Pályázati felhívás a Baja, 05/11 hrsz-ú ingatlan bérbeadására

2016. augusztus 17. 2016. szeptember 08.

A Baja Vagyon  Zrt. (6500 Baja, Árpád tér 1.), mint hasznosító bérbeadásra meghirdeti a Baja, külterület 05/11 helyrajzi számú, önkormányzati tulajdonban lévő ingatlant az alábbi részletes pályázati kiírásban szereplő feltételekkel:

I.

a) A pályázatot kiíró szerv megnevezése, székhelye, a képviselő-testületi rendelet számának megjelölése:
A pályázatot kiíró szerv neve: Baja Vagyon Zrt.
A pályázatot kiíró szerv székhelye: 6500 Baja Árpád tér 1.
Baja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodásról (továbbiakban: vagyonrendelet), valamint a helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 24/2015. (XI.27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: helyiségrendelet)

b) A pályázat célja, jellege: ingatlan bérbeadással történő hasznosítása nyílt pályáztatással.

c) A pályázat tárgyának megnevezése:
A bajai 05/11 hrsz-ú 39.242 m2 nagyságú művelés alól kivett terület bérbeadása határozatlan időtartamra.
Az ingatlan egy részének bérbevételére is lehet pályázni!

d) Az ajánlatok benyújtásának helye, ideje és módja:
Az ajánlat benyújtásának helye: 6500 Baja Árpád tér 1. földszint, a Baja Vagyon Zrt. hivatali helyisége.

Az ajánlat benyújtásának határideje: 2016. augusztus 26. 1000 óra

A beadási határidőn túl érkezett ajánlatokat a kiíró érdemi vizsgálat nélkül érvénytelennek minősíti!

Az ajánlatokat írásban, zárt borítékban, magyar nyelven kell benyújtani, az idegen nyelvű dokumentumot a kiíró nem veszi figyelembe. A pályázati dokumentumok minden oldalát eredeti aláírással kell ellátni. Az ajánlatokat az ajánlattevő személyesen valamint postai úton is eljuttathatja a fent megjelölt címre, úgy hogy az ajánlatnak a benyújtási határidőig be is kell érkeznie.
A közzétett pályázati eljárásban a pályázó csak egy pályázatot nyújthat be. Több pályázata esetén a legkorábban benyújtott pályázatát tekinti a kiíró érvényesnek.

A borítékon kizárólag az alábbi szöveg szerepelhet: „Ajánlat a bajai 05/11 hrsz-ú ingatlan bérbeadással történő hasznosítására. Határidő előtt felbontani tilos!”

e) Az ajánlatok benyújtásához szükséges példányszám és a csatolandó mellékletek:
Az ajánlatokat 1 eredeti és 1 másolati példányban kell benyújtani. Az ajánlat eredeti példányát olyan módon kell összefűzni, számozni, hogy ahhoz iratot sérülésmentesen hozzá ne lehessen csatolni, vagy abból eltávolítani. A csatolandó mellékleteket a megadott sorrend szerint kérjük csatolni a sorszám dokumentumon való feltüntetésével!

 

Pályázat tartalma és csatolandó mellékletek:

1. Természetes személy esetén a pályázó adatai (név, leánykori név, születési hely, születési idő, anyja neve, személyi igazolvány szám, állandó lakcím, adóazonosító jel, telefonszám, e-mail cím).

2. Jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság esetén 30 napnál nem régebbi hiteles aláírási címpéldány, illetve 30 napnál nem régebbi cégkivonat másolat, valamint a hivatalos képviselő neve, telefonszáma, email-címe.

3. Jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság esetén nyilatkozat arról, hogy a társaság Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság, nem áll felszámolás, csőd- vagy végelszámolási eljárás hatálya alatt, és annak veszélye sem fenyeget.

4. A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja.

5. A pályázó nyilatkozata arról, hogy személyes adatai kezeléséhez a pályázat elbírálásához szükséges mértékben hozzájárul.

