Pályázati felhívás Baja, Ybl sétány 3. fsz.2. szám alatti lakás bérbeadására

2018. augusztus 09. 2018. szeptember 04.

A Baja Vagyon Zrt. pályázatot hirdet – Baja Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról és az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodásról szóló 27/2012. (XI. 30.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Vagyonrendelet) és a lakások bérletéről és elidegenítéséről szóló 23/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Lakásrendelet) alapján – a Baja, Ybl sétány 3. fsz. 2. szám alatti lakás bérbeadás útján történő hasznosítására

Részletes pályázati kiírás

I. Általános információk:

1.) A pályázatot kiíró szerv megnevezése, székhelye: Baja Vagyon Zrt. – 6500 Baja, Árpád tér 1.

2.) A pályázat célja, jellege: önkormányzati tulajdonú lakás piaci alapon, bérbeadással történő hasznosítása nyílt pályáztatással.

3.) A pályázat tárgyának megnevezése:
A bajai 974/19/A/30 hrsz-ú, természetben 6500 Baja, Ybl sétány 3. fsz. 2. szám alatti, 55 m2 nagyságú összkomfortos komfortfokozatú 2 szobás lakás piaci alapon történő bérbeadása.
A lakás műszaki állapota: átlagos. Fűtési mód: távfűtés

4.) A lakás helyszíni megtekintésének időpontja: 2018. augusztus 27. 11:00 óra

5.) A lakás minimális bérleti díja: bruttó 36.905,- Ft/hó

6.) A lakásbérlet időtartama: 5 év

II. Pályázati feltételek:

1.) A lakás kizárólag természetes személynek adható bérbe.

2.) A lakás nem lakás célra történő használata nem engedélyezhető.

3.) Pályázati biztosíték:
A pályázóknak ajánlatuk benyújtásával egyidejűleg a bérleti díj minimumát, 36.905,- Ft összegű pályázati biztosítékot kell megfizetniük a Baja Vagyon Zrt. Kereskedelmi és Hitelbanknál vezetett 10402513-50515151-54511010 számú bankszámlájára, mely nyertesség esetén a bérleti díjba beszámításra kerül. A befizetést igazoló bizonylatnak tartalmaznia kell a pályázó nevét és a befizetés jogcímét.

A megfizetett pályázati biztosíték a pályázati felhívás visszavonása, az ajánlatok érvénytelenségének és eredménytelenségének megállapítása esetén, valamint a nem nyertes pályázók részére a pályázatok elbírálása után – kamat nélkül – 10 napon belül a megadott bankszámlára visszautalásra kerül.

Nem jár vissza a biztosíték, ha az ajánlattevő az ajánlatát az ajánlati kötöttség időtartama alatt visszavonta, vagy a szerződés megkötése neki felróható okból hiúsult meg. Ez vonatkozik a benyújtási határidő lejárta előtt visszavont ajánlatokra is.

III. A pályázat tartalma:

A pályázatnak tartalmaznia kell:
1.) pályázó nevét, személyazonosító adatait (szül.hely, idő, anyja neve, adószáma), lakcímét, értesítési címét, telefonszámát, e-mail címét,
2.) a megpályázott lakás címét,
3.) a lakásba a bérlővel együtt költöző személyek nevét és rokonsági fokát, (ha van)
4.) a pályázó havi bérleti díjra vonatkozó ajánlatát, mely nem lehet kevesebb a minimális bérleti díjnál
5.) a pályázó nyilatkozatát valamennyi pályázati feltétel elfogadásáról, személyes adatai kezeléséhez a pályázat elbírálásához szükséges mértékben való hozzájárulását,
6.) a pályázó nyilatkozatát, hogy a kiírásban meghatározott mértékű óvadékot a szerződés megkötésével egyidejűleg megfizeti,
7.) a pályázó nyilatkozatát arról, hogy nem áll fenn önkormányzattal, illetve önkormányzati ingatlanra vonatkozóan közüzemi szolgáltatóval szemben tartozása, kivéve, ha fizetési könnyítést kapott és e megállapodás alapján a fizetési kötelezettségének eleget tesz,
8.) nyilatkozatát arról, hogy korábban önkormányzati ingatlan vonatkozásában volt-e lakásbérleti jogviszonya, ha volt, mely ingatlan tekintetében és az mikor és miként szűnt meg,
9.) rendelkezik-e a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 7. § (1) bekezdése szerinti pénzügyi intézménnyel szemben tartozással, ha igen, annak összegéről, havi törlesztő részletéről.

A pályázathoz csatolandó mellékletek:

a.) pályázati biztosíték megfizetéséről szóló igazolást,
b.) a pályázó, illetve ha van együttköltöző személy jövedelemigazolása,
c.) a pályázó 30 napnál nem régebbi igazolása, hogy Baja Város Önkormányzata felé fennálló lejárt esedékességű köztartozása nincs.

