Pályázati felhívás Baja, Bartók Béla u. 4. szám alatti üzlethelyiség bérbeadására

2018. október 15. 2018. november 15.

A Baja Vagyon Zrt. pályázatot hirdet Baja Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról és az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodásról szóló 27/2012. (XI.30.) számú (továbbiakban: Vagyonrendelet) és a helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 24/2015. (XI.27.) számú (továbbiakban: Helyiségrendelet) rendelet alapján a 6500 Baja, Bartók B. u. 4. sz. alatti üzlethelyiség bérbeadás útján történő hasznosítására.

 

Részletes pályázati kiírás

 

I. Általános információk:

1.) A pályázatot kiíró megnevezése, székhelye: Baja Vagyon Zrt. – 6500 Baja, Árpád tér 1.

2.) A pályázat célja, jellege: önkormányzati tulajdonú üzlethelyiség piaci alapon, bérbeadással történő hasznosítása nyílt pályáztatással.

3.) A pályázat tárgyának megnevezése: A bajai 877/A/26 és 877/A/27 helyrajzi számú, természetben Baja, Bartók B. u. 4. sz. alatt található, összesen 84 m2 nagyságú üzlethelyiség bérbeadás útján történő hasznosítása.

4.) Az ingatlan kereskedelmi, szolgáltatási, irodai tevékenység folytatására vehető bérbe.

5.) A helyiség helyszíni megtekintésének időpontja: előzetes telefonos egyeztetés alapján

6.) A helyiség minimális bérleti díja: bruttó 102.410,- Ft/hó

7.) A helyiségbérlet időtartama: 5 év

8.) Pályázati biztosíték: A pályázóknak ajánlatuk benyújtásával egyidejűleg a bérleti díj minimumát, 102.410,- Ft összegű pályázati biztosítékot kell megfizetniük a Baja Vagyon Zrt. Kereskedelmi és Hitelbanknál vezetett 10402513-50515151-54511010 számú bankszámlájára, mely nyertesség esetén a bérleti díjba beszámításra kerül. A befizetést igazoló bizonylatnak tartalmaznia kell a pályázó nevét és a befizetés jogcímét. 
A megfizetett pályázati biztosíték a pályázati felhívás visszavonása, az ajánlatok érvénytelenségének és az eljárás eredménytelenségének megállapítása esetén, valamint a vesztes pályázók részére a pályázatok elbírálása után – kamat nélkül – 10 napon belül a megadott bankszámlára visszautalásra kerül.
Nem jár vissza a biztosíték, ha az ajánlattevő az ajánlatát az ajánlati kötöttség időtartama alatt visszavonta, vagy a szerződés megkötése neki felróható okból hiúsult meg. Ez vonatkozik a benyújtási határidő lejárta előtt visszavont ajánlatokra is.

 

II. A pályázat tartalma:

A pályázatnak tartalmaznia kell:
a.) Természetes személy esetén a pályázó adatai (név, leánykori név, születési hely, születési idő, anyja neve, személyi igazolvány szám, állandó lakcím, adóazonosító jel, telefonszám, e-mail cím).
b.) Jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság esetén: 
– cégnév, adószám, székhely, a hivatalos képviselő neve, telefonszáma, email-címe.
– nyilatkozat arról, hogy a társaság Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság, nem áll felszámolás, csőd- vagy végelszámolási eljárás hatálya alatt, és annak veszélye sem fenyeget.
c.) A megpályázott ingatlan adatai (cím, helyrajzi szám)
d.) A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja.
e.) A pályázó nyilatkozata arról, hogy személyes adatai kezeléséhez a pályázat elbírálásához szükséges mértékben hozzájárul.
f.) A pályázó bérleti díj ajánlatát, amely nem lehet alacsonyabb, mint a minimális bérleti díjnál, 
g.) A pályázó nyilatkozata arról, hogy az ajánlattételi határidőt követő 90 napig ajánlati kötöttséget vállal.

A pályázathoz csatolandó mellékletek: 

a.) pályázati biztosíték megfizetéséről szóló igazolás,
b.) a pályázó 30 napnál nem régebbi igazolása, hogy Baja Város Önkormányzat felé fennálló lejárt esedékességű adótartozása nincs.
c.) 30 napnál nem régebbi NAV-igazolása, hogy az adóigazolás kiállításának napján az adóhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozása nincs vagy köztartozásmentes adózói adatbázisban történő szereplésről szóló igazolása.
d.) jogi személy pályázó esetén: 
– 30 napnál nem régebbi cégkivonat, aláírási címpéldány,

A kiíró felhívja a pályázók figyelmét, hogy a nyilatkozatokat alátámasztó dokumentumokat, igazolásokat a pályázat benyújtásával egyidejűleg kell csatolni.

