Pályázati felhívás a piaci árusítóhely tartós helyhasználati jogának megszerzésére nyílt árveréssel

2017. február 21. 2017. április 25.

A Baja Vagyon  Zrt. (6500 Baja, Árpád tér 1.), mint hasznosító bérbeadásra meghirdeti a Bajai Piac 124-es számú elárusító helyét határozott időre történő bérbeadással az alábbi részletes pályázati kiírásban szereplő feltételekkel:

  1. A nyílt árverést kiíró szerv megnevezése, székhelye, a képviselő-testületi rendelet számának megjelölése:

A nyílt árverést kiíró szerv neve: Baja Vagyon Zrt.

A nyílt árverést kiíró szerv székhelye: 6500 Baja Árpád tér 1.

Baja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2016. (IX. 29.) önkormányzati rendelete

  1. A nyílt árverés célja, jellege, időpontja:

piaci árusítóhely tartós helyhasználati jogának megszerzése nyílt árveréssel

  1. március 16. 900 óra

     Az árverés helyszíne: a Bajai Piac irodája, 6500 Baja, Szenes utca 1.

  1. A nyílt árverés tárgyának megnevezése:

A bajai piac területén található 124-es számú 6 m2-es elárusítóhely határozott időre történő bérbeadása.

  1. december 31-ig
  1. A regisztráció helye, ideje és módja:

A jelentkezés helye: 6500 Baja, Szenes utca 1. a Baja Vagyon Zrt. piaci részlegének pénztára.

A jelentkezés határideje: 2017. március 11. 900 óra

A határidőn túl érkezett részvételi szándékot a kiíró érdemi vizsgálat nélkül érvénytelennek minősíti!

Lezárt borítékban, amelyben a regisztrációhoz szükséges dokumentumok szerepeljenek.

  1. A regisztráció benyújtásához szükséges csatolandó mellékletek:

a) a résztvevő nyilatkozata az árverési felhívásban foglaltak elfogadásáról

b) az árverési biztosíték befizetését igazoló bizonylat

c) a szerződéskötéshez szükséges személyazonosító adatokat tartalmazó iratok

              -személyi igazolvány

              -lakcím kártya

              -vállalkozói vagy őstermelői igazolvány

              -a tevékenységhez tartozó adószám

d) jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonat másolat, vagy eredeti (hiteles) közjegyző által hitelesített aláírási címpéldány vagy ügyvéd által készített és ellenjegyzett aláírás-minta.

e) A pályázó a pályázati anyag összeállításáért díjat a Baja Vagyon Zrt-től nem kérhet, azt saját forrásainak terhére finanszírozza.

  1. A hiánypótlás lehetőségének határideje, módja:

a) Nincs lehetőség a határidő lejártáig nem teljesített árverési biztosíték

befizetését igazoló bizonylat pótlására!

b) Az egyéb, a regisztrációhoz szükséges dokumentumok pótlására a határidő lejárta után 3 naptári napot biztosítunk.

c) Amennyiben a hiánypótlásra nem kerül sor, vagy az árverési biztosíték nem kerül befizetésre, akkor a pályázó a nyílt árverésen nem vehet részt. Az érvényes regisztráció hiánya, vagy a vonatkozó bérleti szerződés megkötésének elmaradása okán az árverés eredménytelenné nyilvánítható.

  Az árverési biztosíték megfizetésének határideje 2017. március 10. amelynek módja:

  -banki átutalással vagy

  -személyesen bankfiókban

  Baja Vagyon Zrt.

  Bank: Kereskedelmi és Hitel Bank Zrt.

   Bankszámlaszám: 10402513-50515151-54511010

  A megjegyzés rovatban kérjük feltüntetni:

  „Nyílt árverési biztosíték: Piac 124-es asztal” megjelöléssel.

  Árverési biztosíték:                  20.000,- Ft

  Bérleti díj minimuma: bruttó   7.290,- Ft/hó

  Kikiáltási ár:                           65.610,- Ft

 

A nyílt árverésen való részvétel az árverésre történő regisztrációval egyidejűleg   megfizetendő biztosíték adásához kötött. A biztosíték összegét az üzemeltető az árverési felhívásban állapítja meg. A biztosítékot az árverési felhívás, illetve az árverésre történő regisztrációra nyitva álló határidő lejártáig kell megfizetni (átutalni). Nem kerül visszatérítésre a biztosíték, ha az árverés nyertese olyan okból,      amelyért felelős, nem tesz eleget szerződéskötési kötelezettségének. A befizetett árverési biztosíték összegét az üzemeltető az árverés eredményének megfelelően megállapításra kerülő helyhasználati díjba beszámítja.

 

Nyertesnek a legmagasabb összeget ígérő licitáló minősül. Az árverés eredményét – a nyertes, valamint a második legkedvezőbb ajánlatot tevő személyének meghatározását – az üzemeltető az árverés helyszínén kihirdeti, és arról 5 munkanapon belül honlapján tájékoztatót tesz közzé.

 

Az üzemeltető az árverés nyertesével a bérleti szerződést, az árverés időpontjától számított 30 naptári napon belül köti meg. Amennyiben a szerződés megkötésére olyan okból, amelyért az árverés nyertese a felelős, határidőben nem kerül sor, vagy a szerződés aláírása után a nyertes nem, vagy nem szerződés szerűen teljesít, és ezért az üzemeltető a szerződéstől eláll, vagy felmondja azt, úgy az üzemeltető jogosult a második legkedvezőbb ajánlatot tevővel szerződést kötni, vagy új árverést kiírni.

 

Az árverési felhívást az üzemeltető az árverés megkezdéséig indoklás és költségtérítés nélkül kiegészítheti, módosíthatja, illetve visszavonhatja.

Baja Vagyon Zrt, a nyílt árverés eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A nyílt árverésre vonatkozó további információ, valamint a részletes kiírás megtekintésének helye, módja, ideje:

Ezen részletes ismertető átvehető a Baja Vagyon Zrt. piaci részlegének pénztárában (6500 Baja, Szenes utca 1.)

Megtekinthető:

              -a www.bajavagyonzrt.hu weboldalon

              -Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján

Szóbeli ismertető a következő telefonszámon kérhető: 79/523-795

E-mail cím: bajaipiac@bajavagyonzrt.hu

Személyesen érdeklődni az alábbi időpontokban lehet:

Hétfőtől – Szombatig:    8:00 – 12:00

Csatolt dokumentum