A pályázat a csatolt pályázati adatlap kitöltésével is benyújtható!

A kiíró felhívja a pályázók figyelmét, hogy a nyilatkozatokat alátámasztó dokumentumokat, igazolásokat a pályázat benyújtásával egyidejűleg kell csatolni.
A pályázati biztosíték megfizetésének határideje legkésőbb az ajánlat benyújtásának határideje!
A kiíró nem köteles a szolgáltatott adatok valóságának ellenőrzésére, a hamis adatszolgáltatásból eredő mindennemű kárért a pályázó a felelős.

IV. Az ajánlatok benyújtásának helye, ideje és módja:

Az ajánlat benyújtásának helye: Baja Vagyon Zrt. 6500 Baja Árpád tér 1. sz. alatti székhelyére személyesen, vagy postai úton.

Az ajánlat benyújtásának határideje: 2018. szeptember 3. 15:00 óra

Az ajánlatokat 2 példányban (egy eredeti, egy másolat) írásban, zárt borítékban, magyar nyelven kell benyújtani.
A közzétett pályázati eljárásban a pályázó csak egy pályázatot nyújthat be.
Az ajánlatot olyan módon kell összefűzni, számozni, hogy ahhoz iratot sérülésmentesen hozzá ne lehessen csatolni, vagy abból eltávolítani.

A borítékon kizárólag az alábbi szöveg szerepelhet: „Ajánlat a Baja, Ybl sétány 3. fsz.2. szám alatti lakás bérbeadással történő hasznosítására. Határidő előtt felbontani tilos!”

A beadási határidőn túl érkezett ajánlatokat a kiíró érdemi vizsgálat nélkül érvénytelennek minősíti!

V. Az ajánlatok felbontásának helye, időpontja:

Az ajánlatok bontásának helye és ideje: Baja, Árpád tér 1. földszint, a Baja Vagyon Zrt. hivatali helyisége

2018. szeptember 4. 10:00 óra

A pályázatok felbontása nyilvánosan történik, azon a pályázók, illetve képviselőik jelen lehetnek. A pályázatokat mellékleteivel együtt bírálati sorszámmal kell ellátni.
A kiíró az ajánlatok nyilvános bontásakor a jelenlévőkkel ismerteti az ajánlattevők nevét, lakóhelyét (székhelyét), az ajánlatok lényeges tartalmát, azon adatok kivételével, melyek nyilvánosságra hozatalát az ajánlattevő megtiltotta. A pályázó nem tilthatja meg a nevének, lakóhelyének (székhely), a megajánlott ellenszolgáltatásának, valamint az ellenszolgáltatás teljesítésére vállalt határidő nyilvánosságra hozatalát.
Az ajánlatok felbontásáról, illetve ismertetéséről jegyzőkönyv készül.

Az ajánlati kötöttség időtartama:
Az ajánlati kötöttség az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejártával kezdődik és a pályázati eljárás eredményes lefolytatásáig, illetve a nyertes pályázóval történő szerződés megkötéséig tart, de legalább 30 nap.

VI. Hiánypótlás, felvilágosítás kérés:

A pályázó az ajánlattételi határidő lejártát követő 8 napon belül egy alkalommal csak a nyilatkozatokra és igazolásokra vonatkozóan élhet a hiánypótlás lehetőségével. Az ajánlatát érdemben nem módosíthatja!

VII. A pályázatok elbírálása, annak szempontjai:

A bírálat során meg kell állapítani az ajánlatok érvényességét vagy érvénytelenségét. Az érvénytelenség okát pontosan meg kell jelölni.
Érvényes a pályázat, ha mind tartalmi, mind formai követelményeit tekintve megfelel a pályázati kiírásban foglaltaknak.

A benyújtott pályázatot a kiíró érvénytelennek nyilvánítja, ha
a) a pályázat nem vagy hiányosan tartalmazza a kiírás III. pontja szerinti adatokat, igazolásokat, nyilatkozatokat,
b) az nem felel meg a pályázati kiírás feltételeinek,
c) a pályázat a benyújtási határidőn túl érkezett,
d) a pályázó valótlan adatok közlésével, valós adatok elhallgatásával, vagy más módon a bérbeadót megtéveszti vagy tévedésben tartja.

A pályázati eljárásban az az ajánlattevő minősül nyertes ajánlattevőnek, aki a legmagasabb, de legalább a minimális bérleti díjat elérő ajánlatot teszi.
A pályázat elbírálására Baja Vagyon Zrt. vezérigazgatója jogosult.

