Pályázati felhívás a Baja, Gárdonyi u. 3. fsz.2. sz. alatti lakás bérbeadására

2016. október 06. 2016. november 09.

A Baja Vagyon  Zrt. (6500 Baja, Árpád tér 1.), mint hasznosító bérbeadásra meghirdeti a 1842/3/A/2 hrsz-ú, természetben 6500 Baja, Gárdonyi u. 3. fsz.2. sz. alatti, önkormányzati tulajdonban lévő ingatlant az alábbi részletes pályázati kiírásban szereplő feltételekkel:

A pályázat kiírása Baja Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról és az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodásról szóló 27/2012. (XI.30.) számú (továbbiakban: Vagyonrendelet) és a helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 23/2015. (XI.27.) számú (továbbiakban: Lakásrendelet) önkormányzati rendeletek alapján kerül sor.

I.A pályázat benyújtásával kapcsolatos információk

a.) A pályázatot kiíró szerv megnevezése, székhelye, a   képviselő-testületi rendelet számának megjelölése:

A pályázatot kiíró szerv neve: Baja Vagyon Zrt.

A pályázatot kiíró szerv székhelye: 6500 Baja Árpád tér 1.

Baja Város Önkormányzat Képviselő-testületének a lakások bérletéről és elidegenítéséről szóló 23/2015. (XI.27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: lakásrendelet), valamint a 27/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodásról (továbbiakban: vagyonrendelet).

b.)A pályázat célja, jellege: önkormányzati tulajdonú lakás piaci alapon, bérbeadással történő hasznosítása nyílt pályáztatással.

c.) A pályázat tárgyának megnevezése:

A bajai 1842/3/A/2 hrsz-ú, természetben 6500 Baja, Gárdonyi u. 3. fsz.2. sz. alatti,  55 m2 nagyságú komfortos komfortfokozatú lakás piaci alapon történő bérbeadása

d.) A lakás helyszíni megtekintésének időpontja: 2016. október 13. 10-11 óra között

 e.) A lakás minimális bérleti díja: 25.150,- Ft/hó (mely összeg az ÁFA-t tartalmazza)

f.) A lakás öt év határozott időtartamra adható bérbe.

g.) Az ajánlatok benyújtásának helye, ideje és módja:Az ajánlat benyújtásának helye: Baja Vagyon Zrt. 6500 Baja Árpád tér 1. sz. alatt személyesen, vagy postai úton.

Az ajánlat benyújtásának határideje:

2016. október 21. 1200 óra

A beadási határidőn túl érkezett ajánlatokat a kiíró érdemi vizsgálat nélkül érvénytelennek minősíti!

Az ajánlatokat 1 példányban írásban, zárt borítékban, magyar nyelven kell benyújtani. A pályázati dokumentumok minden oldalát eredeti aláírással kell ellátni.

A közzétett pályázati eljárásban a pályázó csak egy pályázatot nyújthat be.

Az ajánlatot olyan módon kell összefűzni, számozni, hogy ahhoz iratot sérülésmentesen hozzá ne lehessen csatolni, vagy abból eltávolítani. A csatolandó mellékleteket a megadott sorrend szerint kérjük csatolni a sorszám dokumentumon való feltüntetésével!

A borítékon kizárólag az alábbi szöveg szerepelhet: „Ajánlat a Baja, Gárdonyi 3. fsz. 2. lakás bérbeadással történő hasznosítására. Határidő előtt felbontani tilos!”

h.) Pályázati feltételek, a pályázatok elbírálásának szempontjai, pályázók értesítésének módja:

 • A pályázati eljárásban az az ajánlattevő minősül nyertes ajánlattevőnek, aki a legmagasabb, de legalább a minimális bérleti díjat elérő ajánlatot teszi.
 • Amennyiben a lakásra kiírt pályázatra azonos feltételek mellett több érvényes ajánlat érkezik, úgy a kiíró versenytárgyalást tart. A versenytárgyaláson a meghívott pályázók szóbeli licitálással, a kiíró által előre meghatározott összegű licitlépcsővel lefolytatott licitálással emelhetik ajánlataikat. A versenytárgyaláson a legmagasabb ajánlatot tevő pályázó szerzi meg a lakás bérleti jogát.
 • A versenytárgyalás helyéről és idejéről az ajánlatok bontását követően kapnak tájékoztatást az ajánlattevők

A pályázat elbírálására jogosult: Baja Vagyon Zrt. vezérigazgatója

A nyertes pályázóval az erről szóló értesítéstől számított 15 napon belül a bérleti szerződést meg kell kötni.       

