Pályázati felhívás a Baja 074/1 hrsz-ú ingatlan értékesítésére

2017. április 06. 2017. április 25.

A Baja Vagyon  Zrt. (6500 Baja, Árpád tér 1.), mint hasznosító értékesítésre meghirdeti a Baja, külterület 074/1 helyrajzi számú, önkormányzati tulajdonban lévő ingatlant az alábbi részletes pályázati kiírásban szereplő feltételekkel:

Jelen pályázat kiírására Baja Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról és az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodásról szóló 27/2012. (XI.30.) alapján kerül sor.

I. A pályázat benyújtásával kapcsolatos információk

a) A pályázatot kiíró szerv megnevezése, székhelye
Baja Vagyon Zrt. (6500 Baja, Árpád tér 1.)

b) A pályázat célja, jellege
Ingatlan értékesítése nyílt pályáztatással

c) A pályázat tárgya
A Baja, külterület 074/1 helyrajzi számú, 7 ha 927 m2 területű kivett gyakorlótérként nyilvántartott, természetben a Baja, vaskúti út mentén lévő ingatlan értékesítése

d) A pályázati ajánlatok benyújtásának helye, ideje és módja

helye: 6500 Baja, Árpád tér 1. földszint Baja Vagyon Zt. titkársága
ideje: 2017. április 24. (hétfő) 16:00 óra

A beadási határidőn túl érkezett ajánlatokat a kiíró érdemi vizsgálat nélkül érvénytelennek minősíti!

Az ajánlatokat írásban a csatolandó mellékletekkel együtt, zárt borítékban 1 eredeti és 1 másolati példányban, magyar nyelven kell benyújtani, az idegen nyelvű dokumentumokat a kiíró nem veszi figyelembe. A pályázati dokumentumok minden oldalát eredeti aláírással kell ellátni. A pályázatot olyan módon kell összefűzni, számozni, hogy ahhoz iratot sérülésmentesen hozzá ne lehessen csatolni, vagy abból eltávolítani. A csatolandó mellékleteket a megadott sorrend szerint kérjük csatolni a sorszám dokumentumon való feltüntetésével! A pályázat összeállítása jelen kiírás mellékletét képező Pályázati adatlap használatával is lehetséges. Ez esetben a csatolandó mellékleteket a pályázati adatlapon szereplő sorszámmal szükséges ellátni.
Az ajánlatokat az ajánlattevő személyesen, valamint postai úton is eljuttathatja a fent megjelölt címre, úgy hogy az ajánlatának a benyújtási határidőig be is kell érkeznie.
A közzétett pályázati eljárásban a Pályázó csak egy pályázatot nyújthat be. Több pályázat esetén a legkorábban benyújtott pályázatát tekinti a kiíró érvényesnek.

A borítékon kizárólag az alábbi szöveg szerepelhet: „Ajánlat a bajai, 074/1 hrsz-ú ingatlan értékesítésére. Határidő előtt felbontani tilos!”

e) Ajánlati kötöttség
A Pályázó az ajánlatához a pályázati eljárás eredményes lefolytatásáig, illetve a nyertes Pályázóval történő szerződés megkötéséig, de legalább 90 napig kötve van. Az ajánlati kötöttség a pályázati ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejártával kezdődik.

f) Pályázati biztosíték
A Pályázó ajánlatának benyújtásával egyidejűleg bruttó 250.000,- Ft összegű pályázati biztosítékot kell megfizetni kizárólag átutalással a Baja Vagyon Zrt. 10402513-50515151-54511010 számú bankszámlájára. Az átutalás során a közlemény rovatban meg kell jelölni a Pályázó nevét és a befizetés jogcímét.

A megfizetett pályázati biztosíték a pályázati felhívás visszavonása, az ajánlatok érvénytelenségének és eredménytelenségének megállapítása esetén, ezen eseteken túl pedig a pályázatok elbírálása és eredményéről történő tájékoztatást követően – kamat nélkül – 10 napon belül a megadott bankszámlára visszautalásra kerül. A nyertes Pályázónál a befizetett pályázati biztosíték a fizetendő vételárba beszámít.

