Pályázati felhívás a Baja, Ybl sétány (volt Piros ABC) üzlethelyiség bérbeadására

2016. szeptember 22. 2016. október 12.

A Baja Vagyon  Zrt. (6500 Baja, Árpád tér 1.), mint hasznosító bérbeadásra meghirdeti a Baja, Szabadság u. 8. szám alatti, 467/A/1 helyrajzi számú, önkormányzati tulajdonban lévő ingatlant az alábbi részletes pályázati kiírásban szereplő feltételekkel:

A pályázat kiírása Baja Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról és az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodásról szóló 27/2012. (XI.30.) számú (továbbiakban: Vagyonrendelet) és a helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 24/2015. (XI.27.) számú (továbbiakban: Helyiségrendelet) önkormányzati rendeletek alapján kerül sor.

I. A pályázat benyújtásával kapcsolatos információk

a) A pályázatot kiíró megnevezése, székhelye: Baja Vagyon Zrt. – 6500 Baja, Árpád tér 1.
b) A pályázat célja, jellege: A tárgyi ingatlan bérbeadással történő hasznosítása nyílt pályáztatással.
c) A pályázat tárgyának megnevezése: A bajai, 974/83 helyrajzi számú, 340 m2 eladótér + 413 m2 egyéb terület, összesen 753 m2 alapterületű üzlethelyiségként nyilvántartott ingatlan bérbeadása határozatlan időtartamra.
Természetben a Baja, Ybl sétány 1. szám alatti üzlethelyiség (volt Piros ABC)

d) Az ajánlatok benyújtásának helye, ideje és módja:

Helye: 6500 Baja, Árpád tér 1.
Ideje: 2016. október 10. (hétfő) 12:00 óra

A beadási határidőn túl érkezett ajánlatokat a kiíró érdemi vizsgálat nélkül érvénytelennek minősíti!

Az ajánlatokat írásban a csatolandó mellékletekkel együtt, zárt borítékban, magyar nyelven kell benyújtani, az idegen nyelvű dokumentumokat a kiíró nem veszi figyelembe. A pályázati dokumentumok minden oldalát eredeti aláírással kell ellátni. Az ajánlatokat az ajánlattevő személyesen, valamint postai úton is eljuttathatja a fent megjelölt címre, úgy hogy az ajánlatának a benyújtási határidőig be is kell érkeznie.
A közzétett pályázati eljárásban a Pályázó csak egy pályázatot nyújthat be. Több pályázat esetén a legkorábban benyújtott pályázatát tekinti a kiíró érvényesnek.

A borítékon kizárólag az alábbi szöveg szerepelhet: „Ajánlat a bajai, 974/83 hrsz-ú üzlethelyiség bérbeadással történő hasznosítására. Határidő előtt felbontani tilos!”

e) Az ajánlati kötöttség időtartama: Az ajánlati kötöttség a pályázati eljárás eredményes lefolytatásáig, illetve a nyertes Pályázóval történő szerződés megkötéséig tart, de legalább 90 nap.

f) Ingatlanra vonatkozó adatok:

Az ingatlan elhelyezkedése:Baja Újváros, Ybl sétány
A bérbeadásra kínált terület nagysága:alapterület: 340 m2 eladótér, a hozzátartozó 413 m2 egyéb helyiségekkel.
Tulajdoni lap szerinti megnevezés: üzlethelyiség
Közművek: A bérbeadásra kínált üzlethelyiségben önálló villany, gáz, víz közmű található, melyekre a szolgáltatási szerződéseket a bérlő köteles megkötni a szolgáltatókkal.

g) Bérleti díj:

                 eladótér: 748 Ft/m2 x 340 = 254.320,- Ft + ÁFA
         egyéb terület: 330 Ft/m2 x 413 = 136.290,- Ft + ÁFA
            Összesen: 390.610,- Ft + ÁFA, azaz bruttó: 496.075,- Ft

h) Óvadék összege:
A Helyiségrendelet 6. § (6)-(8) bekezdések szerint bérbeadás, valamint bérleti jog átruházás esetén, a bérlő köteles háromhavi bérleti díj összegének megfelelő mértékű óvadékot a bérbeadónak előre megfizetni. Bérbeadó az óvadékot a bérleti díj és közüzemi díj tartozás vagy kártérítés összegébe beszámíthatja. A bérbeadó a helyiségbérleti szerződést addig nem írja alá, amíg a bérlő az óvadékot igazoltan nem fizeti meg. Az óvadék összege a bérleti szerződés megszűnésekor kamatmentesen visszajár, amennyiben a bérlő a bérleményt a bérbeadó részére a szerződésben rögzítettek szerint átadja.

i) Pályázati biztosíték
A Pályázó ajánlatának benyújtásával egyidejűleg a minimálisan fizetendő bérleti díj egy hónapra eső összegét, azaz bruttó 496.075,- Ft összegű pályázati biztosítékot kell megfizetni a Baja Vagyon Zrt. Kereskedelmi és Hitelbanknál vezetett 10402513-50515151-54511010 számú bankszámlájára. Az átutalás során a közlemény rovatban meg kell jelölni a Pályázó nevét és a befizetés jogcímét.

