Pályázati felhívás a Baja 2897/87 helyrajzi számú ingatlan értékesítésére

2017. június 15. 2017. július 13.

A Baja Vagyon  Zrt. (6500 Baja, Árpád tér 1.), mint hasznosító értékesítésre meghirdeti a Baja, belterület 2897/87 helyrajzi számú, önkormányzati tulajdonban lévő ingatlant az alábbi részletes pályázati kiírásban szereplő feltételekkel:

 

I. Általános információk:

1.) A pályázatot kiíró megnevezése, székhelye: Baja Vagyon Zrt. – 6500 Baja, Árpád tér 1.

2.) A pályázat célja, jellege: önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítése nyílt pályáztatással.

3.) A pályázat tárgyának megnevezése: A Baja, belterület 2897/87 helyrajzi számú, 1401 m2 nagyságú,  beépítetlen terület megnevezésű ingatlan.

4.) Az ingatlan minimális értékesítési ára: bruttó 4.000.000,- Ft

5.) Az ajánlatok benyújtásának helye, módja, ideje:

Az ajánlat benyújtásának helye: Baja Vagyon Zrt. 6500 Baja, Árpád tér 1. alatt személyesen vagy postai úton. 
Az ajánlatok benyújtásának határideje: 2017. július 3. 16:00 óra

Az ajánlatot 2 példányban (1 eredeti, valamint 1 másolat) írásban, zárt borítékban, magyar nyelven kell benyújtani. A pályázati dokumentumok minden oldalát eredeti aláírással kell ellátni. 
A közzétett pályázati eljárásban a pályázó csak egy pályázatot nyújthat be. 
Az ajánlatot olyan módon kell összefűzni, számozni, hogy ahhoz iratot sérülésmentesen hozzá ne lehessen csatolni, vagy abból eltávolítani. A csatolandó mellékleteket a megadott sorrend szerint kérjük csatolni a sorszám dokumentumon való feltüntetésével!

A borítékon kizárólag az alábbi szöveg szerepelhet: „Ajánlat a bajai 2897/87 hrsz-ú ingatlan értékesítésére. Határidő előtt felbontani tilos!”

A beadási határidőn túl érkezett ajánlatokat a kiíró érdemi vizsgálat nélkül érvénytelennek nyilvánítja!

6.) Az ajánlati kötöttség időtartama:
Az ajánlati kötöttség a pályázati eljárás eredményes lefolytatásáig, illetve a nyertes pályázóval történő szerződés megkötéséig tart, de legalább 90 nap.

7.) Hiánypótlás:
A pályázó az ajánlattételi határidő lejártát követő 8 napon belül egy alkalommal csak a nyilatkozatokra és igazolásokra vonatkozóan élhet a hiánypótlás lehetőségével. Az ajánlatát érdemben nem módosíthatja!
Az ajánlatok elbírálása során, a kiíró az ajánlattevőktől felvilágosítást kérhet. A benyújtott ajánlatok azonban ekkor sem módosíthatók.

8.) A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

9.) Pályázati biztosíték: A pályázóknak ajánlatuk benyújtásával egyidejűleg 100.000,- Ft összegű pályázati biztosítékot kell megfizetniük a Baja Vagyon Zrt. Kereskedelmi és Hitelbanknál vezetett 10402513-50515151-54511010 számú bankszámlájára, mely nyertesség esetén a vételárba beszámításra kerül. A befizetést igazoló bizonylatnak tartalmaznia kell a pályázó nevét és a befizetés jogcímét. 
A megfizetett pályázati biztosíték a pályázati felhívás visszavonása, az ajánlatok érvénytelenségének és eredménytelenségének megállapítása esetén, valamint a vesztes pályázók részére a pályázatok elbírálása után – kamat nélkül – 10 napon belül a megadott bankszámlára visszautalásra kerül.
Nem jár vissza a biztosíték, ha az ajánlattevő az ajánlatát az ajánlati kötöttség időtartama alatt visszavonta, vagy a szerződés megkötése neki felróható okból hiúsult meg. Ez vonatkozik a benyújtási határidő lejárta előtt visszavont ajánlatokra is.