Nem jár vissza a pályázati biztosíték, ha az ajánlattevő az ajánlatát az ajánlati kötöttség időtartama alatt visszavonta, vagy a szerződés megkötése neki felróható okból hiúsult meg. Ez vonatkozik a benyújtási határidő lejárta előtt visszavont ajánlatokra is.
A pályázati biztosíték megfizetésének határideje legkésőbb az ajánlat benyújtásának határideje.

g) Minimális értékesítési ár

17.377.115-Ft+ÁFA, azaz bruttó 22.068.936,-Ft

h) A benyújtandó pályázatnak tartalmaznia kell:

1. A PÁLYÁZÓ ADATAIT

• Természetes személy esetén a Pályázó neve, leánykori neve, születési helye, születési ideje, anyja neve, személyazonosító okmány (személyi igazolvány, vezetői engedély, útlevél) száma, állandó lakcíme, adóazonosító jele, telefonszáma és e-mail címe;
• Jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság esetén a Pályázó megnevezése, székhelye, adószáma, cégjegyzékszáma, statisztikai azonosítószáma, képviseletre jogosult neve, kapcsolattartó neve, telefonszáma és e-mail címe;

 

2. A PÁLYÁZATTAL ÉRINTETT INGATLAN ADATAIT

• Az ingatlan címét, helyrajzi számát;

 

3. A PÁLYÁZÓ AJÁNLATÁT

• A Pályázó ajánlatát az ingatlan értékesítésére vonatkozóan, amely nem lehet alacsonyabb, mint a minimális értékesítési ár.

 

4. A PÁLYÁZÓ ALÁBBI NYILATKOZATAIT

Nyilatkozatot arról, hogy a Pályázó/Pályázónak

4.1. jelen felhívásban meghatározott pályázati feltételeket elfogadja;
4.2. személyes adatai kezeléséhez a pályázat elbírálásához szükséges mértékben hozzájárul;
4.3. Jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság esetén nyilatkozatot arról, hogy a társaság Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság, nem áll felszámolás, csőd- vagy végelszámolási eljárás hatálya alatt, és annak veszélye sem fenyeget;
4.4. az ajánlattételi határidőt követő 90 napig ajánlati kötöttséget vállal és a 3. pontban megajánlott összeget – nyertesség esetén – a felek között létrejött adásvételi szerződés alapján az önkormányzat részére megfizeti;
4.5. mikro-, kis- és középvállalkozás vonatkozásában nyertesség esetén igényt tart-e a Baja Város Önkormányzat Képviselő-testületének a vállalkozások, a gazdasági fejlődés és a munkahelyteremtés helyi támogatásáról szóló 10/2013. (V.31.) önkormányzati rendeletében foglaltak szerinti támogatásra;

 

5. CSATOLANDÓ MELLÉKLETEKET

5.1. A pályázati biztosíték megfizetését igazoló pénzintézeti bizonylatot.
5.2. A pályázó 30 napnál nem régebbi helyi adóhatóság igazolása, hogy Baja Város Önkormányzata felé fennálló lejárt esedékességű köztartozása nincs.

5.3. A pályázó 30 napnál nem régebbi

5.3.1. NAV-igazolása, hogy adóigazolás kiállításának napján az adóhatóságnál nyilvántartott lejárt adó- és vám tartozása nincs, vagy
5.3.2. köztartozásmentes adózói adatbázisban történő szereplésről szóló igazolása.

5.4. Jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság esetén 30 napnál nem régebbi hiteles aláírási címpéldányt és hiteles cégkivonatot.

