Pályázati felhívás a Baja, Neumann J. u. 1/A. szám alatti, 0378/144 hrsz-ú ingatlanon álló felépítmény értékesítésére

2018. november 15. 2018. december 10.

Baja Város Önkormányzat megbízásából a Baja Vagyon Zrt. vagyonhasznosítási, illetőleg üzemeltetési feladatok ellátásra vonatkozó XIII.-4360-11/2015. számú Megbízási szerződése, valamint az önkormányzat vagyonáról és az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodásról szóló 27/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Vagyonrendelet) alapján a Neumann János u. 1/A. szám alatti, 0378/144 helyrajzi számú ingatlanon álló felépítmény értékesítésére az alábbi részletes pályázati kiírást teszi közzé:

Részletes pályázati kiírás

I. Általános információk

a) A pályázatot kiíró szerv megnevezése, székhelye:
Baja Vagyon Zrt. (6500 Baja, Árpád tér 1.)

b) A pályázat célja, jellege:
Baja Város Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanon álló felépítmény értékesítése nyílt pályáztatással

c) A pályázat tárgyának megnevezése:
A bajai 0378/144 helyrajzi számú, kivett út megnevezésű ingatlanon álló felépítmény, természetben Baja, Neumann János u. 1/A. szám alatti, 263 m2 bruttó alapterületű, vállalkozók háza értékesítése.

d) Az ingatlan minimális értékesítési ára: 22.677.166,- + ÁFA, azaz bruttó 28.800.000,- Ft

e) Az ingatlan adatai:
A pályázat tárgyát képező ingatlan természetben Baja, Neumann János utca telkét képező ingatlanon álló felépítmény, egykori portaépület, ma vállalkozók háza épülete. Baja Város Önkormányzata Képviselő-testületének Baja Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 8/2008. (II. 29.) számú önkormányzati rendelet (HÉSZ) és mellékletét képező Szabályozási terv alapján az ingatlan kiszolgáló útként besorolt.

Az ingatlan vonatkozásában Baja Város Képviselő-testülete 352/2018. (X.25.) számú határozatával döntött az ingatlanon álló felépítmény önálló ingatlanként történő bejegyzéséről, mely ingatlanügyi hatósági eljárás jelenleg folyamatban van. Az ingatlan-nyilvántartásban történő bejegyzést követően a felépítmény a 0378/144/A helyrajzi számmal, 263 m2 alapterülettel, vállalkozók háza megnevezéssel fog szerepelni. A hatósági eljárás várhatóan a pályázati eljárás ideje alatt befejeződik, így a nyertes pályázóval az önálló ingatlanként nyilvántartott felépítményre vonatkozóan történik az adásvétel.
A felépítmény teljes közművel ellátott (víz, szennyvíz, gáz, villany) és legkondiconált. A földszintes, tégla építésű, nyeregtetővel ellátott épület műszaki állapotát tekintve felújított. Az épület 2008-2010. évek között építési engedély alapján történt komplex felújítása során többek között a korábbi lapostető helyett került kialakításra magastető, valamint nyílászáró csere, hőszigetelés, fűtés-elektromoshálózat korszerűsítés valósult meg. A fűtést és a használati melegvizet gázkazán illetve villanybojler biztosítja. Az épület 212,72 m2 hasznos alapterülettel rendelkezik, melyben jelenleg irodák, porta, öltözők és egyéb kiszolgáló helyiségek találhatóak.

A felépítmény jelenleg bérbeadás útján hasznosított, mely bérleti szerződés eredményes pályázati eljárás és adásvétel esetén megszüntetésre kerül.

A felépítmény a jelenlegi állapotában kerül értékesítésre, erre tekintettel a pályázó a pályázati feltételek elfogadásával tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy az ingatlan állapotáról, az ingatlanra vonatkozó helyi és országos előírásokról – így különösen az ingatlan övezeti besorolásáról – a kiírótól független forrásból, kellő körültekintéssel tájékozódik és nem hagyatkozik kizárólag a Kiíró állításaira, ajánlatát az általa megtekintett és ellenőrzött állapot ismeretében teszi meg.

