Pályázati felhívás a Baja, 0378/136 hrsz-ú ingatlan értékesítésére

2016. augusztus 17. 2016. szeptember 08.

A Baja Vagyon  Zrt. (6500 Baja, Árpád tér 1.), mint hasznosító értékesítésre meghirdeti a Baja, külterület 0378/136 helyrajzi számú, önkormányzati tulajdonban lévő ingatlant az alábbi részletes pályázati kiírásban szereplő feltételekkel:

I.

a) A pályázatot kiíró szerv megnevezése, székhelye, a képviselő-testületi rendelet számának megjelölése:
A pályázatot kiíró szerv neve: Baja Vagyon Zrt.
A pályázatot kiíró szerv székhelye: 6500 Baja Árpád tér 1.
Baja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2012. (XI.30.) az önkormányzat vagyonáról és az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodásról szóló önkormányzati rendelete (továbbiakban: vagyonrendelet) alapján került sor.

b) A pályázat célja, jellege: ingatlan értékesítése nyílt pályáztatással.

c) A pályázat tárgyának megnevezése:
A bajai 0378/136 hrsz-ú, kivett telephely megnevezésű 10.749 m2 nagyságú ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának értékesítése. Természetben: Baja külterület – Szegedi úti ipari park része, volt honvédségi terület

d) Az ajánlatok benyújtásának helye, ideje és módja:
Az ajánlat benyújtásának helye: Baja Vagyon Zrt. 6500 Baja Árpád tér 1. földszint.

Az ajánlat benyújtásának határideje: 2016. szeptember 5. (hétfő) 12:00 óra

A beadási határidőn túl érkezett ajánlatokat a kiíró érdemi vizsgálat nélkül érvénytelennek minősíti!

Az ajánlatokat írásban, zárt borítékban, magyar nyelven kell benyújtani, az idegen nyelvű dokumentumot a kiíró nem veszi figyelembe. A pályázati dokumentumok minden oldalát eredeti aláírással kell ellátni. Az ajánlatokat az ajánlattevő személyesen valamint postai úton is eljuttathatja a fent megjelölt címre, úgy hogy az ajánlatnak a benyújtási határidőig be is kell érkeznie.
A közzétett pályázati eljárásban a pályázó csak egy pályázatot nyújthat be. Több pályázata esetén a legkorábban benyújtott pályázatát tekinti a kiíró érvényesnek.

A borítékon kizárólag az alábbi szöveg szerepelhet: „Ajánlat a bajai 0378/136 hrsz-ú ingatlan értékesítésére. Határidő előtt felbontani tilos!”

e) Az ajánlatok benyújtásához szükséges példányszám és a csatolandó mellékletek:
Az ajánlatokat 1 eredeti és 1 másolati példányban kell benyújtani. Az ajánlat eredeti és másolati példányát olyan módon kell összefűzni, számozni, hogy ahhoz iratot sérülésmentesen hozzá ne lehessen csatolni, vagy abból eltávolítani. A csatolandó mellékleteket a megadott sorrend szerint kérjük csatolni a sorszám dokumentumon való feltüntetésével! (Pl. 1. sz. melléklet: Pályázó adatai stb.)

Pályázat tartalma és csatolandó mellékletek:

1. Természetes személy esetén a pályázó adatai (név, leánykori név, születési hely, születési idő, anyja neve, személyi igazolvány szám, állandó lakcím, adóazonosító jel, telefonszám, e-mail cím).

2. Jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság esetén 30 napnál nem régebbi hiteles aláírási címpéldány, illetve 30 napnál nem régebbi cégkivonat másolat, valamint a hivatalos képviselő neve, telefonszáma, email-címe.

3. Jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság esetén nyilatkozat arról, hogy a társaság Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság, nem áll felszámolás, csőd- vagy végelszámolási eljárás hatálya alatt, és annak veszélye sem fenyeget.

4. A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja.

5. A pályázó nyilatkozata arról, hogy személyes adatai kezeléséhez a pályázat elbírálásához szükséges mértékben hozzájárul.

6. A pályázó ajánlatát az ingatlan értékesítésére vonatkozóan, amely nem lehet alacsonyabb, mint a minimális értékesítési ár, valamint feltételen és visszavonhatatlan nyilatkozat arról, hogy ezt az összeget – nyertesség esetén – a felek között létrejött adásvételi szerződés alapján az önkormányzat részére megfizeti.

