Pályázati felhívás a Baja, külterület 0107/289 helyrajzi számú ingatlan értékesítésére

2018. június 14. 2018. július 03.

Baja Város Önkormányzat megbízásából a Baja Vagyon Zrt. vagyonhasznosítási, illetőleg üzemeltetési feladatok ellátásra vonatkozó XIII.-4360-11/2015. számú Megbízási szerződése, valamint az önkormányzat vagyonáról és az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodásról szóló 27/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Vagyonrendelet) alapján a Baja, külterület 0107/289 helyrajzi számú ingatlan értékesítésére az alábbi részletes pályázati kiírást teszi közzé:

Részletes pályázati kiírás

 

I. Általános információk

a) A pályázatot kiíró szerv megnevezése, székhelye:
Baja Vagyon Zrt. (6500 Baja, Árpád tér 1.)

b) A pályázat célja, jellege:
Baja Város Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése nyílt pályáztatással

c) A pályázat tárgyának megnevezése:
A bajai 0107/289 helyrajzi számú, természetben Baja, Bokodi út külterületi szakaszáról megközelíthető,
3803 m2 alapterületű, legelő megnevezésű ingatlan értékesítése.

d) Az ingatlan minimális értékesítési ára: 62.993,- + ÁFA, azaz bruttó 80.000,- Ft

e) Az ingatlan adatai:
A pályázat tárgyát képező ingatlan természetben Baja, Bokodi út külterületi szakaszáról megközelíthető legelő művelési ágban nyilvántartott, 5 minőségi osztályú, 0,34 aranykorona értékkel rendelkező földterület. Baja Város Önkormányzata Képviselő-testületének Baja Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 8/2008. (II. 29.) számú önkormányzati rendelet (HÉSZ) és mellékletét képező Szabályozási terv alapján az ingatlan „Ev” jelű védelmi (védett és védő) erdőterület övezetbe sorolt. A HÉSZ 26.§ (3) bekezdése szerint az erdőterületbe sorolt, de az ingatlannyilvántartásban mezőgazdasági művelési ágban vagy nádasként nyilvántartott, 5,0 hektárnál nem nagyobb, erdőterülettel övezett telek az „Mát” jelű általános mezőgazdasági terület természeti övezet szabályai szerint is hasznosítható, mely övezetben a legkisebb beépíthető telekterület 50.000 m2, lakóépülettel vagy lakó-gazdasági épülettel beépíthető legkisebb telekterület 70.000 m2, a megengedett legnagyobb beépítettség 1%. Az ingatlan közmű bekötésekkel nem rendelkezik

Mindezeken túl a telek beépítésének részletes feltételeit az építésügyi jogszabályok tartalmazzák, az ingatlan hasznosításáról, beépítés módjáról, feltételeiről az illetékes hatóságoktól szerezhető részletes információ.

Az ingatlan helyszínen történő megtekintése a pályázók által egyénileg történik.

 

II. A pályázatok benyújtásának helye, módja, ideje

a) A pályázatok benyújtásának helye, határideje:

Baja Vagyon Zrt. – Titkárság
6500 Baja, Árpád tér 1.

2018. július 2. (hétfő) 15:00 óra

A beadási határidőn túl érkezett pályázatokat a kiíró érdemi vizsgálat nélkül érvénytelennek minősíti!

b) Az ajánlatok benyújtásának módja

Az ajánlatokat írásban a csatolandó mellékletekkel együtt, zárt borítékban 1 eredeti és 1 másolati példányban, magyar nyelven kell benyújtani. A pályázati dokumentumok minden oldalát eredeti aláírással kell ellátni. A pályázatot olyan módon kell összefűzni, számozni, hogy ahhoz iratot sérülésmentesen hozzá ne lehessen csatolni, vagy abból eltávolítani. A csatolandó mellékleteket a megadott sorrend szerint kérjük csatolni. A pályázat összeállítása jelen kiírás mellékletét képező „Pályázati adatlap” használatával is lehetséges.
A pályázatok benyújtása személyesen, valamint postai úton lehetséges a fentebb megjelölt címre (a postai úton feladott pályázatoknak a benyújtási határidőig be kell érkezniük).
A borítékon kizárólag a következő szövegrész feltüntetése szükséges:
„Pályázat a bajai, 0107/289 hrsz-ú ingatlan értékesítésére. Határidő előtt felbontani tilos!”