Az ingatlan helyszínen történő megtekintése a kiíróval történő előzetes időpont egyeztetés útján van lehetőség.

II. A pályázatok benyújtásának helye, módja, ideje

a) A pályázatok benyújtásának helye, határideje:

Baja Vagyon Zrt. – Titkárság
6500 Baja, Árpád tér 1.

2018. december 6. (csütörtök) 15:00 óra

A beadási határidőn túl érkezett pályázatokat a kiíró érdemi vizsgálat nélkül érvénytelennek minősíti!

b) Az ajánlatok benyújtásának módja

Az ajánlatokat írásban a csatolandó mellékletekkel együtt, zárt borítékban 1 eredeti és 1 másolati példányban, magyar nyelven kell benyújtani. A pályázati dokumentumok minden oldalát eredeti aláírással kell ellátni. A pályázatot olyan módon kell összefűzni, számozni, hogy ahhoz iratot sérülésmentesen hozzá ne lehessen csatolni, vagy abból eltávolítani. A csatolandó mellékleteket a megadott sorrend szerint kérjük csatolni. A pályázat összeállítása jelen kiírás mellékletét képező „Pályázati adatlap” használatával is lehetséges.
A pályázatok benyújtása személyesen, valamint postai úton lehetséges a fentebb megjelölt címre (a postai úton feladott pályázatoknak a benyújtási határidőig be kell érkezniük).
A borítékon kizárólag a következő szövegrészt kell szerepeltetni:
„Pályázat a bajai, 0378/144 hrsz-ú ingatlanon álló felépítmény értékesítésére. Határidő előtt felbontani tilos!”

A közzétett pályázati eljárásban a pályázó csak egy pályázatot nyújthat be. Több pályázat esetén a legkorábban benyújtott pályázatát tekinti a kiíró érvényesnek.

c) Pályázati biztosíték
A pályázónak pályázatának benyújtásával egyidejűleg 300.000,- Ft összegű pályázati biztosítékot kell megfizetnie a Baja Vagyon Zrt. K&H Bank Zrt.-nél vezetett 10402513-50515151-54511010 számú bankszámlájára. Az átutalás/befizetés során a közlemény rovatban meg kell jelölni a pályázó nevét és a befizetés jogcímét.
A pályázati biztosíték megfizetésének határideje legkésőbb a pályázat benyújtásának határideje. Amennyiben a pályázó ezen feltételnek nem tesz eleget, pályázata érvénytelennek minősül.

A megfizetett pályázati biztosíték a pályázati felhívás visszavonása, a pályázatok érvénytelenségének és eredménytelenségének megállapítása esetén, ezen eseteken túl pedig a pályázatok elbírálása és eredményéről történő tájékoztatást követően – kamat nélkül – 10 napon belül a megadott bankszámlára visszautalásra kerül. A nyertes pályázó esetében a befizetett pályázati biztosíték a fizetendő vételárba beszámít.

Nem jár vissza a pályázati biztosíték, ha a pályázó pályázatát az ajánlati kötöttség időtartama alatt visszavonta, vagy a szerződés megkötése neki felróható okból hiúsult meg. Ez vonatkozik a benyújtási határidő lejárta előtt visszavont pályázatokra is.

d) Ajánlati kötöttség
A pályázó az ajánlatához a pályázati eljárás eredményes lefolytatásáig, illetve a nyertes pályázóval történő szerződés megkötéséig, de legfeljebb 90 napig kötve van. Az ajánlati kötöttség a pályázatok benyújtására nyitva álló határidő lejártával kezdődik.