7. A pályázó nyilatkozata arról, hogy az ajánlattételi határidőt követő 90 napig ajánlati kötöttséget vállal.

8. A pályázati biztosíték megfizetését igazoló pénzintézeti bizonylat.

9. A pályázó 30 napnál nem régebbi

9.1. NAV-igazolása, hogy adóigazolás kiállításának napján az adóhatóságnál nyilvántartott lejárt adó- és vám tartozása nincs, vagy

9.2. köztartozásmentes adózói adatbázisban történő szereplésről szóló igazolása.

10. A pályázó 30 napnál nem régebbi igazolása, hogy Baja Város Önkormányzata felé fennálló lejárt esedékességű köztartozása nincs.

11. Amennyiben a pályázó – nyertesség esetén – igényt tart Baja Város Önkormányzat Képviselő-testületének a vállalkozások, a gazdasági fejlődés és a munkahelyteremtés helyi támogatásáról szóló 10/2013. (V.31.) önkormányzati rendeletében foglaltak szerinti támogatásra, úgy a pályázatban meg kell jelölni, a rendelet 3. pontja szerint támogatás fajtáját (beruházás-ösztönző támogatás, munkahelyteremtő támogatás, beruházás-ösztönző támogatással egyidejűleg nyújtott helyiségbérleti díjkedvezmény).

Minimális értékesítési ár: 22.400.000,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 28.448.000,- Ft

A kiíró felhívja a pályázók figyelmét, hogy a nyilatkozatokat alátámasztó dokumentumokat, igazolásokat a pályázat benyújtásával egyidejűleg kell csatolni. A hamis adatszolgáltatásból eredő mindennemű kárért a pályázó a felelős.
A kiíró nem köteles a szolgáltatott adatok valóságának ellenőrzésére, az ebből eredő igényeket jelen pályázati kiírásban elutasítja.

f) Pályázati biztosíték:
A pályázóknak ajánlatuk benyújtásával egyidejűleg 150.000,- Ft összegű pályázati biztosítékot kell megfizetniük a Baja Vagyon Zrt. 10402513-50515151-54511010 számú bankszámlájára. A befizetést igazoló bizonylatnak tartalmaznia kell a pályázó nevét és a befizetés jogcímét.
A megfizetett pályázati biztosíték a pályázati felhívás visszavonása, az ajánlatok érvénytelenségének és eredménytelenségének megállapítása esetén, ezen eseteken túl pedig a pályázatok elbírálása és eredményről történő tájékoztatást követően − kamat nélkül – 10 napon belül a megadott bankszámlára a pályázók részére visszautalásra kerül.
Nem jár vissza a biztosíték, ha az ajánlattevő az ajánlatát az ajánlati kötöttség időtartama alatt visszavonta, vagy a szerződés megkötése neki felróható okból hiúsult meg. Ez vonatkozik a benyújtási határidő lejárta előtt visszavont ajánlatokra is.

g) Az ajánlati kötöttség időtartama:
Az ajánlati kötöttség a pályázati eljárás eredményes lefolytatásáig, illetve a nyertes pályázóval történő szerződés megkötéséig tart, de legalább 90 nap.

h) A pályázatra vonatkozó további információ, valamint a részletes pályázati kiírás rendelkezésre bocsátásának, megtekintésének helye, módja, ideje:
Ezen részletes ismertető elérhető a www.bajavagyonzrt.hu weboldalon, illetve átvehető a Baja Vagyon Zrt. (6500 Baja, Árpád tér 1.) földszinti irodájában.
Szóbeli ismertető a következő telefonszámon kérhető: 79/950-471
E-mail cím: info@bajavagyonzrt.hu
Személyesen érdeklődni az alábbi időpontokban lehet:
Hétfőtől – Csütörtökig: 8:00 – 15:00
Pénteken: 8:00 – 13:00

Ügyintéző: Pencz Zsuzsanna
Műszaki információk: Varga Andrea

i) A pályázattal kapcsolatos hiánypótlási lehetőségek:
Az ajánlattételi határidő lejártát követően a pályázó egy alkalommal 8 napon belül csak a nyilatkozatokra és igazolásokra vonatkozóan élhet a hiánypótlás lehetőségével. Az ajánlatát érdemben nem módosíthatja!