A megfizetett pályázati biztosíték a pályázati felhívás visszavonása, az ajánlatok érvénytelenségének és eredménytelenségének megállapítása esetén, ezen eseteken túl pedig a pályázatok elbírálása és eredményéről történő tájékoztatást követően – kamat nélkül – 10 napon belül a megadott bankszámlára visszautalásra kerül. A nyertes Pályázónál a befizetett pályázati biztosíték az első havi bérleti díjba beszámít.

Nem jár vissza a pályázati biztosíték, ha az ajánlattevő az ajánlatát az ajánlati kötöttség időtartama alatt visszavonta, vagy a szerződés megkötése neki felróható okból hiúsult meg. Ez vonatkozik a benyújtási határidő lejárta előtt visszavont ajánlatokra is.

A pályázati biztosíték megfizetésének határideje legkésőbb az ajánlat benyújtásának határideje.

j) Az ajánlatok benyújtásához szükséges példányszám és a csatolandó mellékletek:
Az ajánlatokat egy eredeti és egy másolati példányban kell benyújtani. Az ajánlat eredeti és másolati példányát olyan módon kell összefűzni, számozni, hogy ahhoz iratot sérülésmentesen hozzá ne lehessen csatolni, vagy abból eltávolítani. A csatolandó mellékleteket a megadott sorrend szerint kérjük csatolni a sorszám dokumentumon való feltüntetésével.

II. A pályázat tartalma és csatolandó mellékletek:
a.) Pályázó neve, vagy megnevezése, lakhelye, vagy székhelye, elérhetősége
– Természetes személy esetén a Pályázó adatai (név, leánykori név, születési hely, születési idő, anyja neve, személyazonosító igazolvány szám, állandó lakcím, adóazonosító jel, telefonszám, e-mail cím).
– Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság esetén csatolni kell 30 napnál nem régebbi hiteles aláírási címpéldányt és cégkivonat másolat, valamint a hivatalos képviselő neve, elérhetősége (telefonszám, e-mail cím).
Jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság esetén nyilatkozat arról, hogy a társaság Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság, továbbá nem áll felszámolás, csőd- vagy végelszámolási eljárás hatálya alatt, és annak veszélye sem fenyeget.

b.) A Pályázó által az üzlethelyiségben végezni kívánt tevékenység meghatározását és rövid ismertetését.
c.) A Pályázó ajánlatát a helyiség bérbevételéért megajánlott havi bérleti díjra vonatkozóan, mely nem lehet alacsonyabb, mint a jelen felhívásban megjelölt minimális havi bérleti díj.
d.) A helyiség rendeltetésszerű használatra alkalmassá tételére, felújítására vonatkozó bérlői kötelezettségvállalást (amennyiben szükséges)
e.) A Pályázó nyilatkozata arról, hogy jelen felhívásban meghatározott helyiségbérleti feltételeket elfogadja.
f.) A Pályázó nyilatkozata arról, hogy személyes adatai kezeléséhez a pályázat elbírálásához szükséges mértében hozzájárul.
g.) A Pályázó nyilatkozata arról, hogy az ajánlattételi határidőt követő legalább 90 napig ajánlati kötelezettséget vállal.
h.) A pályázati biztosíték megfizetését igazoló pénzintézeti bizonylat.
i.) A pályázó 30 napnál nem régebbi együttes NAV igazolása, hogy az adóigazolás kiállításának napján nyilvántartott adó- és vámtartozása nincs, vagy köztartozásmentes adózói adatbázisban történő szereplésről szóló 30 napnál nem régebbi igazolás.
j.) A Pályázó 30 napnál nem régebbi helyi adóhatóság igazolása, hogy Baja Város Önkormányzat felé fennálló lejárt esedékességű köztartozása nincs.