III. A pályázat tartalma

A benyújtandó pályázatnak tartalmaznia kell:
1. A pályázó szerződéskötéshez szükséges adatait
• Természetes személy esetén a pályázó neve, leánykori neve, születési helye, ideje, anyja lánykori neve, személyazonosító igazolvány száma, állandó lakcíme, adóazonosító jele, adószáma, személy azonosító száma, nyilvántartási száma (vállalkozói igazolvány, őstermelői igazolvány száma, stb.) telefonszáma, és e-mail címe
• Jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén a pályázó megnevezése, székhelye, adószáma, cégjegyzékszáma/nyilvántartási száma, statisztikai számjele, képviseletre jogosult neve, kapcsolattartó neve, telefonszáma és e-mail címe

2. A pályázattal érintett ingatlan adatait
• Az ingatlan címét, helyrajzi számát

3. A pályázó ajánlatát
• A pályázó által megajánlott bruttó (azaz ÁFÁ-t is tartalmazó) vételárat, amely nem lehet alacsonyabb jelen részletes pályázati kiírásban szereplő minimális bruttó értékesítési árnál.

4. A pályázó nyilatkozatait a következőkről
4.1. jelen részletes pályázati kiírásban meghatározott pályázati feltételeket elfogadja;
4.2. személyes adatai kezeléséhez a pályázat elbírálásához szükséges mértékben hozzájárul;
4.3. az ingatlan állapotával tisztában van és annak ismeretében teszi meg ajánlatát;
4.4. az ajánlattételi határidőt követő 90 napig ajánlati kötöttséget vállal és a 3. pontban megajánlott összeget – nyertesség esetén – a felek között létrejött adásvételi szerződés alapján az önkormányzat részére megfizeti;
4.5. jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet esetén, hogy a társaság Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság, nem áll felszámolás, csőd- vagy végelszámolási eljárás hatálya alatt, és annak veszélye sem fenyeget;

5. A következő csatolandó mellékleteket:
5.1. A pályázati biztosíték megfizetését igazoló pénzintézeti bizonylatot.
5.2. A pályázó 30 napnál nem régebbi helyi adóhatóság igazolása arról, hogy Baja Város Önkormányzata felé fennálló lejárt esedékességű köztartozása nincs.
5.3. A pályázó 30 napnál nem régebbi

5.3.1. együttes NAV-igazolása, hogy adóigazolás kiállításának napján az adóhatóságnál nyilvántartott lejárt adó- és vám tartozása nincs, vagy
5.3.2. köztartozásmentes adózói adatbázisban történő szereplésről szóló igazolása.

5.4. Jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság esetén 30 napnál nem régebbi aláírási címpéldányt (eredeti vagy hiteles másolat) és cégkivonatot (eredeti vagy hiteles másolat).

A kiíró nem köteles a szolgáltatott adatok valóságának ellenőrzésére, a hamis adatszolgáltatásból eredő mindennemű kárért a pályázó felelős.

Hiánypótlási lehetőségek
Az ajánlattételi határidő lejártát követően a pályázó egy alkalommal 8 napon belül csak a nyilatkozatokra és az igazolásokra, valamint egyéb formai hiányokra vonatkozóan élhet a hiánypótlás lehetőségével, ajánlatát érdemben nem módosíthatja.
A pályázatok elbírálása során a kiíró a pályázóktól felvilágosítást kérhet. A benyújtott ajánlatok azonban ekkor sem módosíthatók.

A pályázatra vonatkozó további információ, valamint a részletes pályázati kiírás rendelkezésére bocsátásának, megtekinthetőségének helye, ideje és módja:
Jelen részletes pályázati kiírás, valamint a pályázati adatlapok elérhetők a bajavagyonzrt.hu honlapon a „Pályázati felhívások/Aktuális pályázatok” menüpont alatt, illetve személyesen átvehetők a Baja Vagyon Zrt. 6500 Baja, Árpád tér 1. szám alatti székhelyén.
A pályázattal kapcsolatosan felmerülő kérdésekre felvilágosítást kérni az alábbi elérhetőségeken lehetséges:

Telefonszám: 79/950-471
E-mail cím: info@bajavagyonzrt.hu

Személyesen érdeklődni az alábbi időpontokban lehet:

Hétfőtől csütörtökig: 8:00-12:00 és 13:00-15:00 óra között
Pénteken: 8:00-12:00 óra között
Ügyintéző: Varga Andrea

A kiíró a részletes pályázati kiírást díjmentesen bocsátja a pályázók rendelkezésére. A pályázat összeállításával kapcsolatos minden költség a pályázót terhelik, a pályázat kiírójára át nem ruházhatók, költségtérítésre nem kötelezhető.