A kiíró nem köteles a szolgáltatott adatok valóságának ellenőrzésére, a hamis adatszolgáltatásból eredő mindennemű kárért a pályázó a felelős.

 

III. Az ajánlatok benyújtásának helye, ideje és módja:

Az ajánlat benyújtásának helye: Baja Vagyon Zrt. 6500 Baja, Árpád tér 1. alatt személyesen vagy postai úton. 
Az ajánlatok benyújtásának határideje: 2018. november 5. (hétfő) 15:00 óra

Az ajánlatot 2 példányban (1 eredeti, valamint 1 másolat) írásban, zárt borítékban, magyar nyelven kell benyújtani. A pályázati dokumentumok minden oldalát eredeti aláírással kell ellátni. 
A közzétett pályázati eljárásban a pályázó csak egy pályázatot nyújthat be. 
Az ajánlatot olyan módon kell összefűzni, számozni, hogy ahhoz iratot sérülésmentesen hozzá ne lehessen csatolni, vagy abból eltávolítani. A csatolandó mellékleteket a megadott sorrend szerint kérjük csatolni a sorszám dokumentumon való feltüntetésével!

A borítékon kizárólag az alábbi szöveg szerepelhet: „Ajánlat a Baja, Bartók B. u. 4. sz. alatti üzlethelyiség bérbeadással történő hasznosítására. Határidő előtt felbontani tilos!”

A beadási határidőn túl érkezett ajánlatokat a kiíró érdemi vizsgálat nélkül érvénytelennek nyilvánítja!

 

IV. Az ajánlatok felbontásának helye, időpontja:

Az ajánlatok bontásának helye és ideje: Baja, Árpád tér 1. földszint, a Baja Vagyon Zrt. hivatali helyisége.

2018. november 6. 9:00 óra

A pályázatok bontásán a pályázók, illetve képviselőik jelen lehetnek. A pályázatok felbontása nyilvánosan történik, a pályázatokat mellékleteivel együtt bírálati sorszámmal kell ellátni.

A kiíró az ajánlatok nyilvános bontásakor a jelenlévőkkel ismerteti az ajánlattevők nevét, lakóhelyét (székhelyét), az ajánlatok lényeges tartalmát, azon adatok kivételével, melyek nyilvánosságra hozatalát az ajánlattevő megtiltotta. A pályázó nem tilthatja meg a nevének, lakóhelyének (székhely), a megajánlott ellenszolgáltatásának, valamint az ellenszolgáltatás teljesítésére vállalt határidő nyilvánosságra hozatalát.

Az ajánlatok felbontásáról, illetve ismertetéséről jegyzőkönyv készül.

Az ajánlati kötöttség időtartama:
A pályázó ajánlati kötöttsége az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejártával kezdődik.
A pályázó az ajánlatához a pályázati kiírásban meghatározott időpontig, de legalább kilencven napig kötve van, kivéve, ha a pályázatot nyert ajánlattevővel a kiíró ezen időponton belül szerződést köt, vagy írásban közli, hogy egyik ajánlattevővel sem köt szerződést.

 

V. Hiánypótlás, felvilágosítás kérés:

A pályázó az ajánlattételi határidő lejártát követő 8 napon belül egy alkalommal csak a nyilatkozatokra és igazolásokra vonatkozóan élhet a hiánypótlás lehetőségével. Az ajánlatát érdemben nem módosíthatja!
Az ajánlatok elbírálása során, a kiíró az ajánlattevőktől felvilágosítást kérhet. A benyújtott ajánlatok azonban ekkor sem módosíthatók.

 

VI. A pályázatok elbírálása, annak szempontjai:

A bírálat során meg kell állapítani az ajánlatok érvényességét vagy érvénytelenségét. Az érvénytelenség okát pontosan meg kell jelölni.
Érvényes a pályázat, ha mind tartalmi, mind formai követelményeit tekintve megfelel a pályázati kiírásban foglaltaknak.

Érvénytelen a pályázat, ha
a.) olyan ajánlattevő nyújtotta be, aki nem jogosult a pályázaton részt venni;
b.) az ajánlatot a kiírásban meghatározott határidő eltelte után nyújtották be;
c.) az ajánlat nem felel meg a pályázati kiírásban foglaltaknak;
d.) a pályázó a pályázati biztosítékot nem, vagy nem a kiírásban foglaltaknak megfelelően bocsátotta a kiíró rendelkezésére;
e.) az ajánlati árat a pályázó nem egyértelműen határozta meg.

