Pályázati felhívás a Baja Parti u. 8. IV/12. alatti műteremlakás bérbeadására

2016. október 28. 2016. december 19.

A Baja Vagyon  Zrt. (6500 Baja, Árpád tér 1.), mint hasznosító bérbeadásra meghirdeti a 24/2/A/11 hrsz-ú, természetben 6500 Baja, Parti u.8. IV/12. sz. alatti, önkormányzati tulajdonban lévő ingatlant az alábbi részletes pályázati kiírásban szereplő feltételekkel:

I. A pályázat benyújtásával kapcsolatos információk:

a.) A pályázatot kiíró szerv megnevezése, székhelye, Baja Város Önkormányzat Képviselő-testületének vonatkozó önkormányzati rendeletei:

A pályázatot kiíró szerv neve: Baja Vagyon Zrt.

A pályázatot kiíró szerv székhelye: 6500 Baja, Árpád tér 1.

Baja Város Önkormányzat Képviselő-testületének vonatkozó önkormányzati rendeletei: Baja Város Önkormányzat Képviselő-testületének a lakások bérletéről és elidegenítéséről szóló 23/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelete, valamint Baja Város Önkormányzata Képviselő-testületének a lakások és helyiségek bérletéről szóló, többször módosított 40/2004. (VI. 23.) rendelete.

b.) A pályázat célja, jellege:

műteremlakás céljára szolgáló, önkormányzati tulajdonú ingatlan bérbeadással történő hasznosítása pályázat útján.

c.) A pályázat tárgyának megnevezése:

A Baja belterület 24/2/A/12 hrsz. alatt felvett, természetben 6500 Baja, Parti u. 8. IV/12. sz. alatti, 68 m2 nagyságú, 55 m2 hasznos alapterületű, összkomfortos komfortfokozatú, tetőtéri lakás költségelven történő bérbeadása.

d.) A lakás helyszíni megtekintésének időpontja: előzetes telefonos egyeztetés szerint.

e.) A lakásra megállapított bérleti díj bruttó összege: 25.146,- Ft/hó.

f.) A lakás bérbeadásának időtartama: három év határozott időtartam.

g.) A pályázati ajánlat benyújtásának helye, határideje és módja:

Az ajánlat benyújtásának helye: Baja Vagyon Zrt. – 6500 Baja, Árpád tér 1.

Az ajánlat benyújtásának határideje:

2016. november 11. 1200 óra

A beadási határidőn túl érkezett ajánlatot a kiíró érdemi vizsgálat nélkül érvénytelennek nyilvánítja!

A benyújtás módja: az ajánlatot 2 példányban (1 eredeti, valamint 1 másolat) írásban, zárt borítékban, magyar nyelven, személyesen vagy postai úton kell benyújtani. A pályázati dokumentumok minden oldalát eredeti aláírással kell ellátni.

A pályázati eljárás során a pályázó csak egy pályázatot nyújthat be.

Az ajánlatot olyan módon kell összefűzni, számozni, hogy ahhoz iratot hozzácsatolni vagy abból iratot eltávolítani sérülésmentesen ne lehessen. A mellékleteket a megadott sorrend szerint kérjük csatolni a sorszám dokumentumon való feltüntetésével!

A borítékon kizárólag az alábbi szöveg szerepelhet: „Ajánlat a Baja, Parti u. 8. IV/12. szám alatti műteremlakás bérbeadással történő hasznosítására. Határidő előtt felbontani tilos!”

h.) Pályázati feltételek, az elbírálás szempontjai, a pályázók értesítésének módja:

Pályázni elsősorban azok a bajai kötődésű alkotóművészek jogosultak, akik felsőfokú képzőművészeti végzettséggel rendelkeznek, vagy akik eddigi művészi munkásságuk révén elismertek.

A pályázatok elbírálására Baja Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottsága jogosult.

A nyertes pályázóval a kiíró erről szóló értesítésétől számított 15 napon belül a bérleti szerződést meg kell kötni.       

