Pályázati felhívás a Baja, Bartók Béla u. 7. szám alatti hátsó (üzemi) épületrész bontási munkálatainak elvégzésére

2017. augusztus 10. 2017. október 02.

Részletes pályázati kiírás
a Baja, Bartók Béla u. 7. szám alatti hátsó (üzemi) épületrész bontási munkálatainak elvégzésére

 

I. A pályázat benyújtásával kapcsolatos információk

 

a) A pályázatot kiíró szerv megnevezése, székhelye
Baja Vagyon Zrt. (6500 Baja, Árpád tér 1.)
A pályázati felhívásra Baja Város Képviselő-testülete Pénzügyi, város- és Gazdaságfejlesztési Bizottságának 121/2017. (III.27.) és 218/2017 (V.29.) számú PVGB határozatai alapján kerül sor.

b) A pályázat célja, jellege
Épületrész bontási munkálatainak elvégzése nyílt pályáztatással

c) A pályázat tárgya
A Baja, Bartók Béla u. 7. szám alatti, 623 helyrajzi számú ingatlanon lévő épület üzemi épületrészének bontási engedély alapján történő bontási munkálatainak elvégzése

d) A pályázati ajánlatok benyújtásának helye, ideje és módja

helye: 6500 Baja, Árpád tér 1. földszint Baja Vagyon Zrt. titkársága
ideje: 2017. szeptember 4. (hétfő) 12:00 óra

 

A beadási határidőn túl érkezett ajánlatokat a kiíró érdemi vizsgálat nélkül érvénytelennek minősíti!

A pályázatokat írásban a csatolandó mellékletekkel együtt, zárt borítékban 1 eredeti és 1 másolati példányban, magyar nyelven kell benyújtani, az idegen nyelvű dokumentumokat a kiíró nem veszi figyelembe. A pályázatot olyan módon kell összefűzni, hogy ahhoz iratot sérülésmentesen hozzá ne lehessen csatolni, vagy abból eltávolítani. A csatolandó mellékleteket a megadott sorrend szerint kérjük csatolni! A pályázat összeállítása jelen kiírás mellékletét képező „Pályázati adatlap” használatával is lehetséges.
Az ajánlatokat az ajánlattevő személyesen, valamint postai úton is eljuttathatja a fent megjelölt címre úgy, hogy az ajánlatának a benyújtási határidőig be is kell érkeznie, amennyiben nem érkezik be, úgy a kiíró felbontás nélkül érvénytelennek minősíti.
A közzétett pályázati eljárásban a Pályázó csak egy pályázatot nyújthat be.

A borítékon kizárólag az alábbi szöveg szerepelhet: „Ajánlat a Baja, Bartók Béla u. 7. szám alatt lévő épületrész bontására. Határidő előtt felbontani tilos!”

 

e) Pályázati feltételek
• A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által vezetett kamarai és építőipari kivitelezők nyilvántartásában egyaránt szereplő kivitelező pályázhat. A Pályázónak minden egyéb tekintetben is meg kell felelnie a kivitelezési tevékenység végzésére vonatkozó jogszabályoknak (jogosultság, felelős műszaki vezető, stb.).
• A kivitelezési munkálatok 2017. november 15. napjáig történő befejezés vállalása.
• A Pályázó az ajánlatához a pályázati eljárás eredményes lefolytatásáig, illetve a nyertes Pályázóval történő szerződés megkötéséig, de legalább 90 napig kötve van. Az ajánlati kötöttség a pályázati ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejártával kezdődik.
• A kivitelezési helyszín megtekintésére biztosított helyszíni szemlén történő, jelenléti ívvel igazolt részvétel.