A kiíró felhívja a pályázók figyelmét, hogy a nyilatkozatokat alátámasztó dokumentumokat, igazolásokat a pályázat benyújtásával egyidejűleg kell csatolni. A hamis adatszolgáltatásból eredő mindennemű kárért a pályázó a felelős.
A kiíró nem köteles a szolgáltatott adatok valóságának ellenőrzésére, az ebből eredő igényeket jelen pályázati kiírásban elutasítja.

i) Az ingatlan adatai

Elhelyezkedés

6500 Baja, külterület – Szabadság út mentén

Cím

Helyrajzi szám

074/1

Rendeltetés

kivett gyakorlótér

Terület

7 ha 927 m2

Közművek

közművesítetlen

Helyi Építési Szabályzat általános előírása (HÉSZ)

Övezeti kód: Kid-1349

Idegenforgalmi-turisztikai, kutatási terület

1 – szabadonálló beépítési mód

3 – 15 %-os max beépítettség

4 – 6,50 m max. építménymagasság

9 – 5000 m2 min. kialakítható telekterület

Egyéb információ

tereprendezési és a HÉSZ 3. § (3) bekezdése szerint kármentesítési – lőszermentesítési –  munkákat kell végezni a Pályázó saját költségén.

 

j) Hiánypótlási lehetőségek

Az ajánlattételi határidő lejártát követően a Pályázó egy alkalommal 8 napon belül csak a nyilatkozatokra és igazolásokra vonatkozóan élhet a hiánypótlás lehetőségével. Az ajánlatát érdemben nem módosíthatja.

k) A pályázatra vonatkozó további információ, valamint a részletes pályázati kiírás rendelkezésre bocsátásának, megtekintésének helye, ideje és módja

Ezen részletes ismertető elérhető a www.bajavagyonzrt.hu weboldalon, illetve átvehető a Baja Vagyon Zrt. (6500 Baja, Árpád tér 1.) földszinti irodájában.
További ismertető írásban az info@bajavagyonzrt.hu e-mail címre küldve, valamint egyéb tájékoztatás a 06-79/950-471 telefonszámon kérhető.

Személyesen érdeklődni az alábbi időpontokban lehet:
Hétfőtől – Csütörtökig: 8:00 – 15:00
Pénteken: 8:00 – 13:00

Ügyintéző: Pencz Zsuzsanna
Műszaki információk: Kelemen Zsolt, Varga Andrea

A Vagyonrendelet 13. § (4) és a 14. § (1) bekezdés j) pontja alapján a kiíró a pályázati felhívásban szereplő feltételek megváltoztatásának és a pályázat indoklás nélküli eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. A pályázatok benyújtási határideje a pályázati felhívás feltételeinek megváltoztatásán kívül egyszer – megfelelő indokkal – legfeljebb 15 nappal meghosszabbítható.

II. A pályázatok elbírálásával kapcsolatos információk

a) Az ajánlatok felbontásának helye, ideje

A pályázatot kiíró székhelyén (Baja, Árpád tér 1. földszint)
2017. április 25. (kedd) 11:00 órakor

Az ajánlatok bontása során a Pályázók, illetve képviselői jelen lehetnek. A képviseletre szóló meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.

Az ajánlatok elbírálásának módja, szempontrendszere
A pályázati eljárásban az az ajánlattevő minősül nyertes ajánlattevőnek, aki a legmagasabb, de legalább a minimális értékesítési árat elérő ajánlatot teszi.

A kiíró felhívja a pályázók figyelmét, hogy az ajánlatok értékelésénél azonos feltételek vállalása esetén a pályázók között – az árverési szabályok megfelelő alkalmazásával – nyílt árversenyt kell tartani.
Ha a pályázat nyertesével a szerződés megkötése – a szerződéskötésre rendelkezésre álló határidőben – meghiúsul, vagy a szerződés aláírása után a nyertes pályázó a szerződést nem, vagy nem szerződésszerűen teljesíti és ezért a kiíró a szerződéstől eláll, vagy felmondja azt, úgy a kiíró jogosult a második legkedvezőbb ajánlatot tevő pályázóval szerződést kötni, vagy új pályázatot kiírni.