6. A pályázó bérleti díjra vonatkozó ajánlatát, amely nem lehet alacsonyabb, mint a minimális bérleti díj. Részajánlat esetén a területrészre arányos ajánlatot kell tenni.

7. A pályázó nyilatkozata arról, hogy az ajánlattételi határidőt követő 90 napig ajánlati kötöttséget vállal.

8. A pályázati biztosíték megfizetését igazoló pénzintézeti bizonylat.

9. A pályázó 30 napnál nem régebbi

9.1. NAV-igazolása, hogy adóigazolás kiállításának napján az adóhatóságnál nyilvántartott lejárt adó- és vám tartozása nincs, vagy

9.2. köztartozásmentes adózói adatbázisban történő szereplésről szóló igazolása.

10. A pályázó 30 napnál nem régebbi igazolása, hogy Baja Város Önkormányzata felé fennálló lejárt esedékességű köztartozása nincs.

 

A kiíró felhívja a pályázók figyelmét, hogy a nyilatkozatokat alátámasztó dokumentumokat, igazolásokat a pályázat benyújtásával egyidejűleg kell csatolni.
A pályázati biztosíték megfizetésének határideje legkésőbb az ajánlat benyújtásának határideje!
A hamis adatszolgáltatásból eredő mindennemű kárért a pályázó a felelős.
A kiíró nem köteles a szolgáltatott adatok valóságának ellenőrzésére, az ebből eredő igényeket jelen pályázati kiírásban elutasítja.

Bérleti díj minimuma: bruttó 785.520,- Ft/hó

f) Pályázati biztosíték:
A pályázóknak ajánlatuk benyújtásával egyidejűleg, 100.000,- Ft összegű pályázati biztosítékot kell megfizetniük kizárólag átutalással a Baja Vagyon Zrt. 10402513-50515151-54511010. számú bankszámlájára, mely nyertesség esetén a bérleti díjba beszámításra kerül. A befizetést igazoló bizonylatnak tartalmaznia kell a pályázó nevét és a befizetés jogcímét.
A megfizetett pályázati biztosíték a pályázati felhívás visszavonása, az ajánlatok érvénytelenségének és eredménytelenségének megállapítása esetén, valamint a vesztes pályázók részére a pályázatok elbírálása után – kamat nélkül – 10 napon belül a megadott bankszámlára visszautalásra kerül.
Nem jár vissza a biztosíték, ha az ajánlattevő az ajánlatát az ajánlati kötöttség időtartama alatt visszavonta, vagy a szerződés megkötése neki felróható okból hiúsult meg. Ez vonatkozik a benyújtási határidő lejárta előtt visszavont ajánlatokra is.

g) Az ajánlati kötöttség időtartama:
Az ajánlati kötöttség a pályázati eljárás eredményes lefolytatásáig, illetve a nyertes pályázóval történő szerződés megkötéséig tart, de legalább 30 nap.

h) A pályázatra vonatkozó további információ, valamint a részletes pályázati kiírás rendelkezésre bocsátásának, megtekintésének helye, módja, ideje:
Ezen részletes ismertető átvehető a Baja Vagyon Zrt. (6500 Baja, Árpád tér 1.) földszinti irodájában.
Szóbeli ismertető a következő telefonszámon kérhető: 79/950-471
E-mail cím: info@bajavagyonzrt.hu
Személyesen érdeklődni az alábbi időpontokban lehet:
Hétfőtől – Csütörtökig: 8:00 – 15:00
Pénteken: 8:00 – 13:00
Személyes megtekintés: előre egyeztetett időpontban.
Ügyintéző: Pencz Zsuzsanna

i) A pályázattal kapcsolatos hiánypótlási lehetőségek:
Az ajánlattételi határidő lejártát követően a pályázó egy alkalommal 8 napon belül csak a nyilatkozatokra és igazolásokra vonatkozóan élhet a hiánypótlás lehetőségével. Az ajánlatát érdemben nem módosíthatja!
A kiíró a vagyonrendelet 14.§ (1) bekezdésének j) pontja alapján fenntartja a jogot a pályázat indoklás nélküli eredménytelenné nyilvánítására.