10.) Információ:
Ezen részletes ismertető elérhető a www.bajavagyonzrt.hu weboldalon, illetve átvehető a Baja Vagyon Zrt. (6500 Baja, Árpád tér 1.) földszinti irodájában
Szóbeli ismertető a következő telefonszámon kérhető: 79/950-471
E-mail cím: info@bajavagyonzrt.hu
Személyesen érdeklődni az alábbi időpontokban lehet:
Hétfőtől – Csütörtökig: 800 – 1200, 1300-1600
Pénteken: 800 – 1200
Ügyintéző: Pencz Zsuzsanna

A kiíró a pályázati kiírást ingyenesen bocsátja pályázó rendelkezésére. Az ajánlatkészítéssel kapcsolatos minden költség az ajánlattevőt terhelik, a pályázat kiírójára át nem ruházhatók. A pályázat kiírója költségtérítésre nem kötelezhető.

 

II. A pályázat tartalma:

A pályázatnak tartalmaznia kell:

a.) Természetes személy esetén a pályázó adatai (név, leánykori név, születési hely, születési idő, anyja neve, személyi igazolvány szám, állandó lakcím, adóazonosító jel, telefonszám, e-mail cím).
b.) Jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság esetén: 
– 30 napnál nem régebbi hiteles aláírási címpéldány, illetve 30 napnál nem régebbi cégkivonat másolat, valamint a hivatalos képviselő neve, telefonszáma, email-címe.
– nyilatkozat arról, hogy a társaság Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság, nem áll felszámolás, csőd- vagy végelszámolási eljárás hatálya alatt, és annak veszélye sem fenyeget.
c.) A megpályázott ingatlan adatait (helyrajzi szám, cím)
d.) A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja.
e.) A pályázó nyilatkozata arról, hogy személyes adatai kezeléséhez a pályázat elbírálásához szükséges mértékben hozzájárul.
f.) A pályázó vételi ár ajánlatát, amely nem lehet alacsonyabb, mint a minimális értékesítési ár, valamint feltételen és visszavonhatatlan nyilatkozat arról, hogy ezt az összeget – nyertesség esetén – a felek között létrejött adásvételi szerződés alapján az önkormányzat részére megfizeti.
g.) A pályázó nyilatkozata arról, hogy az ajánlattételi határidőt követő 90 napig ajánlati kötöttséget vállal.

A pályázathoz csatolandó mellékletek:

a.) pályázati biztosíték megfizetéséről szóló igazolás,
b.) jogi személy pályázó esetén: 
– 30 napnál nem régebbi cégkivonat, aláírási címpéldány,
– 30 napnál nem régebbi NAV-igazolása, hogy az adóigazolás kiállításának napján az adóhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozása nincs vagy köztartozásmentes adózói adatbázisban történő szereplésről szóló igazolása.
c.) a pályázó 30 napnál nem régebbi igazolása, hogy Baja Város Önkormányzat felé fennálló lejárt esedékességű adótartozása nincs.

A kiíró felhívja a pályázók figyelmét, hogy a nyilatkozatokat alátámasztó dokumentumokat, igazolásokat a pályázat benyújtásával egyidejűleg kell csatolni.

A kiíró nem köteles a szolgáltatott adatok valóságának ellenőrzésére, a hamis adatszolgáltatásból eredő mindennemű kárért a pályázó a felelős.

III. Az ajánlatok felbontásának helye, időpontja:

Az ajánlatok bontásának helye és ideje: Baja, Árpád tér 1. földszint, a Baja Vagyon Zrt. hivatali helyisége.

2017. július 5. 10:00 óra

A pályázatok felbontása nyilvánosan történik, azon a pályázók, illetve képviselőik (meghatalmazással) részt vehetnek. 
A kiíró az ajánlatok nyilvános bontásakor a jelenlévőkkel ismerteti az ajánlattevők nevét, lakóhelyét (székhelyét), az ajánlatok lényeges tartalmát, azon adatok kivételével, melyek nyilvánosságra hozatalát az ajánlattevő megtiltotta. A pályázó nem tilthatja meg a nevének, lakóhelyének (székhely), a megajánlott ellenszolgáltatásának, valamint az ellenszolgáltatás teljesítésére vállalt határidő nyilvánosságra hozatalát.