Ha a nyertes pályázó a fenti határidőn belül a bérleti szerződést önhibájából nem köti meg a bérbeadóval, úgy elveszti szerződéskötési jogosultságát, és a sorrendben következő pályázónak kell ajánlatot tenni a szerződés megkötésére.

 II. A pályázat tartalma és csatolandó mellékletek:

 • A pályázatnak tartalmaznia kell:
 • a pályázó nevét, lakcímét, értesítési címét, telefonszámát,
 • a megpályázott lakás címét,
 • a lakásba a bérlővel együtt költöző személyek nevét és rokonsági fokát,
 • rövid ismertetőt a pályázó eddigi művészi munkásságáról, továbbá művészeti elképzelését a műterem használata vonatkozásában,
 • a pályázó nyilatkozatát valamennyi pályázati feltétel elfogadásáról,
 • a pályázó nyilatkozatát arról, hogy nem áll fenn az önkormányzattal, illetve önkormányzati ingatlanra vonatkozóan közüzemi szolgáltatóval szemben tartozása, kivéve, ha fizetési könnyítést kapott, és ezen megállapodás alapján a fizetési kötelezettségének eleget tesz,
 • a pályázó nyilatkozatát arról, hogy önkormányzati ingatlan vonatkozásában volt-e már lakásbérleti jogviszonya, ha volt, mely ingatlan tekintetében, és az mikor és miként szűnt meg,
 • a pályázó nyilatkozatát arról, hogy vállalja a bérleti szerződés fennállása alatt az életvitelszerű lakásban tartózkodást,
 • a pályázó nyilatkozatát arról, hogy rendelkezik-e a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 7. § (1) bekezdése szerinti pénzügyi intézménnyel szemben tartozással. Amennyiben igen, úgy a pályázó a tartozás és a havi törlesztő részlet összegét is megjelölni köteles.

A nyilatkozatokat alátámasztó dokumentumokat, igazolásokat a pályázat benyújtásával egyidejűleg kell csatolni.

A pályázat kiírója a szolgáltatott adatok valóságának ellenőrzésére nem köteles, a hamis adatszolgáltatásból eredő mindennemű kárért a pályázó a felelős.

j.) A pályázathoz csatolandó mellékletek:

a pályázó 30 napnál nem régebbi

 • NAV-igazolása – mellyel bizonyítja, hogy az adóigazolás kiállításának napján adóhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozása nincs – vagy köztartozásmentes adózói adatbázisban történő szereplésről szóló igazolása,
 • a pályázó 30 napnál nem régebbi igazolása arról, hogy Baja Város Önkormányzat felé fennálló, lejárt esedékességű köztartozása nincs.

k.) A pályázattal kapcsolatos hiánypótlási lehetőség:

     A kiíró szükség esetén a hiányok pótlására a pályázót egy alkalommal, írásban felszólítja.

 l.) Az ajánlatok felbontásának helye, időpontja:

Az ajánlatok bontásának helye és ideje: 6500 Baja, Árpád tér 1. földszint, a Baja Vagyon Zrt. hivatali helyisége

 1. november 14. 1000 óra

m.) Egyéb információk:

–      Ezen részletes ismertető elérhető a www.bajavagyonzrt.hu weboldalon, illetve átvehető a Baja Vagyon Zrt. (6500 Baja, Árpád tér 1.) földszinti irodájában.

Szóbeli ismertető a következő telefonszámon kérhető: 79/950-471

E-mail cím: info@bajavagyonzrt.hu

Személyesen érdeklődni az alábbi időpontokban lehet:

Hétfőtől csütörtökig: 8:00 – 15:00

Pénteken: 8:00 – 13:00

Ügyintéző: Pencz Zsuzsanna

 • Az ajánlatkészítéssel kapcsolatos minden költség az ajánlattevőt terheli, az a pályázat kiírójára át nem hárítható.

Csatolt dokumentum