Pályázati felhívás a Baja Parti u. 8. IV/12. szám alatti műterem bérbeadására

2017. március 09. 2017. április 25.

A Baja Vagyon  Zrt. (6500 Baja, Árpád tér 1.), mint hasznosító piaci alapú bérbeadásra meghirdeti a bajai 24/7/A/12 hrsz-ú, természetben 6500 Baja, Parti u. 8. IV/12. sz. alatti, önkormányzati tulajdonban lévő ingatlant az alábbi részletes pályázati kiírásban szereplő feltételekkel:

A Baja Vagyon Zrt. pályázatot hirdet Baja Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról és az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodásról szóló 27/2012. (XI.30.) számú (továbbiakban: Vagyonrendelet) és a helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 24/2015. (XI.27.) számú (továbbiakban: Helyiségrendelet) rendelet alapján a Baja, Parti u. 8. IV/12. szám alatti műterem bérbeadás útján történő hasznosítására.

I. Általános információk:

1.) A pályázatot kiíró megnevezése, székhelye: Baja Vagyon Zrt. – 6500 Baja, Árpád tér 1.

2.) A pályázat célja, jellege: önkormányzati tulajdonú helyiség piaci alapon, bérbeadással történő hasznosítása nyílt pályáztatással.

3.) A pályázat tárgyának megnevezése: A bajai, 24/7/A/12 helyrajzi számú, természetben Baja, Parti u. 8. IV/12. (tetőtér) alatt található, 68 m2 nagyságú, 55 m2 hasznos alapterületű, műterem piaci alapon történő bérbeadása. Az ingatlan műszaki állapota megfelelő.

4.) A meghirdetett ingatlan kizárólag műterem céljára használható.

5.) A helyiség helyszíni megtekintésének időpontja: 2017. március 17. 10-11 óra között

6.) A helyiség minimális bérleti díja: bruttó 28.900,- Ft/hó

7.) A helyiségbérlet időtartama: 5 év

8.) Pályázati biztosíték: A pályázóknak ajánlatuk benyújtásával egyidejűleg a bérleti díj minimumát, 28.900,- Ft összegű pályázati biztosítékot kell megfizetniük a Baja Vagyon Zrt. Kereskedelmi és Hitelbanknál vezetett 10402513-50515151-54511010 számú bankszámlájára, mely nyertesség esetén a bérleti díjba beszámításra kerül. A befizetést igazoló bizonylatnak tartalmaznia kell a pályázó nevét és a befizetés jogcímét.
A megfizetett pályázati biztosíték a pályázati felhívás visszavonása, az ajánlatok érvénytelenségének és eredménytelenségének megállapítása esetén, valamint a vesztes pályázók részére a pályázatok elbírálása után – kamat nélkül – 10 napon belül a megadott bankszámlára visszautalásra kerül.
Nem jár vissza a biztosíték, ha az ajánlattevő az ajánlatát az ajánlati kötöttség időtartama alatt visszavonta, vagy a szerződés megkötése neki felróható okból hiúsult meg. Ez vonatkozik a benyújtási határidő lejárta előtt visszavont ajánlatokra is.

II. A pályázat tartalma:

A pályázatnak tartalmaznia kell:

a.) a pályázó nevét, vagy megnevezését, lakhelyét vagy székhelyét, elérhetőségét
b.) a helyiségben végezni kívánt tevékenységet
c.) a helyiség bérbevételéért megajánlott havi bérleti díjat
d.) a pályázó nyilatkozatát a pályázati felhívásban meghatározott helyiségbérleti feltételek elfogadásáról.

A pályázathoz csatolandó mellékletek:

a.) A pályázati biztosíték megfizetéséről szóló igazolást
b.) A pályázó 30 napnál nem régebbi NAV-igazolása, hogy az adóigazolás kiállításának napján az adóhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozása nincs vagy köztartozásmentes adózói adatbázisban történő szereplésről szóló igazolása.
c.) a pályázó 30 napnál nem régebbi igazolása, hogy Baja Város Önkormányzat felé fennálló lejárt esedékességű tartozása nincs.
d.) a pályázó nyilatkozata, hogy Baja Város Önkormányzat intézményei, illetve gazdasági társaságai felé fennálló lejárt esedékességű tartozása nincs.

A kiíró felhívja a pályázók figyelmét, hogy a nyilatkozatokat alátámasztó dokumentumokat, igazolásokat a pályázat benyújtásával egyidejűleg kell csatolni.

A kiíró nem köteles a szolgáltatott adatok valóságának ellenőrzésére, a hamis adatszolgáltatásból eredő mindennemű kárért a pályázó a felelős.