A kiíró felhívja a Pályázók figyelmét, hogy a nyilatkozatokat alátámasztó dokumentumokat, igazolásokat a pályázat benyújtásával egyidejűleg kell csatolni.
A hamis adatszolgáltatásból eredő mindennemű kárért a Pályázó a felelős.
A kiíró nem köteles a szolgáltatott adatok valóságának ellenőrzésére, az ebből eredő igényeket jelen pályázati kiírásban elutasítja.

k.) A pályázattal kapcsolatos hiánypótlási lehetőségek:
Az ajánlattételi határidő lejártát követően a Pályázó egy alkalommal 8 napon belül csak a nyilatkozatokra és igazolásokra vonatkozóan élhet a hiánypótlás lehetőségével. Az ajánlatát érdemben nem módosíthatja.

A Vagyonrendelet 14. § (1) bekezdés j) pontja alapján a kiíró a pályázat indoklás nélküli eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

l.) A pályázatra vonatkozó további információ, valamint a részletes pályázati kiírás rendelkezésre bocsátásának, megtekintésének helye, ideje és módja:
Ezen részletes ismertető elérhető a www.bajavagyonzrt.hu weboldalon, illetve átvehető a Baja Vagyon Zrt. (6500 Baja, Árpád tér 1.) földszinti irodájába
További ismertető írásban az info@bajavagyonzrt.hu e-mail címre küldve egyéb tájékoztatás
a 06-79/950-471 telefonszámon kérhető.

Ügyintéző: Pencz Zsuzsanna
Műszaki információk: Kelemen Zsolt, Varga Andrea

m) Az üzlethelyiség helyszíni megtekinthetősége:
Az üzlethelyiség megtekintésére egy alkalommal, 2016. október 4. napján (kedd) 10:00-11:00 óra között lehetőséget biztosít a pályázat kiírója.

III. A pályázat elbírálásával kapcsolatos információk:

a) Az ajánlatok felbontásának helye, ideje:

A pályázatot kiíró székhelyén (Baja, Árpád tér 1.) 2016. október 11. (kedd) 10:00 órakor

Az ajánlatok bontása során a Pályázók, illetve képviselőik jelen lehetnek. A képviseletre szóló meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.

b) Az ajánlatok elbírálásának módja, szempontrendszere:

A pályázati eljárásban az az ajánlattevő minősül nyertes ajánlattevőnek, aki a legmagasabb, de legalább a minimális bérleti díjat elérő ajánlatot teszi.

c) A versenytárgyalás helye és ideje:
A pályázatot kiíró székhelyén (Baja, Árpád tér 1.), melynek idejéről az ajánlatok bontását követően kapnak írásbeli tájékoztatást az érintett ajánlattevők.
Azonos összegű érvényes ajánlatok esetén, közülük a nyertes kiválasztására licitálásos versenytárgyalást kell tartani. A versenytárgyaláson a legmagasabb ajánlatot tevő pályázó szerzi meg a helyiség bérleti jogát.

Ha az előírt időben csak egy nyertes pályázati ajánlat érkezik, akkor tárgyalás tartása nélkül a pályázati hirdetményben meghatározott feltételek szerint a bérleti szerződés megköthető.

d) Eredményhirdetés határideje, módja:
Eredményhirdetésre írásban, az esetleges hiánypótlások teljesítését és amennyiben szükséges a versenytárgyalás lefolytatását követő 30 napon belül kerül sor.

Amennyiben a nyertes Pályázó a helyiség bérleti szerződést a fentiekben meghatározott határidőig saját érdekkörébe tartozó okból nem köti meg a befizetett pályázati biztosítékot és a szerződéskötési jogosultságát elveszíti és a következő legmagasabb ajánlatot tevő lép a helyébe, illetve ha a szerződés aláírása után nem, vagy nem szerződésszerűen teljesíti azt és ezért a kiíró a szerződést felmondja, úgy a kiíró jogosult a második legkedvezőbb ajánlatot tevő Pályázóval szerződést kötni, vagy új pályázatot kiírni

e) A pályázatok elbírálására jogosult: Baja Vagyon Zrt. vezérigazgatója

IV. Egyéb információk
• A pályázati felhívásban nem szabályozott esetekben a Vagyonrendeletben és Helyiségrendeletben foglaltak az irányadók.
• Az ajánlatkészítéssel kapcsolatos minden költség az ajánlattevőt terhelik, a pályázat kiírójára át nem ruházhatók. A pályázat kiírója költségtérítésre nem kötelezhető.
• A Vagyonrendelet 13. § (4) bekezdése értelmében a pályázat kiírója a pályázati felhívásban szereplő feltételek megváltoztatásának jogát fenntartja.
• A pályázatok benyújtási határideje az előző pontban foglaltakon kívül egyszer – megfelelő indokkal – legfeljebb 15 nappal meghosszabbítható.

Csatolt dokumentum