IV. A pályázatok elbírálásával kapcsolatos információk

a) A pályázatok felbontásának helye, ideje:

Baja Vagyon Zrt. – Titkárság
6500 Baja, Árpád tér 1.

2018. december 7. (péntek) 10:00 óra

A pályázatok felbontása nyilvánosan történik, azon a pályázók, illetve képviselőik (meghatalmazással) részt vehetnek.

A kiíró a pályázatok nyilvános bontásakor a jelenlévőkkel ismerteti az ajánlatot tevő pályázók nevét, lakóhelyét (székhelyét), az ajánlatok lényeges tartalmát, azon adatok kivételével, melyek nyilvánosságra hozatalát a pályázó megtiltotta. A pályázó nem tilthatja meg a nevének, lakóhelyének (székhely), a megajánlott ellenszolgáltatásának, valamint az ellenszolgáltatás teljesítésére vállalt határidő nyilvánosságra hozatalát.
A pályázatok felbontásáról, illetve ismertetéséről jegyzőkönyv készül.

b) A pályázatok elbírálásának módja, szempontrendszere:

A benyújtott pályázatok a benyújtási határidő lejártát követő harminc napon belül kerülnek elbírálásra.
A bírálat során meg kell állapítani a pályázatok érvényességét és érvénytelenségét. Az érvénytelenség okát pontosan meg kell jelölni.

Érvényes a pályázat, ha mind tartalmi, mind formai követelményeit tekintve megfelel a pályázati kiírásban foglaltaknak.
Érvénytelen a pályázat, ha
• olyan pályázó nyújtotta be, aki nem jogosult a pályázaton részt venni;
• a pályázatot a kiírásban meghatározott határidő eltelte után nyújtották be;
• a pályázat nem felel meg a pályázati kiírásban foglaltaknak;
• a pályázó a pályázati biztosítékot nem, vagy nem a kiírásban foglaltaknak megfelelően bocsátotta a kiíró rendelkezésére;
• az ajánlati árat a pályázó nem egyértelműen határozta meg.

A pályázatok elbírálása során, a kiíró a pályázóktól felvilágosítást kérhet. A benyújtott ajánlatok azonban ekkor sem módosíthatók.

A pályázati eljárásban az érvényes pályázatot benyújtok közül az a pályázó minősül nyertesnek, aki a legmagasabb, de legalább a minimális értékesítési árat elérő ajánlatot teszi.

Árverseny:
A pályázatok értékelésénél azonos feltételek (vételár) vállalása esetén a pályázók között nyílt árversenyt (licitálást) kell tartani. A licitálás helyéről, idejéről a pályázatok bontását követően, írásban kapnak tájékoztatást a pályázók. A licitálás során a pályázók szóbeli licitálással, a kiíró által előre meghatározott összegű licitlépcsővel lefolytatott licitálással emelhetik ajánlataikat. Ebben az esetben a legmagasabb licitet tevő pályázó minősül nyertes pályázónak. Az árversenyről jegyzőkönyv készül.

A pályázatok elbírálására jogosult:
Zsíros Menyhért Gábor vezérigazgató

c) Az eredményhirdetés ideje, módja
A benyújtott pályázatok elbírálását követően a kiíró az ajánlatok értékelésére vonatkozó javaslata alapján a nyertes pályázó megállapításáról és a további sorrend elfogadásáról az ingatlan értékére tekintettel
• bruttó 15 és 30 millió forint értékhatár között Baja Város Képviselő-testületének Pénzügyi, Város- és Gazdaságfejlesztési Bizottsága;
• bruttó 30 millió forint értékhatár felett Baja Város Képviselő-testülete dönt.