III. Az ajánlatok benyújtásának helye, ideje és módja:

Az ajánlat benyújtásának helye: Baja Vagyon Zrt. 6500 Baja, Árpád tér 1. alatt személyesen vagy postai úton.
Az ajánlatok benyújtásának határideje: 2017. március 27. (hétfő) 16:00 óra

Az ajánlatot 2 példányban (1 eredeti, valamint 1 másolat) írásban, zárt borítékban, magyar nyelven kell benyújtani. A pályázati dokumentumok minden oldalát eredeti aláírással kell ellátni.
A közzétett pályázati eljárásban a pályázó csak egy pályázatot nyújthat be.
Az ajánlatot olyan módon kell összefűzni, számozni, hogy ahhoz iratot sérülésmentesen hozzá ne lehessen csatolni, vagy abból eltávolítani. A csatolandó mellékleteket a megadott sorrend szerint kérjük csatolni a sorszám dokumentumon való feltüntetésével!

A borítékon kizárólag az alábbi szöveg szerepelhet: „Ajánlat a bajai, 24/7/A/12 hrsz-ú műterem bérbeadással történő hasznosítására. Határidő előtt felbontani tilos!”

A beadási határidőn túl érkezett ajánlatokat a kiíró érdemi vizsgálat nélkül érvénytelennek nyilvánítja!

IV. Az ajánlatok felbontásának helye, időpontja:

Az ajánlatok bontásának helye és ideje: Baja, Árpád tér 1. földszint, a Baja Vagyon Zrt. hivatali helyisége.

2017. március 28. 10:00 óra

A beérkezett pályázatokat a pályázati eljárás lebonyolításában részt vevő személyek jelenlétében kell felbontani. A pályázatok felbontása nyilvánosan történik, a pályázatokat mellékleteivel együtt bírálati sorszámmal kell ellátni.

A kiíró az ajánlatok nyilvános bontásakor a jelenlévőkkel ismerteti az ajánlattevők nevét, lakóhelyét (székhelyét), az ajánlatok lényeges tartalmát, azon adatok kivételével, melyek nyilvánosságra hozatalát az ajánlattevő megtiltotta. A pályázó nem tilthatja meg a nevének, lakóhelyének (székhely), a megajánlott ellenszolgáltatásának, valamint az ellenszolgáltatás teljesítésére vállalt határidő nyilvánosságra hozatalát.

Az ajánlatok felbontásáról, illetve ismertetéséről jegyzőkönyv készül.

Az ajánlati kötöttség időtartama:
A pályázó ajánlati kötöttsége az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejártával kezdődik.
A pályázó az ajánlatához a pályázati kiírásban meghatározott időpontig, de legalább harminc napig kötve van, kivéve, ha a pályázatot nyert ajánlattevővel a kiíró ezen időponton belül szerződést köt, vagy írásban közli, hogy egyik ajánlattevővel sem köt szerződést.

V. Hiánypótlás, felvilágosítás kérés:

A pályázó az ajánlattételi határidő lejártát követő 8 napon belül egy alkalommal csak a nyilatkozatokra és igazolásokra vonatkozóan élhet a hiánypótlás lehetőségével. Az ajánlatát érdemben nem módosíthatja!
Az ajánlatok elbírálása során, a kiíró az ajánlattevőktől felvilágosítást kérhet. A benyújtott ajánlatok azonban ekkor sem módosíthatók.

VI. A pályázatok elbírálása, annak szempontjai:

A bírálat során meg kell állapítani az ajánlatok érvényességét vagy érvénytelenségét. Az érvénytelenség okát pontosan meg kell jelölni.
Érvényes a pályázat, ha mind tartalmi, mind formai követelményeit tekintve megfelel a pályázati kiírásban foglaltaknak.

Érvénytelen a pályázat, ha

a.) olyan ajánlattevő nyújtotta be, aki nem jogosult a pályázaton részt venni;
b.) az ajánlatot a kiírásban meghatározott határidő eltelte után nyújtották be;
c.) az ajánlat nem felel meg a pályázati kiírásban foglaltaknak;
d.) a pályázó a pályázati biztosítékot nem, vagy nem a kiírásban foglaltaknak megfelelően bocsátotta a kiíró rendelkezésére;
e.) az ajánlati árat a pályázó nem egyértelműen határozta meg.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent, ha a pályázó bajai kötődésű alkotóművész, és felsőfokú képzőművészeti végzettséggel rendelkezik, vagy eddigi művészi munkássága révén elismert. Ennek igazolására pályázónak rövid ismertetést kell benyújtania eddigi művészi munkásságáról, továbbá művészeti elképzelését a műterem használata vonatkozásában.

A pályázat elbírálására a Baja Vagyon Zrt. jogosult.

Versenytárgyalás:
Azonos összegű érvényes ajánlatok esetén, közülük a nyertes kiválasztására licitálásos versenytárgyalást kell tartani.