 

f) A benyújtandó pályázatnak tartalmaznia kell:

1. A PÁLYÁZÓ ADATAIT
• Jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, egyéni vállalkozó esetén a Pályázó megnevezése, székhelye, képviseletre jogosult neve, adószáma, kapcsolattartó neve, telefonszáma és e-mail címe;
• Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) regisztrációs szám, építőipari regisztráció nyilvántartási szám

 

2. A PÁLYÁZATTAL ÉRINTETT INGATLAN ADATAIT
• Az ingatlan címét, helyrajzi számát;

 

3. A PÁLYÁZÓ AJÁNLATÁT
A Pályázó ajánlatát a vállalási ár vonatkozásában az épületrész bontására vonatkozóan jelen részletes pályázati kiírásban ismertetett információk figyelembevétele mellett.

 

4. A PÁLYÁZÓ ALÁBBI NYILATKOZATAIT
Nyilatkozatot arról, hogy a Pályázó/Pályázónak
4.1. jelen felhívásban meghatározott pályázati feltételeket elfogadja;
4.2. személyes adatai kezeléséhez a pályázat elbírálásához szükséges mértékben hozzájárul;
4.3. jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság esetén nyilatkozatot arról, hogy a társaság Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság, nem áll felszámolás, csőd- vagy végelszámolási eljárás hatálya alatt, és annak veszélye sem fenyeget;
4.4. a kivitelezési munkálatok 2017. november 15. napjáig történő befejezését vállalja
4.5. az ajánlattételi határidőt követő 90 napig ajánlati kötöttséget vállal.

 

5. CSATOLANDÓ MELLÉKLETEKET
5.1. A helyi adóhatóság (30 napnál nem régebbi) igazolása, hogy a pályázónak Baja Város Önkormányzata felé fennálló lejárt esedékességű köztartozása nincs.

5.2. A pályázó 30 napnál nem régebbi
5.2.1. NAV-igazolása, hogy adóigazolás kiállításának napján az adóhatóságnál nyilvántartott lejárt adó- és vám tartozása nincs, vagy
5.2.2. köztartozásmentes adózói adatbázisban történő szereplésről szóló igazolása.

5.3. Jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság esetén 30 napnál nem régebbi aláírási címpéldányt és cégkivonatot.

A kiíró felhívja a pályázók figyelmét, hogy a nyilatkozatokat alátámasztó dokumentumokat, igazolásokat a pályázat benyújtásával egyidejűleg kell csatolni. A hamis adatszolgáltatásból eredő mindennemű kárért a pályázó a felelős.
A kiíró nem köteles a szolgáltatott adatok valóságának ellenőrzésére, az ebből eredő igényeket jelen pályázati kiírásban elutasítja.

 

g) Az ingatlanra vonatkozó adatok, információk

A Baja, Bartók Béla u. 7. szám alatti, 623 helyrajzi számú ingatlan Baja Város Önkormányzat tulajdonában és a Baja Vagyon Zrt. vagyonhasznosításában áll.
A műemléki jelentőségű területen lévő ingatlanon két épületrészből álló, az utcafronti, földszintes üzlet és a hátsó, földszint+2 emelettel rendelkező üzemi épületrész évek óta kihasználatlan, üresen áll. Ennek következtében műszaki állapota folyamatosan romlik. A 2016. júliusában történt heves vihar hatására az üzemi épületrész tartószerkezetei is nagymértékben sérültek, vagyonbiztonságot veszélyeztető állapot alakult ki.
A Baja Vagyon Zrt. felhatalmazást kapott Baja Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Város- és Gazdaságfejlesztési Bizottságától 121/2017. (III.27.) és a 218/2017. (V.29.) számú PVGB határozatok alapján a hátsó (üzemi) épületrész bontási munkálatainak elvégzésére, illetve az ehhez szükséges hatósági hozzájárulások, engedélyek beszerzésére. A kivitelezési munkálatok elvégzésére 2017. november 15. napját állapította meg határidőként a Bizottság.