Az ajánlatok felbontásáról, illetve ismertetéséről jegyzőkönyv készül.

IV. A pályázatok elbírálása, annak szempontjai:

A bírálat során meg kell állapítani az ajánlatok érvényességét vagy érvénytelenségét. Az érvénytelenség okát pontosan meg kell jelölni.
Érvényes a pályázat, ha mind tartalmi, mind formai követelményeit tekintve megfelel a pályázati kiírásban foglaltaknak.

Érvénytelen a pályázat, ha
a.) olyan ajánlattevő nyújtotta be, aki nem jogosult a pályázaton részt venni;
b.) az ajánlatot a kiírásban meghatározott határidő eltelte után nyújtották be;
c.) az ajánlat nem felel meg a pályázati kiírásban foglaltaknak;
d.) a pályázó a pályázati biztosítékot nem, vagy nem a kiírásban foglaltaknak megfelelően bocsátotta a kiíró rendelkezésére;
e.) az ajánlati árat a pályázó nem egyértelműen határozta meg.

A pályázati eljárásban az az ajánlattevő minősül nyertes ajánlattevőnek, aki a legmagasabb, de legalább a minimális értékesítési árat elérő ajánlatot teszi.
A pályázat elbírálására Baja Város Polgármestere jogosult.

Versenytárgyalás: 

Amennyiben a kiírt pályázatra azonos feltételek mellett több érvényes ajánlat érkezik, úgy a kiíró versenytárgyalást tart. 
A versenytárgyalás helyéről és idejéről az ajánlatok bontását követően kapnak tájékoztatást az ajánlattevők.
A versenytárgyaláson a meghívott pályázók szóbeli licitálással, a kiíró által előre meghatározott összegű licitlépcsővel lefolytatott licitálással emelhetik ajánlataikat. A versenytárgyalásról jegyzőkönyv készül.
A versenytárgyaláson a legmagasabb érvényes ajánlatot tevő pályázó szerzi meg a szerződéskötési jogosultságot.

V. A pályázók értesítésének módja, szerződéskötés:

A pályázó(ka)t a kiíró írásban értesíti a döntésről. A kiíró a pályázat eredményének kihirdetésekor a nyertest követő legkedvezőbb ajánlatot tevő pályázót is megjelöli.
A nyertes pályázóval az erről szóló döntés közlését követően az adásvételi szerződés megköthető. 

Ha a pályázat nyertesével a szerződés megkötése – a szerződéskötésre rendelkezésre álló határidőben – meghiúsul, vagy a szerződés aláírása után a nyertes pályázó a szerződést nem, vagy nem szerződésszerűen teljesíti és ezért a kiíró a szerződéstől eláll, vagy felmondja azt, úgy a kiíró jogosult a második legkedvezőbb ajánlatot tevő pályázóval szerződést kötni, vagy új pályázatot kiírni.

VI. Egyéb információk

 A pályázati feltételek esetleges módosítását követően legalább 10 nappal meg kell hosszabbítani a pályázatok benyújtására rendelkezésre álló határidőt.
 A pályázatok benyújtási határideje az előző bekezdésben foglaltakon kívül egyszer – megfelelő indokkal – legfeljebb 15 nappal meghosszabbítható. 
 A pályázati kiírásban nem szabályozott esetekben az önkormányzat vagyonrendeletében foglaltak az irányadóak. 
 Az ajánlatkészítéssel kapcsolatos minden költség az ajánlattevőt terhelik, a pályázat kiírójára át nem ruházhatók. A pályázat kiírója költségtérítésre nem kötelezhető. 
 A nyertes ajánlattevő, mint vevő köteles a meghirdetett ingatlan tulajdonjogának megszerzésével kapcsolatos költségek (okirat szerkesztési, ellenjegyzési, földhivatali eljárási, valamint minden más, a jogügylettel összefüggő egyéb költség) viselésére.
 Vevő az ingatlant megtekintett/ismert állapotban vásárolja meg.
 Az ingatlan ára a birtokbaadással kapcsolatos, esetleges kitűzési költségeket nem tartalmazza.

Csatolt dokumentum