Ha a nyertes pályázó a fenti határidőn belül a bérleti szerződést önhibájából nem köti meg a bérbeadóval, úgy elveszti szerződéskötési jogosultságát és a sorrendben következő pályázónak kell ajánlatot tenni a szerződés megkötésére.

i.) Pályázati biztosíték:

A pályázóknak ajánlatuk benyújtásával egyidejűleg a bérleti díj minimumát, 25.150,- Ft összegű pályázati biztosítékot kell megfizetniük a Baja Vagyon Zrt. Kereskedelmi és Hitelbanknál vezetett 10402513-50515151-54511010 számú bankszámlájára, mely nyertesség esetén a bérleti díjba beszámításra kerül. A befizetést igazoló bizonylatnak tartalmaznia kell a pályázó nevét és a befizetés jogcímét.

A megfizetett pályázati biztosíték a pályázati felhívás visszavonása, az ajánlatok érvénytelenségének és eredménytelenségének megállapítása esetén, valamint a vesztes pályázók részére a pályázatok elbírálása után – kamat nélkül – 10 napon belül a megadott bankszámlára visszautalásra kerül.

Nem jár vissza a biztosíték, ha az ajánlattevő az ajánlatát az ajánlati kötöttség időtartama alatt visszavonta, vagy a szerződés megkötése neki felróható okból hiúsult meg. Ez vonatkozik a benyújtási határidő lejárta előtt visszavont ajánlatokra is.

j.) Óvadék:

A lakásrendelet 9. § (5)  bekezdése szerint a bérlő köteles a lakásbérleti szerződés megkötésével egyidejűleg bérbeadó részére, a lakásbérleti szerződéssel összefüggő követelések biztosítása érdekében  három havi bérleti díjnak megfelelő összegű óvadékot előre megfizetni a Baja Vagyon Zrt. Kereskedelmi és Hitelbanknál vezetett 10402513-50515151-54511027 számú bankszámlájára. A lakásbérleti jogviszony megszűnése esetén bérbeadó az óvadékot a lakbérhátralék, közüzemi díj tartozás, továbbá a lakás rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotának helyreállításához szükséges költségei megtérüléséhez használhatja fel.

A fel nem használt óvadék a bérleti szerződés megszűnésekor kamatmentesen visszajár.

II. A pályázat tartalma és csatolandó mellékletek:

a.) A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • pályázó nevét, személyi adatait (szül.hely, idő, anyja neve, adószáma), lakcímét, értesítési címét, telefonszámát, e-mail címét,
 • a megpályázott lakás címét,
 • a lakásba a bérlővel együtt költöző személyek nevét és rokonsági fokát, (ha van)
 • a pályázó havi bérleti díjra vonatkozó ajánlatát, mely nem lehet kevesebb a minimális bérleti díjnál
 • a pályázó nyilatkozatát valamennyi pályázati feltétel elfogadásáról,
 • a pályázó nyilatkozatát, hogy a kiírásban meghatározott mértékű óvadékot a szerződés megkötésével egyidejűleg megfizeti,
 • a pályázó nyilatkozatát arról, hogy nem áll fenn önkormányzattal, illetve önkormányzati ingatlanra vonatkozóan közüzemi szolgáltatóval szemben tartozása, kivéve, ha fizetési könnyítést kapott és e megállapodás alapján a fizetési kötelezettségének eleget tesz,
 • nyilatkozatát arról, hogy korábban önkormányzati ingatlan vonatkozásában volt-e lakásbérleti jogviszonya, ha volt, mely ingatlan tekintetében és az mikor és miként szűnt meg,
 • vállalja a bérleti szerződés fennállása alatt az életvitelszerű lakásban tartózkodást,
 • rendelkezik-e a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 7. § (1) bekezdése szerinti pénzügyi intézménnyel szemben tartozással, ha igen, annak összegéről, havi törlesztő részletéről.

b.)A pályázathoz csatolandó mellékletek:

 • pályázati biztosíték megfizetéséről szóló igazolást,
 • a pályázó 30 napnál nem régebbi
  1. NAV-igazolása, hogy az adóigazolás kiállításának napján az adóhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozása nincs vagy köztartozásmentes adózói adatbázisban történő szereplésről szóló igazolása.
  2. a pályázó 30 napnál nem régebbi igazolása, hogy Baja Város Önkormányzata felé fennálló lejárt esedékességű köztartozása nincs.