II.

a) Az ingatlanra vonatkozó adatok:
Az ingatlan elhelyezkedése: Baja város külterülete, Monostori út és Venyige utca sarka
Az ingatlan megnevezése: művelés alól kivett terület, volt tűzoltóság gyakorlótere
A terület nagysága: 39.242 m2
Az ingatlan besorolása: GKSZ-1548
Az ingatlan közművekkel nem rendelkezik.

b) A pályázati kiírás mellékleteinek jegyzéke: −

c) Az ajánlatok elbírálásának szempontrendszere:
A pályázati eljárásban az az ajánlattevő minősül nyertes ajánlattevőnek, aki a legmagasabb, de legalább a minimális bérleti díjat elérő ajánlatot teszi.

A kiíró felhívja a pályázók figyelmét, hogy az ajánlatok értékelésénél azonos feltételek vállalása esetén a pályázók között – az árverési szabályok megfelelő alkalmazásával – nyílt árversenyt kell tartani. A licitálás helyéről és idejéről az ajánlatok bontását követően kapnak tájékoztatást az ajánlattevők.

d) Az ajánlatok felbontásának helye, időpontja:
Az ajánlatok bontásának helye és ideje: Baja, Árpád tér 1. földszint, a Baja Vagyon Zrt. hivatali helyisége

2016. augusztus 29. 1300 óra

Az ajánlatokat a kiíró bírálja el.
Az eredményhirdetés módja: írásban.

e) Az ajánlatok elbírálására jogosult: Zsíros Menyhért Gábor vezérigazgató
Ha a pályázat nyertesével a szerződés megkötése – a szerződéskötésre rendelkezésre álló határidőben – meghiúsul, vagy a szerződés aláírása után a nyertes pályázó a szerződést nem, vagy nem szerződésszerűen teljesíti és ezért a kiíró a szerződéstől eláll, vagy felmondja azt, úgy a kiíró jogosult a második legkedvezőbb ajánlatot tevő pályázóval szerződést kötni, vagy új pályázatot kiírni.

f) Egyéb információk:

• Eredményes pályázati eljárás lefolytatását követően a terület azonnal birtokba vehető, ettől az időponttól kezdődően terheli a nyertest a bérleti díj fizetés.
• A nyertes pályázó az ingatlanon építési, beruházási munkákat saját költségére és felelősségére végezhet.
• Az engedélyek beszerzése bérlő feladata és felelőssége
• A tulajdonos az ingatlan egyébirányú hasznosítására vonatkozó döntése esetén a bérleti szerződés kártérítési igény nélkül felmondható
• Részajánlat esetén a nyertes pályázónak meg kell jelölni, hogy melyik részt kívánja bérbe venni, melyet bérbeadó hagy jóvá
• A nyertes pályázó a bérelt területen csak a hatóságilag engedélyezett gazdasági tevékenységet végezheti.
• A pályázati kiírásban nem szabályozott esetekben az önkormányzat vagyon-rendeletében foglaltak az irányadóak.
• Az ajánlatkészítéssel kapcsolatos minden költség az ajánlattevőt terhelik, a pályázat kiírójára át nem ruházhatók. A pályázat kiírója költségtérítésre nem kötelezhető.
• A vagyonrendelet 13.§ (4) bekezdése értelmében a pályázat kiírója a pályázati kiírásban szereplő pályázati feltételek megváltoztatásának jogát fenntartja.
• A pályázatok benyújtási határideje az előző bekezdésben foglaltakon kívül egyszer – megfelelő indokkal – legfeljebb 15 nappal meghosszabbítható.

Csatolt dokumentum