Versenytárgyalás: 

A kiíró felhívja a pályázók figyelmét, hogy több azonos összegű érvényes ajánlat esetén a bérleti jog megszerzésére licitálás útján kerül sor. A licitáláson azon pályázók indulhatnak, akik érvényes, a bérleti díj minimumát megajánló pályázattal rendelkeznek.
A licitálás helyéről és idejéről az ajánlatok bontását követően kapnak írásbeli tájékoztatást az ajánlattevők.

A versenytárgyaláson a meghívott pályázók szóbeli licitálással, a legmagasabb ajánlatról induló, a bérbeadó által előre meghatározott összegű licitlépcsővel lefolytatott licitálással emelhetik ajánlataikat. A versenytárgyalásról jegyzőkönyv készül.
A versenytárgyaláson a legmagasabb érvényes ajánlatot tevő pályázó szerzi meg a helyiség bérleti jogát.
A pályázat elbírálására a Baja Vagyon Zrt. vezérigazgatója jogosult.

 

VII. A pályázók értesítésének módja, szerződéskötés:

A pályázó(ka)t a kiíró írásban értesíti a döntésről.
A nyertes pályázóval az erről szóló döntés közlését követő 15 napon belül a bérleti szerződést a bérbeadó köti meg. Indokolt esetben a szerződéskötésre megadott határidő írásban meghosszabbítható.

Ha a pályázat nyertesével a szerződés megkötése – a szerződéskötésre rendelkezésre álló határidőben – meghiúsul, vagy a szerződés aláírása után a nyertes pályázó a szerződést nem, vagy nem szerződésszerűen teljesíti és ezért a kiíró a szerződéstől eláll, vagy felmondja azt, úgy a kiíró jogosult a második legkedvezőbb ajánlatot tevő pályázóval szerződést kötni, vagy új pályázatot kiírni. 
A kiíró a pályázat eredményének kihirdetésekor a nyertest követő legkedvezőbb ajánlatot tevő pályázót is megjelöli.

Óvadék:
A Helyiségrendelet 6. § (6) bekezdése értelmében bérlő köteles háromhavi bérleti díj összegének megfelelő mértékű óvadékot a Baja Vagyon Zrt. Kereskedelmi és Hitelbanknál vezetett 10402513-50515151-54511027 számú bankszámlájára előre megfizetni. 
Bérbeadó az óvadékot a bérleti díj és közüzemi díj tartozás vagy kártérítés összegébe beszámíthatja.
A bérbeadó a helyiségbérleti szerződést addig nem írja alá, amíg a bérlő az óvadékot igazoltan nem fizeti meg.
Az óvadék összege a bérleti szerződés megszűnésekor kamatmentesen visszajár, amennyiben bérlő a bérleményt a bérbeadó részére a szerződésben rögzítettek szerint átadja.

 

VIII. A pályázatra vonatkozó további információ, valamint a 
részletes pályázati kiírás rendelkezésre bocsátásának, megtekintésének helye, módja, ideje:

Ezen részletes ismertető elérhető a www.bajavagyonzrt.hu weboldalon, illetve átvehető a Baja Vagyon Zrt. (6500 Baja, Árpád tér 1.) földszinti irodájában

Szóbeli ismertető a következő telefonszámon kérhető: 79/950-471
E-mail cím: info@bajavagyonzrt.hu
Személyesen érdeklődni az alábbi időpontokban lehet:

Hétfőtől – Csütörtökig: 8:00 – 12:00, 13:00-16:00 óra között
Pénteken: 8:00 – 12:00 óra között.

Ügyintéző: Pencz Zsuzsanna

A kiíró a pályázati kiírást ingyenesen bocsátja pályázó rendelkezésére. Az ajánlatkészítéssel kapcsolatos minden költség az ajánlattevőt terhelik, a pályázat kiírójára át nem ruházhatók. A pályázat kiírója költségtérítésre nem kötelezhető.

 

IX. Egyéb információk

  • A Vagyonrendelet 13.§ (4) bekezdése értelmében a pályázat kiírója a pályázati kiírásban szereplő pályázati feltételek megváltoztatásának jogát fenntartja.
  • A pályázatok benyújtási határideje az előző bekezdésben foglaltakon kívül egyszer – megfelelő indokkal – legfeljebb 15 nappal meghosszabbítható.
  • A kiíró a Vagyonrendelet 14.§ (1) bekezdésének j) pontja alapján fenntartja a jogot az eljárás indoklás nélküli eredménytelenné nyilvánítására.
  • A pályázati kiírásban nem szabályozott esetekben az önkormányzat Helyiség- és Vagyonrendeletében foglaltak az irányadóak.

Csatolt dokumentum