A közzétett pályázati eljárásban a pályázó csak egy pályázatot nyújthat be. Több pályázat esetén a legkorábban benyújtott pályázatát tekinti a kiíró érvényesnek.

c) Pályázati biztosíték
A pályázónak pályázatának benyújtásával egyidejűleg 20.000,- Ft összegű pályázati biztosítékot kell megfizetnie a Baja Vagyon Zrt. K&H Bank Zrt.-nél vezetett 10402513-50515151-54511010 számú bankszámlájára. Az átutalás/befizetés során a közlemény rovatban meg kell jelölni a pályázó nevét és a befizetés jogcímét.
A pályázati biztosíték megfizetésének határideje legkésőbb a pályázat benyújtásának határideje. Amennyiben a pályázó ezen feltételnek nem tesz eleget, pályázata érvénytelennek minősül.

A megfizetett pályázati biztosíték a pályázati felhívás visszavonása, a pályázatok érvénytelenségének és eredménytelenségének megállapítása esetén, ezen eseteken túl pedig a pályázatok elbírálása és eredményéről történő tájékoztatást követően – kamat nélkül – 10 napon belül a megadott bankszámlára visszautalásra kerül. A nyertes pályázó esetében a befizetett pályázati biztosíték a fizetendő vételárba beszámít.

Nem jár vissza a pályázati biztosíték, ha a pályázó pályázatát az ajánlati kötöttség időtartama alatt visszavonta, vagy a szerződés megkötése neki felróható okból hiúsult meg. Ez vonatkozik a benyújtási határidő lejárta előtt visszavont pályázatokra is.

d) Ajánlati kötöttség
A pályázó az ajánlatához a pályázati eljárás eredményes lefolytatásáig, illetve a nyertes pályázóval történő szerződés megkötéséig, de legfeljebb 90 napig kötve van. Az ajánlati kötöttség a pályázatok benyújtására nyitva álló határidő lejártával kezdődik.

 

III. A pályázat tartalma

A benyújtandó pályázatnak tartalmaznia kell:
1. A pályázó szerződéskötéshez szükséges adatait
Természetes személy esetén a pályázó neve, leánykori neve, születési helye, ideje, anyja lánykori neve, személyazonosító igazolvány száma, állandó lakcíme, adóazonosító jele, adószáma, személy azonosító száma, nyilvántartási száma (vállalkozói igazolvány, őstermelői igazolvány száma, stb.) telefonszáma, és e-mail címe
Jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén a pályázó megnevezése, székhelye, adószáma, cégjegyzékszáma/nyilvántartási száma, statisztikai számjele, képviseletre jogosult neve, kapcsolattartó neve, telefonszáma és e-mail címe

2. A pályázattal érintett ingatlan adatait
• Az ingatlan címét, helyrajzi számát

3. A pályázó ajánlatát
• A pályázó által megajánlott vételárat, amely nem lehet alacsonyabb jelen részletes pályázati kiírásban szereplő minimális értékesítési árnál.

4. A pályázó nyilatkozatait a következőkről
4.1. jelen részletes pályázati kiírásban meghatározott pályázati feltételeket elfogadja;
4.2. személyes adatai kezeléséhez a pályázat elbírálásához szükséges mértékben hozzájárul;
4.3. az ingatlan állapotával tisztában van és annak ismeretében teszi meg ajánlatát;
4.4. az ajánlattételi határidőt követő 90 napig ajánlati kötöttséget vállal és a 3. pontban megajánlott összeget – nyertesség esetén – a felek között létrejött adásvételi szerződés alapján az önkormányzat részére megfizeti;
4.5. jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet esetén, hogy a társaság Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság, nem áll felszámolás, csőd- vagy végelszámolási eljárás hatálya alatt, és annak veszélye sem fenyeget;

5. A következő csatolandó mellékleteket:
5.1. A pályázati biztosíték megfizetését igazoló pénzintézeti bizonylatot.
5.2. A pályázó 30 napnál nem régebbi helyi adóhatóság igazolása, hogy Baja Város Önkormányzata felé fennálló lejárt esedékességű köztartozása nincs.
5.3. A pályázó 30 napnál nem régebbi

5.3.1. együttes NAV-igazolása, hogy adóigazolás kiállításának napján az adóhatóságnál nyilvántartott lejárt adó- és vám tartozása nincs, vagy
5.3.2. köztartozásmentes adózói adatbázisban történő szereplésről szóló igazolása.