Baja Város Önkormányzat Jegyzője, mint első fokú építésügyi hatóság 2017. május 24. napján jogerőre emelkedett, 8041-9/2017-7 számú határozatával bontási engedélyt adott az üzemi épületrész elbontására. A bontási engedély, a hozzá tartozó záradékolt tervdokumentáció (építészeti és tartószerkezeti műszaki leírások, stb.), illetve egyéb az ingatlannal kapcsolatos releváns dokumentációk, iratokat a helyszíni szemlére regisztrált Pályázók részére a szemle előtt rendelkezésre bocsátjuk. A kivitelezési tevékenység végzéséről jogszabály szerint elektronikus építési naplót kell vezetni.

A pályázat összeállítás során a Pályázó legyen figyelemmel, hogy a meglévő zártsorú beépítés, hogy a telek teljes szélességében és szinte teljes mélységében beépített, nem teszi lehetővé a bontási munkálatok közterületről, illetőleg saját telek felől történő végzését. Továbbá gépjárművel a telekre történő bejutás sem biztosított, és a környező beépítésre tekintettel a gépi erővel történő bontás nem lehetséges. A bontási törmelék elszállítását nehezíti a szomszédos ingatlan kapuáthajtójának 2,55 m szűk szélessége is.
Az épületrész elbontását a kiíró két ütemben tervezi elbontani. Jelen pályázati eljárás kizárólag az első ütemre vonatkozik, melynek során az épületrész tetőszerkezete és két emeletének visszabontása történik, oly módon, hogy a földszinti falazatok a födém megmarad. A bontási munkálatok elvégzését követően a nyitottan maradt szomszédos utcai (üzlet) épületrész megfelelő módon történő zárásáról (elsősorban a bontás során keletkező anyagok felhasználásával) téglafal építésével gondoskodni kell.

Tekintettel arra, hogy az ingatlan zártsorú beépítésű, illetve a bontási munkálatok egy részét a szomszédos ingatlanról szükséges végezni, lakógyűlés összehívását tervezi a Baja Vagyon Zrt. a szomszédos társasházakat érintően a nyertes pályázóval történő szerződéskötést követően, annak érdekében, hogy a bontási munkálatok zavartalanul folyhassanak. A lakógyűlésen a nyertes Pályázó részvétele elvárt, és szükséges.

A bontási munkálatok idejére a szükséges közterület használati engedély beszerzése a nyertes Pályázó feladata, felelőssége.

A kiíró tájékoztatja a Pályázókat, hogy a kivitelezési tevékenység teljes folyamatában a vonatkozó jogszabályok, hatósági előírások, szabványok, szerződések, és a kivitelezési dokumentáció betartásának elősegítése és ellenőrzése érdekében, a kiíró helyszíni képviselőjeként építési műszaki ellenőrt fog megbízni.

 

h) Az ingatlan helyszíni megtekinthetőségének ideje, módja

2017. augusztus 21. (hétfő) 13:00-15:00 óra között
Találkozás: Baja Vagyon Zrt. 6500 Baja, Árpád tér 1. szám alatti székhelyén (Tárgyaló terem) 13:00 órakor

A helyszíni szemlén való részvétel előzetes regisztrációhoz kötött. A regisztrációra telefonon, emailen, személyesen a lentebb magadott elérhetőségeken van lehetőség 2017. augusztus 17. (csütörtök) napjáig. A regisztráció során a Pályázó adatait (Név, megnevezés, a szemlén jelenlévő képviselő nevét, telefonos elérhetőségét, e-mail címét szükséges megadni).
A helyszíni szemlén jelenléti ív készül. A pályázatot kiíró felhívja a Pályázó figyelmét, hogy szemlén való a Pályázó vagy képviselője útján történő részvétel, feltétele a pályázati eljárásban való részvételnek. Ennek hiányában a benyújtott pályázat érvénytelennek minősül.