A kiíró felhívja a pályázók figyelmét, hogy a nyilatkozatokat alátámasztó dokumentumokat, igazolásokat a pályázat benyújtásával egyidejűleg kell csatolni.

A pályázati biztosíték megfizetésének határideje legkésőbb az ajánlat benyújtásának határideje!

A kiíró nem köteles a szolgáltatott adatok valóságának ellenőrzésére, a hamis adatszolgáltatásból eredő mindennemű kárért a pályázó a felelős.

c.) A pályázattal kapcsolatos hiánypótlási lehetőségek:

Az ajánlattételi határidő lejártát követően a pályázó egy alkalommal 8 napon belül csak a nyilatkozatokra és igazolásokra vonatkozóan élhet a hiánypótlás lehetőségével. Az ajánlatát érdemben nem módosíthatja!

A kiíró a vagyonrendelet 14.§ (1) bekezdésének j) pontja alapján fenntartja a jogot a pályázat indoklás nélküli eredménytelenné nyilvánítására.

d.) Az ajánlatok felbontásának helye, időpontja:

Az ajánlatok bontásának helye és ideje: Baja, Árpád tér 1. földszint, a Baja Vagyon Zrt. hivatali helyisége

 1. október 25. 900 óra

Eredményhirdetés módja: írásban.

e.) Az ajánlati kötöttség időtartama:

Az ajánlati kötöttség a pályázati eljárás eredményes lefolytatásáig, illetve a nyertes pályázóval történő szerződés megkötéséig tart, de legalább 30 nap.

f.) A pályázatra vonatkozó további információ, valamint a részletes pályázati kiírás rendelkezésre bocsátásának, megtekintésének helye, módja, ideje:

Ezen részletes ismertető átvehető a Baja Vagyon Zrt. (6500 Baja, Árpád tér 1.) földszinti irodájában.

Szóbeli ismertető a következő telefonszámon kérhető: 79/950-471

E-mail cím: info@bajavagyonzrt.hu

Személyesen érdeklődni az alábbi időpontokban lehet:

Hétfőtől – Csütörtökig:  8:00 – 15:00

Pénteken:                        8:00 – 13:00

Ügyintéző: Pencz Zsuzsanna

g.) Egyéb információk:

 • A pályázati kiírásban nem szabályozott esetekben az önkormányzat lakás- és vagyon rendeletében foglaltak az irányadóak.
 • A bérlőnek kötelezettséget kell vállalni arra, hogy közüzemi szolgáltatások díjait a szolgáltatók felé mindig határidőben megfizeti, és az erről szóló bizonylatokat, igazolásokat a tárgyhót követő hónap 15-ik napjáig bemutatja a bérbeadó képviselőjének, vagy elektronikusan elküldi az info@bajavagyonzrt.hu e-mail címre. Amennyiben a bérlő a rezsi díj fizetési kötelezettségét határidőben nem teljesíti, valamint, ha a rezsitartozások összege a 100.000,- Ft összeget akár   külön-külön, akár együttesen meghaladná, úgy bérbeadót megilleti a bérleti szerződés felmondásának a joga.  Ha a bérleti jogot bérbeadó ezen jogcímen felmondja, bérlő vállalja, hogy 15 napon belül az ingatlan kiürített állapotban elhagyja, bérbeadó nem köteles csere ingatlant biztosítani.                    
 • Az ajánlatkészítéssel kapcsolatos minden költség az ajánlattevőt terhelik, a pályázat kiírójára át nem ruházhatók. A pályázat kiírója költségtérítésre nem kötelezhető.
 • A vagyonrendelet 13.§ (4) bekezdése értelmében a pályázat kiírója a pályázati kiírásban szereplő pályázati feltételek megváltoztatásának jogát fenntartja.
 • A pályázatok benyújtási határideje az előző bekezdésben foglaltakon kívül egyszer – megfelelő indokkal – legfeljebb 15 nappal meghosszabbítható.

Csatolt dokumentum