Versenytárgyalás:
Amennyiben a lakásra kiírt pályázatra azonos feltételek mellett több érvényes ajánlat érkezik, úgy a kiíró versenytárgyalást tart.
A versenytárgyalás helyéről és idejéről az ajánlatok bontását követően kapnak tájékoztatást az ajánlattevők.
A versenytárgyaláson a meghívott pályázók szóbeli licitálással, a kiíró által előre meghatározott összegű licitlépcsővel lefolytatott licitálással emelhetik ajánlataikat. A versenytárgyalásról jegyzőkönyv készül.
A versenytárgyaláson a legmagasabb érvényes ajánlatot tevő pályázó szerzi meg a lakás bérleti jogát.

VIII. A pályázók értesítésének módja, szerződéskötés:

A pályázókat a kiíró írásban értesíti a döntésről.
A nyertes pályázóval az erről szóló értesítéstől számított 15 napon belül a kiíró bérleti szerződést köt.
Ha a nyertes pályázó a fenti határidőn belül a bérleti szerződést önhibájából nem köti meg a bérbeadóval, úgy elveszti szerződéskötési jogosultságát, és a sorrendben következő pályázónak kell ajánlatot tenni a szerződés megkötésére. E határidőt a bérbeadó indokolt esetben – egyszeri alkalommal – további tizenöt nappal, írásban meghosszabbíthatja.

Óvadék:
A Lakásrendelet 9. § (5) bekezdése szerint a bérlő köteles a lakásbérleti szerződés megkötésével egyidejűleg bérbeadó részére, a lakásbérleti szerződéssel összefüggő követelések biztosítása érdekében háromhavi bérleti díjnak megfelelő összegű óvadékot előre megfizetni a Baja Vagyon Zrt. Kereskedelmi és Hitelbanknál vezetett 10402513-50515151-54511027 számú bankszámlájára.
A lakásbérleti jogviszony megszűnése esetén bérbeadó az óvadékot a lakbérhátralék, közüzemi díj tartozás, továbbá a lakás rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotának helyreállításához szükséges költségei megtérüléséhez használhatja fel.
A fel nem használt óvadék a bérleti szerződés megszűnésekor kamatmentesen visszajár.

IX. A pályázatra vonatkozó további információ, valamint a részletes pályázati kiírás rendelkezésre bocsátásának, megtekintésének helye, módja, ideje:

Ezen részletes ismertető átvehető a Baja Vagyon Zrt. (6500 Baja, Árpád tér 1.) földszinti irodájában, illetve letölthető a www.bajavagyonzrt.hu honlapról.
Szóbeli ismertető a következő telefonszámon kérhető: 79/950-471
E-mail cím: info@bajavagyonzrt.hu
Személyesen érdeklődni az alábbi időpontokban lehet:

Hétfőtől – Csütörtökig: 8:00 – 12:00, 13:00-16:00
Pénteken: 8:00 – 12:00

Ügyintéző: Pencz Zsuzsanna

A kiíró a pályázati kiírást ingyenesen bocsátja pályázó rendelkezésére. Az ajánlatkészítéssel kapcsolatos minden költség az ajánlattevőt terhelik, a pályázat kiírójára át nem ruházhatók. A pályázat kiírója költségtérítésre nem kötelezhető.

X. Egyéb információk:

  • A Vagyonrendelet 13.§ (4) bekezdése értelmében a pályázat kiírója a pályázati kiírásban szereplő pályázati feltételek megváltoztatásának jogát fenntartja.
  • A pályázatok benyújtási határideje az előző bekezdésben foglaltakon kívül egyszer – megfelelő indokkal – legfeljebb 15 nappal meghosszabbítható.
  • A kiíró a Vagyonrendelet 14.§ (1) bekezdésének j) pontja alapján fenntartja a jogot a pályázat indoklás nélküli eredménytelenné nyilvánítására.
  • A pályázati kiírásban nem szabályozott esetekben az önkormányzat Lakás- és Vagyonrendeletében foglaltak az irányadóak.
  • A bérlőnek kötelezettséget kell vállalni arra, hogy közüzemi szolgáltatások díjait a szolgáltatók felé mindig határidőben megfizeti, és az erről szóló bizonylatokat, igazolásokat a tárgyhót követő hónap 15-ik napjáig bemutatja a bérbeadó képviselőjének, vagy elektronikusan elküldi az info@bajavagyonzrt.hu e-mail címre.
    Amennyiben a bérlő a rezsi díj fizetési kötelezettségét határidőben nem teljesíti, valamint, ha a rezsitartozások összege a 100.000,- Ft összeget akár külön-külön, akár együttesen meghaladná, úgy bérbeadót megilleti a bérleti szerződés felmondásának a joga. Ha a bérleti jogot bérbeadó ezen jogcímen felmondja, bérlő vállalja, hogy 15 napon belül az ingatlan kiürített állapotban elhagyja, bérbeadó nem köteles csere ingatlant biztosítani.

Csatolt dokumentum