A versenytárgyaláson a meghívott pályázók szóbeli licitálással, a legmagasabb ajánlatról induló, a bérbeadó által előre meghatározott összegű licitlépcsővel lefolytatott licitálással emelhetik ajánlataikat. A versenytárgyalásról jegyzőkönyv készül.
A versenytárgyaláson a legmagasabb érvényes ajánlatot tevő pályázó szerzi meg a helyiség bérleti jogát.
A versenytárgyalás helye és időpontja: a pályázatok bontásának helye és ideje (pályázati kiírás IV. pont)

A pályázati eljárásban az az ajánlattevő minősül nyertes ajánlattevőnek, aki a legmagasabb, de legalább a minimális bérleti díjat elérő ajánlatot teszi.

VII. A pályázók értesítésének módja, szerződéskötés:

A pályázó(ka)t a kiíró írásban értesíti a döntésről.
A nyertes pályázóval az erről szóló döntés közlését követő 15 napon belül a bérleti szerződést a bérbeadó köti meg. Indokolt esetben a szerződéskötésre megadott határidő írásban meghosszabbítható.

Ha a pályázat nyertesével a szerződés megkötése – a szerződéskötésre rendelkezésre álló határidőben – meghiúsul, vagy a szerződés aláírása után a nyertes pályázó a szerződést nem, vagy nem szerződésszerűen teljesíti és ezért a kiíró a szerződéstől eláll, vagy felmondja azt, úgy a kiíró jogosult a második legkedvezőbb ajánlatot tevő pályázóval szerződést kötni, vagy új pályázatot kiírni.
A kiíró a pályázat eredményének kihirdetésekor a nyertest követő legkedvezőbb ajánlatot tevő pályázót is megjelöli.

Óvadék:
A Helyiségrendelet 6. § (6) bekezdése értelmében bérlő köteles háromhavi bérleti díj összegének megfelelő mértékű óvadékot a a Baja Vagyon Zrt. Kereskedelmi és Hitelbanknál vezetett 10402513-50515151-54511027 számú bankszámlájára előre megfizetni.
Bérbeadó az óvadékot a bérleti díj és közüzemi díj tartozás vagy kártérítés összegébe beszámíthatja.
A bérbeadó a helyiségbérleti szerződést addig nem írja alá, amíg a bérlő az óvadékot igazoltan nem fizeti meg.
Az óvadék összege a bérleti szerződés megszűnésekor kamatmentesen visszajár, amennyiben bérlő a bérleményt a bérbeadó részére a szerződésben rögzítettek szerint átadja.

VIII. A pályázatra vonatkozó további információ, valamint a
részletes pályázati kiírás rendelkezésre bocsátásának, megtekintésének helye, módja, ideje:

Ezen részletes ismertető elérhető a www.bajavagyonzrt.hu weboldalon, illetve átvehető a Baja Vagyon Zrt. (6500 Baja, Árpád tér 1.) földszinti irodájában

Szóbeli ismertető a következő telefonszámon kérhető: 79/950-471
E-mail cím: info@bajavagyonzrt.hu
Személyesen érdeklődni az alábbi időpontokban lehet:
Hétfőtől – Csütörtökig: 8:00 – 16:00
Pénteken: 8:00 – 13:30
Ügyintéző: Pencz Zsuzsanna

A kiíró a pályázati kiírást ingyenesen bocsátja pályázó rendelkezésére. Az ajánlatkészítéssel kapcsolatos minden költség az ajánlattevőt terhelik, a pályázat kiírójára át nem ruházhatók. A pályázat kiírója költségtérítésre nem kötelezhető.

IX. Egyéb információk

  • A Vagyonrendelet 13.§ (4) bekezdése értelmében a pályázat kiírója a pályázati kiírásban szereplő pályázati feltételek megváltoztatásának jogát fenntartja.
  • A pályázatok benyújtási határideje az előző bekezdésben foglaltakon kívül egyszer – megfelelő indokkal – legfeljebb 15 nappal meghosszabbítható.
  • A kiíró a Vagyonrendelet 14.§ (1) bekezdésének j) pontja alapján fenntartja a jogot a pályázat indoklás nélküli eredménytelenné nyilvánítására.
  • A pályázati kiírásban nem szabályozott esetekben az önkormányzat Helyiség- és Vagyonrendeletében foglaltak az irányadóak.
  • A bérlőnek kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy közüzemi szolgáltatások díjait a szolgáltatók felé mindig határidőben megfizeti, és az erről szóló bizonylatokat, igazolásokat a tárgyhót követő hónap 15-ik napjáig bemutatja a bérbeadó képviselőjének, vagy elektronikusan elküldi az info@bajavagyonzrt.hu e-mail címre.

Csatolt dokumentum