mértékben hozzájárul.

6. A pályázó vételi ár ajánlatát, amely nem lehet alacsonyabb, mint a minimális értékesítési ár, valamint feltételen és visszavonhatatlan nyilatkozat arról, hogy ezt az összeget – nyertesség esetén – a felek között létrejött adásvételi szerződés alapján az önkormányzat részére megfizeti.

7. A pályázó nyilatkozata arról, hogy az ajánlattételi határidőt követő 90 napig ajánlati kötöttséget vállal.

8. A pályázati biztosíték megfizetését igazoló pénzintézeti bizonylat.

9. A pályázó 30 napnál nem régebbi

9.1. együttes NAV-igazolása, hogy adóigazolás kiállításának napján az adóhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozása nincs vagy

9.2. köztartozásmentes adózói adatbázisban történő szereplésről szóló igazolása.

10. A pályázó 30 napnál nem régebbi igazolása, hogy Baja Város Önkormányzata felé fennálló lejárt esedékességű köztartozása nincs.

 

A kiíró felhívja a pályázók figyelmét, hogy a nyilatkozatokat alátámasztó dokumentumokat, igazolásokat a pályázat benyújtásával egyidejűleg kell csatolni. A hamis adatszolgáltatásból eredő mindennemű kárért a pályázó a felelős.
A kiíró nem köteles a szolgáltatott adatok valóságának ellenőrzésére, az ebből eredő igényeket jelen pályázati kiírásban elutasítja.

f) Pályázati biztosíték
A pályázóknak ajánlatuk benyújtásával egyidejűleg bruttó 50.000.- Ft összegű pályázati biztosítékot kell megfizetniük a Baja Vagyon Zrt. 10402513-50515151-54511010 számú bankszámlájára.
A megfizetett pályázati biztosíték a pályázati felhívás visszavonása, az ajánlatok érvénytelenségének és eredménytelenségének megállapítása esetén, valamint a vesztes pályázók részére a pályázatok elbírálása után – kamat nélkül – 10 napon belül visszautalásra kerül.
Nem jár vissza a biztosíték, ha az ajánlattevő az ajánlatát az ajánlati kötöttség időtartama alatt visszavonta, vagy a szerződés megkötése neki felróható okból hiúsult meg. Ez vonatkozik a benyújtási határidő lejárta előtt visszavont ajánlatokra is.

g) Az ajánlati kötöttség időtartama:
Az ajánlati kötöttség a pályázati eljárás eredményes lefolytatásáig, illetve a nyertes pályázóval történő szerződés megkötéséig tart, de legalább 90 nap.

h) A pályázatra vonatkozó kérdések feltevésének, az esetleges további információk:
Ezen részletes ismertető átvehető a Baja Vagyon Zrt. Baja, Árpád tér 1. földszinti irodájában.

Szóbeli ismertető a következő telefonszámon kérhető:
Központi szám: 06-79/950-471
Ügyintéző: Pencz Zsuzsanna
Személyesen érdeklődni:
Hétfőtől – Csütörtökig: 8:00-15:00
Pénteken: 8:00-13:00

i) Hiánypótlás:

Az ajánlatételi határidő lejártát követően a pályázó egy alkalommal 8 napon belül csak a nyilatkozatokra és igazolásokra vonatkozóan élhet a hiánypótlás lehetőségével. Az ajánlatát nem módosíthatja!
A kiíró Baja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2012. (XI.30.) az önkormányzat vagyonáról és az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet 14.§ (1) bekezdésének j) pontja alapján fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.

II.

a) Az ingatlanra vonatkozó adatok:
Az ingatlan tulajdonosa: Baja Város Önkormányzata
Az ingatlan elhelyezkedése: Baja város külterülete
Helyrajzi szám: 015/31
A terület nagysága: 1630 m2.
Megnevezése: beépítetlen terület
Az ingatlan kikiáltási ára: bruttó 6.223.000,- Ft.

Az ingatlanra a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14. § (2) bekezdése alapján az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg. Az elővásárlási jog biztosítása az ingatlan vevőjének kötelezettsége, amely az adásvételi szerződésben kerül majd rögzítésre.

b) Az ajánlatok elbírálásának szempontrendszere:
A legmagasabb összeget ajánló ajánlata nyer. Az ajánlatnak a kikiáltási ár összegét el kell érnie. Azonos ajánlatok esetén licitálásra kerül sor, ebben az esetben a legmagasabb licitet tevő ajánlattevő nyer. A licitálás helyéről és idejéről az ajánlatok bontását követően kapnak tájékoztatást az ajánlattevők.

c) Az ajánlatok felbontásának helye, ideje, az eredményhirdetés helye, ideje, módja:
Az ajánlatok bontásakor a pályázók jelen lehetnek.
Az ajánlatok bontásának helye: Baja Vagyon Zrt. 6500 Baja, Árpád tér 1.

ideje: 2016. szeptember 5. 15:00 óra

Baja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2012. (XI. 30.) rendelete 21. § (1) bekezdésének értelmében a pályázatok a benyújtási határidőt követő 30 napon belül elbírálásra kerülnek. Az eredményhirdetés módja: írásban.

d) A pályázatok elbírálására jogosult: Fercsák Róbert polgármester

e) Egyéb információk:

• Ha a pályázat nyertesével a szerződés megkötése – a szerződéskötésre rendelkezésre álló határidőben – meghiúsul, vagy a szerződés aláírása után a nyertes pályázó a szerződést nem, vagy nem szerződésszerűen teljesíti és ezért a kiíró a szerződéstől eláll, vagy felmondja azt, úgy a kiíró jogosult a második legkedvezőbb ajánlatot tevő pályázóval szerződést kötni, vagy új pályázatot kiírni.
• A vagyonrendelet kimondja, hogy a pályázati feltételek módosítását követően legalább 10 nappal meg kell hosszabbítani a pályázatok benyújtására rendelkezésre álló határidőt.
• A pályázatok benyújtási határideje az előző bekezdésben foglaltakon kívül egyszer – megfelelő indokkal – legfeljebb 15 nappal meghosszabbítható.
• A pályázati kiírásban nem szabályozott esetekben az önkormányzat vagyonrendeletében foglaltak az irányadóak.
• Az ajánlatkészítéssel kapcsolatos minden költség az ajánlattevőt terhelik, a pályázat kiírójára át nem ruházhatók. A pályázat kiírója költségtérítésre nem kötelezhető.
• A nyertes ajánlattevő, mint vevő köteles a meghirdetett ingatlan tulajdonjogának megszerzésével kapcsolatos költségek (okirat szerkesztési, ellenjegyzési, földhivatali eljárási, valamint minden más, a jogügylettel összefüggő egyéb költség) viselésére.
• Vevő az ingatlant megtekintett/ismert állapotban vásárolja meg.
• Az ingatlan ára a birtokbaadással kapcsolatos, esetleges kitűzési költségeket nem tartalmazza.

Csatolt dokumentum