A kiíró Baja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2012. (XI.30.) az önkormányzat vagyonáról és az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet 14.§ (1) bekezdésének j) pontja alapján fenntartja a jogot a pályázat indoklás nélküli eredménytelenné nyilvánítására.

 

II.

 

a) Az ingatlanra vonatkozó adatok:
Az ingatlan elhelyezkedése: Baja város külterülete
A terület nagysága: 10.749 m2
Ingatlan művelési ága: kivett telephely
Az ingatlan minimális értékesítési ára: bruttó 28.448.000,- Ft

Közművek: kiépült közműhálózattal és úthálózattal rendelkezik a terület, az elektromos közműcsatlakozás, a vezetékes víz, földgáz és szennyvíz közműrákötés a közterületről oldható meg.

Az ingatlan HÉSZ szerinti besorolása: Gipz-1768
Magyarázat:
Gipz – jelentős mértékű zavaró hatású ipari gazdasági terület
1: szabadonálló beépítési mód
7: 50 % max. beépíthetőség
6: max. 7,5 m építési magasság
8: 2500 m2 min. teleknagyság

b) A pályázati kiírás mellékleteinek jegyzéke: −

c) Az ajánlatok elbírálásának szempontrendszere:
A pályázati eljárásban az az ajánlattevő minősül nyertes ajánlattevőnek, aki a legmagasabb, a kikiáltási árat elérő, vagy azt meghaladó vételi ajánlatot teszi.

A kiíró felhívja a pályázók figyelmét, hogy az ajánlatok értékelésénél azonos feltételek vállalása esetén a pályázók között – az árverési szabályok megfelelő alkalmazásával – nyílt árversenyt kell tartani. A licitálás helyéről és idejéről az ajánlatok bontását követően kapnak tájékoztatást az ajánlattevők.

d) Az ajánlatok felbontásának helye, időpontja:
Az ajánlatok bontásának helye és ideje: Baja, Árpád tér 1. földszint, a Baja Vagyon Zrt. hivatali helyisége

2016. szeptember 5. (hétfő) 1300 óra

Az eredményhirdetés módja: írásban.

e) Az ajánlatok elbírálására jogosult: Pénzügyi, Város- és Gazdaságfejlesztési Bizottság

Ha a pályázat nyertesével a szerződés megkötése – a szerződéskötésre rendelkezésre álló határidőben – meghiúsul, vagy a szerződés aláírása után a nyertes pályázó a szerződést nem, vagy nem szerződésszerűen teljesíti és ezért a kiíró a szerződéstől eláll, vagy felmondja azt, úgy a kiíró jogosult a második legkedvezőbb ajánlatot tevő pályázóval szerződést kötni, vagy új pályázatot kiírni.
A munkahelyteremtő, illetve beruházás-ösztönző támogatás elbírálására jogosult: Baja Város Önkormányzat Képviselő-testülete

f) A pályázat tárgyára vonatkozó esetleges elővásárlási jog:
Az ingatlanra a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14.§ (2) bekezdése alapján az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg. Az elővásárlási jog biztosítása az ingatlan vevőjének kötelezettsége, amely az adásvételi szerződésben kerül majd rögzítésre.

g) Egyéb információk:

• A pályázati kiírásban nem szabályozott esetekben az önkormányzat vagyon-rendeletében foglaltak az irányadóak.
• Az ajánlatkészítéssel kapcsolatos minden költség az ajánlattevőt terhelik, a pályázat kiírójára át nem ruházhatók. A pályázat kiírója költségtérítésre nem kötelezhető.
• A nyertes ajánlattevő köteles a meghirdetett ingatlan vételi jogának megszerzésével kapcsolatos költségek (okirat szerkesztési, ellenjegyzési, földhivatali eljárási és az elővásárlásra jogosultak értesítésére vonatkozó eljárási, valamint minden más, a jogügylettel összefüggő egyéb költség) díjának viselésére.
• Az ingatlan a megtekintett állapot szerint kerül értékesítésre.
• Az ingatlanon tereprendezési és kármentesítési munkákat kell végezni.
• A vevő igényt tarthat a Baja Város Önkormányzat Képviselő-testületének a vállalkozások, a gazdasági fejlődés és a munkahelyteremtés helyi támogatásáról szóló 10/2013. (V.31.) önkormányzati rendeletében foglaltak szerinti támogatásra
• az ingatlan birtokbaadásával kapcsolatos esetleges költségeket a vevő fizeti.

Csatolt dokumentum