5.4. Jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság esetén 30 napnál nem régebbi aláírási címpéldányt (eredeti vagy hiteles másolat) és cégkivonatot (eredeti vagy hiteles másolat).

A kiíró nem köteles a szolgáltatott adatok valóságának ellenőrzésére, a hamis adatszolgáltatásból eredő mindennemű kárért a pályázó felelős.

Hiánypótlási lehetőségek
Az ajánlattételi határidő lejártát követően a pályázó egy alkalommal 8 napon belül csak a nyilatkozatokra és az igazolásokra, valamint egyéb formai hiányokra vonatkozóan élhet a hiánypótlás lehetőségével, ajánlatát érdemben nem módosíthatja.
A pályázatok elbírálása során a kiíró a pályázóktól felvilágosítást kérhet. A benyújtott ajánlatok azonban ekkor sem módosíthatók.

A pályázatra vonatkozó további információ, valamint a részletes pályázati kiírás rendelkezésére bocsátásának, megtekinthetőségének helye, ideje és módja:
Jelen részletes pályázati kiírás, valamint a pályázati adatlapok elérhetők a bajavagyonzrt.hu honlapon a „Pályázati felhívások/Aktuális pályázatok” menüpont alatt, illetve személyesen átvehetők a Baja Vagyon Zrt. 6500 Baja, Árpád tér 1. szám alatti székhelyén.
A pályázattal kapcsolatosan felmerülő kérdésekre felvilágosítást kérni az alábbi elérhetőségeken lehetséges:

Telefonszám: 79/950-471
E-mail cím: info@bajavagyonzrt.hu

Személyesen érdeklődni az alábbi időpontokban lehet:

Hétfőtől csütörtökig: 8:00-12:00 és 13:00-15:00 óra között
Pénteken: 8:00-12:00 óra között
Ügyintéző: Varga Andrea

A kiíró a részletes pályázati kiírást díjmentesen bocsátja a pályázók rendelkezésére. A pályázat összeállításával kapcsolatos minden költség a pályázót terhelik, a pályázat kiírójára át nem ruházhatók, költségtérítésre nem kötelezhető.

 

IV. A pályázatok elbírálásával kapcsolatos információk

a) A pályázatok felbontásának helye, ideje:

Baja Vagyon Zrt. – Titkárság
6500 Baja, Árpád tér 1.

2018. július 3. (kedd) 14:00 óra

A pályázatok felbontása nyilvánosan történik, azon a pályázók, illetve képviselőik (meghatalmazással) részt vehetnek.

A kiíró a pályázatok nyilvános bontásakor a jelenlévőkkel ismerteti az ajánlatot tevő pályázók nevét, lakóhelyét (székhelyét), az ajánlatok lényeges tartalmát, azon adatok kivételével, melyek nyilvánosságra hozatalát a pályázó megtiltotta. A pályázó nem tilthatja meg a nevének, lakóhelyének (székhely), a megajánlott ellenszolgáltatásának, valamint az ellenszolgáltatás teljesítésére vállalt határidő nyilvánosságra hozatalát.
A pályázatok felbontásáról, illetve ismertetéséről jegyzőkönyv készül.

b) A pályázatok elbírálásának módja, szempontrendszere:

A benyújtott pályázatok a benyújtási határidő lejártát követő harminc napon belül kerülnek elbírálásra.

A bírálat során meg kell állapítani a pályázatok érvényességét és érvénytelenségét. Az érvénytelenség okát pontosan meg kell jelölni.