b) A versenytárgyalás helye és ideje

A pályázatot kiíró székhelyén (Baja, Árpád tér 1.), melynek idejéről a licitálás menetéről az ajánlatok bontását követően kapnak írásbeli tájékoztatást az érintett ajánlattevők.

c) A pályázatok elbírálására jogosult:

Zsíros Menyhért Gábor vezérigazgató
A Baja Város Képviselő-testületének 493/2015. (XII.17.) Kth. számú határozatával jóváhagyott vagyonhasznosítási, illetőleg üzemeltetési feladatok ellátására vonatkozó XIII.-4360-11/2015. számú megbízási szerződés II. fejezet 2.12. pontja alapján az elbírálás a pályázati eljárás lefolytatására, a pályázatok érvényességének, érvénytelenségének megállapítására, a beérkezett ajánlatok alapján a döntésre vonatkozó javaslat kimunkálására, és annak – hatáskörtől függően – a képviselő-testülethez, a képviselő-testület hatáskörrel rendelkező bizottságához, vagy a polgármesterhez elfogadásra történő előterjesztésére terjed ki.
A Vagyonrendelet 21.§ (1) bekezdésének értelmében a pályázatok a benyújtási határidőt követő 30 napon belül elbírálásra kerülnek.

d) Az eredményhirdetés ideje, módja

A benyújtott pályázatok elbírálását követően a nyertes pályázó megállapításáról és a további sorrend elfogadásáról a Pénzügyi, Város- és Gazdaságfejlesztési Bizottság (értékesítés esetén bruttó 15 és 30 millió ft értékhatár között), illetve Baja Város Képviselő-testülete (értékesítés esetén bruttó 30 millió ft értékhatár felett) dönt.
A Pályázók az eredményről írásban kapnak tájékoztatást a Bajai Polgármesteri Hivatal Önkormányzati Iroda Vagyongazdálkodási Csoport részéről. Az értékesítésre vonatkozó szerződés megkötésére a polgármester jogosult.

A vállalkozások, a gazdasági fejlődés és a munkahelyteremtés helyi támogatásáról szóló 10/2013. (V.31.) önkormányzati rendeletében foglaltak szerinti támogatásra vonatkozó kérelem elbírálására jogosult: Baja Város Önkormányzat Képviselő-testülete
A támogatás iránti kérelmet a Bajai Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Költségvetési Irodájához kell címezni.

e) A pályázat tárgyát képező ingatlanra vonatkozó elővásárlási jog

A kiíró tájékoztatja a Pályázókat, hogy az ingatlanra a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14.§ (2) bekezdése alapján az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg. Az elővásárlási jog biztosítása az ingatlan vevőjének kötelezettsége, amely az adásvételi szerződésben kerül majd rögzítésre.

III. Egyéb információk

• A pályázati felhívásban nem szabályozott esetekben a Vagyonrendeletben foglaltak az irányadók.
• Az ajánlatkészítéssel kapcsolatos minden költség az ajánlattevőt terhelik, a pályázat kiírójára át nem ruházhatók. A pályázat kiírója költségtérítésre nem kötelezhető.
• Az ingatlan a megtekintett állapot szerint kerül értékesítésre.
• Az ingatlanon tereprendezési és a HÉSZ 3. § (3) bekezdése szerint kármentesítési (lőszermentesítési) munkákat kell végezni a vevő saját költségén.
• Az ingatlan birtokbaadásával kapcsolatos esetleges költségeket a vevő fizeti.
• A vevő (mikro-, kis- és középvállalkozás esetén) igényt tarthat a Baja Város Önkormányzat Képviselő-testületének a vállalkozások, a gazdasági fejlődés és a munkahelyteremtés helyi támogatásáról szóló 10/2013. (V.31.) önkormányzati rendeletében foglaltak szerinti támogatásra.

A pályázati kiírás mellékleteinek jegyzéke:

• Pályázati adatlap (természetes, jogi személyek)

Csatolt dokumentum