 

i) Hiánypótlási lehetőségek
Az ajánlattételi határidő lejártát követően a Pályázó egy alkalommal 8 napon belül csak a nyilatkozatokra és igazolásokra vonatkozóan élhet a hiánypótlás lehetőségével. Az ajánlatát érdemben nem módosíthatja.

j) A pályázatra vonatkozó további információ, valamint a részletes pályázati kiírás rendelkezésre bocsátásának, megtekintésének helye, ideje és módja
Ezen részletes ismertető elérhető a www.bajavagyonzrt.hu weboldalon, illetve átvehető a Baja Vagyon Zrt. (6500 Baja, Árpád tér 1.) földszinti irodájában.
További ismertető írásban az info@bajavagyonzrt.hu e-mail címre küldve, valamint egyéb tájékoztatás a 06-79/950-471 telefonszámon kérhető.

Személyesen érdeklődni az alábbi időpontokban lehet:
Hétfőtől – Csütörtökig: 8:00 – 15:00
Pénteken: 8:00 – 13:00

Ügyintéző: Varga Andrea

A kiíró a pályázati felhívásban szereplő feltételek megváltoztatásának és a pályázat indoklás nélküli eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. A pályázatok benyújtási határideje a pályázati felhívás feltételeinek megváltoztatásán kívül egyszer – megfelelő indokkal – legfeljebb 15 nappal meghosszabbítható.

 

II. A pályázatok elbírálásával kapcsolatos információk

a) Az ajánlatok felbontásának helye, ideje

A pályázatot kiíró székhelyén (Baja, Árpád tér 1. földszint)
2017. szeptember 4. (hétfő) 13:00 órakor

Az ajánlatok bontása során a Pályázók, illetve képviselői jelen lehetnek. A képviseletre szóló meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.

Az ajánlatok elbírálásának módja, szempontrendszere
A pályázati eljárásban az az ajánlattevő minősül nyertes ajánlattevőnek, aki a legkedvezőbb (legalacsonyabb) ajánlatot teszi.

A kiíró felhívja a pályázók figyelmét, hogy az ajánlatok értékelésénél azonos feltételek vállalása esetén a pályázók között – az árverési szabályok megfelelő alkalmazásával – nyílt árversenyt kell tartani.

A nyertes pályázóval az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény és az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm.rendelet szerinti kivitelezési szerződés megkötésére kerül sor.

Ha a pályázat nyertesével a szerződés megkötése – a szerződéskötésre rendelkezésre álló határidőben – meghiúsul, vagy a szerződés aláírása után a nyertes pályázó a szerződést nem, vagy nem szerződésszerűen teljesíti és ezért a kiíró a szerződéstől eláll, vagy felmondja azt, úgy a kiíró jogosult a második legkedvezőbb ajánlatot tevő pályázóval szerződést kötni, vagy új pályázatot kiírni.

b) A pályázatok elbírálására jogosult:
Zsíros Menyhért Gábor vezérigazgató

c) Az eredményhirdetés ideje, módja
A benyújtott pályázatok elbírálását követően a nyertes pályázó megállapításáról és a további sorrend elfogadásáról Zsíros Menyhért Gábor vezérigazgató dönt.

A Pályázók az eredményről írásban kapnak tájékoztatást.

 

III. Egyéb információk
• Az ajánlatkészítéssel kapcsolatos minden költség az ajánlattevőt terhelik, a pályázat kiírójára át nem ruházhatók. A pályázat kiírója költségtérítésre nem kötelezhető.
• A bontási tevékenység elvégzését követően egy darab végszámla kiállítása lehetséges.
• A kivitelezési szerződésben a kiíró kötbért fog meghatározni, mely napi nettó 10.000 Ft, de legfeljebb a vállalási ár 20%-a.
• A bontási hulladék szabályszerű elhelyezéséről szóló igazolás benyújtása szükséges a szerződésszerű teljesítéshez.
• A kivitelezési munka során alvállalkozó igénybevétele megengedett.

A pályázati kiírás mellékleteinek jegyzéke:
1. Pályázati adatlap
2. Helyszínrajz
3. Fénykép

Csatolt dokumentum