Érvényes a pályázat, ha mind tartalmi, mind formai követelményeit tekintve megfelel a pályázati kiírásban foglaltaknak.
Érvénytelen a pályázat, ha
• olyan pályázó nyújtotta be, aki nem jogosult a pályázaton részt venni;
• a pályázatot a kiírásban meghatározott határidő eltelte után nyújtották be;
• a pályázat nem felel meg a pályázati kiírásban foglaltaknak;
• a pályázó a pályázati biztosítékot nem, vagy nem a kiírásban foglaltaknak megfelelően bocsátotta a kiíró rendelkezésére;
• az ajánlati árat a pályázó nem egyértelműen határozta meg.

A pályázatok elbírálása során, a kiíró a pályázóktól felvilágosítást kérhet. A benyújtott ajánlatok azonban ekkor sem módosíthatók.

A pályázati eljárásban az az pályázó minősül nyertesnek, aki a legmagasabb, de legalább a minimális értékesítési árat elérő ajánlatot teszi.

Árverseny:
A pályázatok értékelésénél azonos feltételek (vételár) vállalása esetén a pályázók között nyílt árversenyt (licitálást) kell tartani. A licitálás helyéről, idejéről a pályázatok bontását követően, írásban kapnak tájékoztatást a pályázók. A licitálás során a pályázók szóbeli licitálással, a kiíró által előre meghatározott összegű licitlépcsővel lefolytatott licitálással emelhetik ajánlataikat. Ebben az esetben a legmagasabb licitet tevő pályázó minősül nyertes pályázónak. Az árversenyről jegyzőkönyv készül.

A pályázatok elbírálására jogosult:
Zsíros Menyhért Gábor vezérigazgató

c) Az eredményhirdetés ideje, módja
A benyújtott pályázatok elbírálását követően a kiíró az ajánlatok értékelésére vonatkozó javaslata alapján a nyertes pályázó megállapításáról és a további sorrend elfogadásáról az ingatlan értékére tekintettel Baja Város Polgármestere dönt.

A kiíró a bontásról, illetve az esetleges árversenyről készült jegyzőkönyv egy példányát a pályázatok elbírálását követően pályázók részére postai úton megküldi.

A pályázók az eredményről írásban kapnak tájékoztatást Baja Város Önkormányzatától.

Ha a pályázat nyertesével a szerződés megkötése – a szerződéskötésre rendelkezésre álló határidőben – meghiúsul, vagy a szerződés aláírása után a nyertes pályázó a szerződést nem, vagy nem szerződésszerűen teljesíti és ezért tulajdonos a szerződéstől eláll, vagy felmondja azt, úgy tulajdonos jogosult a második legkedvezőbb ajánlatot tevő pályázóval szerződést kötni, vagy a kiíró új pályázatot kiírni.

d) A pályázat tárgyát képező ingatlanra vonatkozó elővásárlási jog

Tekintettel arra, hogy jelen pályázati kiírással érintett ingatlan termőföld a tulajdonszerzés, az elővásárlásra jogosultak sorrendje, és az elővásárlási jog gyakorlása a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvényben (a továbbiakban: Földforgalmi törvény) 6-22. §-okban foglalt előírások alapján történhet.

A Földforgalmi törvény 21. § (1) és (3) bekezdése értelmében a föld eladása esetén a földre vonatkozó, a tulajdonos által elfogadott vételi ajánlatot egységes okiratba foglalt szerződésbe (a továbbiakban: adás-vételi szerződés) kell foglalni, és azt a tulajdonosnak – a felek aláírásától számított 8 napon belül – közölnie kell a Földforgalmi törvényen, valamint más törvényen, illetve a megállapodáson alapuló elővásárlási jog jogosultjaival. Az adás-vételi szerződést – a Földforgalmi törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározottak szerint – az elővásárlásra jogosultakkal a föld fekvése szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője útján hirdetményi úton kell közölni, azzal, hogy a tulajdonosnak az adás-vételi szerződést a más törvényen, és a megállapodáson alapuló elővásárlásra jogosultakkal közvetlenül is közölni kell. (Az adás-vételi szerződésnek a vevő részéről tartalmaznia kell a Földforgalmi törvény 13-15. §-ban előírt nyilatkozatokat is, ennek hiányában azokat a 13-15. §-ban előírt alakszerűségi előírásoknak megfelelően az adás-vételi szerződéshez csatolni kell.)
A közlés kezdő napja az adás-vételi szerződésnek a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztését követő nap. Az elővásárlási jog jogosultja a közlés kezdő napjától számított 60 napos jogvesztő határidőn belül tehet az adás-vételi szerződésre elfogadó, vagy az elővásárlási jogáról lemondó jognyilatkozatot. Az elővásárlásra jogosult – ide nem értve a földalapkezelő szervezetet – a jognyilatkozatát a jegyző részére személyesen adja át. A földalapkezelő szervezet a jognyilatkozatát a jegyzőnek megküldi, vagy a földalapkezelő szervezet képviseletében eljáró személy átadja a jegyzőnek. Az elővásárlási jogról való lemondásnak kell tekinteni, ha az elővásárlásra jogosult az e bekezdésben meghatározott határnapig nem nyilatkozik.

A Földforgalmi törvény 36. § (1) bekezdés b) pontja alapján nem kell a mezőgazdasági igazgatási szerv jóváhagyása az állam, illetve az önkormányzat tulajdonában álló föld elidegenítéséhez. A mezőgazdasági igazgatási szerv kérelemre igazolást állít ki arról, hogy a tulajdonjog átruházásáról szóló szerződés hatályosságához a törvény előírásai alapján nem kell a jóváhagyása.

Továbbá a kiíró tájékoztatja a pályázókat, hogy a föld tulajdonjogát a Földforgalmi törvényben meghatározott módon, és mértékben, a törvényben meghatározott természetes személy, jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet (a továbbiakban együtt: jogi személy) szerezheti meg.
A kiíró felhívja pályázók figyelmét, hogy tulajdonszerzési jogosultságuk meglétéről, illetőleg a vonatkozó részletes szabályokról a pályázat beadását megelőzően tájékozódjanak. A kiíró a pályázatok elbírálása során nem vizsgálja a pályázók tulajdonszerzési jogosultságát, arra az adásvételi szerződés megkötésekor kerül sor.

 

V. Egyéb információk

A Vagyonrendelet 13. § (4) bekezdése értelmében a kiíró – a pályázatok benyújtására rendelkezésre álló határidő meghosszabbítása mellett – a részletes pályázati kiírásban szereplő pályázati feltételeket a pályázat során megváltoztathatja.
A Vagyonrendelet 13. § (7) bekezdése szerint a pályázatok benyújtási határideje – a pályázati feltételek módosítása miatt határidőhosszabbításon kívül – egyszer megfelelő indokkal legfeljebb tizenöt nappal meghosszabbítható
A Vagyonrendelet 14. § (1) bekezdésének j) pontja alapján a kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

Vevő az ingatlant az általa megtekintett és megismert állapotban vásárolja meg.

Tájékoztatom a pályázókat, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény13.§ (2) bekezdése alapján nemzeti vagyon tulajdonjogát átruházni természetes személy vagy átlátható szervezet részére lehet. Ezzel összefüggésben, ha a nyertes pályázó átlátható szervezet, akkor a törvény 3. § (2) bekezdés szerint az (1) bekezdés 1. pont b) és c) alpontjában foglalt feltételeknek való megfelelésről a szerződő félnek cégszerűen aláírt módon nyilatkoznia kell. A valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerződés semmis.

Önkormányzati ingatlannak vállalkozás részére történő értékesítése során vevő igényt tarthat Baja Város Önkormányzat Képviselő-testületének a vállalkozások, a gazdasági fejlődés és a munkahelyteremtés helyi támogatásáról szóló 10/2013. (V.31.) önkormányzati rendeletében foglaltak szerinti az ingatlan vételárából adandó kedvezmény formájában történő támogatásra az abban foglalt feltételek szerint.

Jelen részletes pályázati kiírásban nem szabályozott esetekben a Vagyonrendeltben foglaltak az irányadók.

A részletes pályázati kiírás mellékletei:

1.melléklet – Helyszínrajz, szabályozási tervrészlet
2.melléklet – Pályázati adatlap (természetes személy esetén)
3.melléklet – Pályázati adatlap (jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén)

Baja, 2018. június 14.

Csatolt dokumentum