A kiíró a bontásról, illetve az esetleges árversenyről készült jegyzőkönyv egy példányát a pályázatok elbírálását követően pályázók részére postai úton megküldi.

A pályázók az eredményről írásban kapnak tájékoztatást Baja Város Önkormányzatától.

Ha a pályázat nyertesével a szerződés megkötése – a szerződéskötésre rendelkezésre álló határidőben – meghiúsul, vagy a szerződés aláírása után a nyertes pályázó a szerződést nem, vagy nem szerződésszerűen teljesíti és ezért tulajdonos a szerződéstől eláll, vagy felmondja azt, úgy tulajdonos jogosult a második legkedvezőbb ajánlatot tevő pályázóval szerződést kötni, vagy a kiíró új pályázatot kiírni.

d) A pályázat tárgyát képező ingatlanra vonatkozó elővásárlási jog

A kiíró tájékoztatja a pályázókat, hogy az ingatlanra a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14. (2) bekezdés alapján az államot – a törvényben foglalt kivételekkel – minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg. Az elővásárlási jogot gyakorló szerv az adásvételi szerződés személyes átadásának igazolt napjától, postai küldemény esetén a küldemény feladásának igazolt napjától számított 35 napon belül nyilatkozik, hogy kíván-e élni elővásárlási jogával az állam nevében.

Tekintettel arra, hogy pályázat tárgyát képező ingatlant Baja Város Önkormányzat a Magyar Köztársaság Kormányának 2308/2022. (X.10.) számú Korm.határozata alapján térítésmentesen kapta tulajdonba a Magyar Államtól, a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Ltv.) 58. § (1)-(3) bekezdések értelmében a bérlőt elővásárlási jog illet meg. Ezzel összefüggésben a helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló Baja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Helyiségrendelet) 14. § (1)-(3) bekezdések alapján az elővásárlási jog jogosultnak vételárengedmény nem adható.

Fentieken túl az értékesítést, azaz a föld és a rajta álló épület tulajdonjoga elválását követően a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. számú törvény (Ptk.) 5:20. §-a alapján a földtulajdonost az épületre, az épület tulajdonosát a földre elővásárlási jog fogja megilletni.

Továbbá a kiíró tájékoztatja a pályázókat, hogy az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról szóló 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet 9/A. § (1) bekezdése szerint, ha az önálló ingatlanként nyilvántartott épületnek és az alatta fekvő földrészletnek azonos a tulajdonosa, a földrészlet vagy az épület tulajdonjogának átruházása vagy átszállása esetén az épület mindenkori tulajdonosát megillető földhasználati jogot a tulajdonjog bejegyzésével egyidejűleg be kell jegyezni.

V. Egyéb információk

A Vagyonrendelet 13. § (4) bekezdése értelmében a kiíró – a pályázatok benyújtására rendelkezésre álló határidő meghosszabbítása mellett – a részletes pályázati kiírásban szereplő pályázati feltételeket a pályázat során megváltoztathatja.
A Vagyonrendelet 13. § (7) bekezdése szerint a pályázatok benyújtási határideje – a pályázati feltételek módosítása miatt határidőhosszabbításon kívül – egyszer megfelelő indokkal legfeljebb tizenöt nappal meghosszabbítható
A Vagyonrendelet 14. § (1) bekezdésének j) pontja alapján a kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

Vevő az ingatlant az általa megtekintett és megismert állapotban vásárolja meg.

Tájékoztatom a pályázókat, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény13.§ (2) bekezdése alapján nemzeti vagyon tulajdonjogát átruházni természetes személy vagy átlátható szervezet részére lehet. Ezzel összefüggésben, ha a nyertes pályázó átlátható szervezet, akkor a törvény 3. § (2) bekezdés szerint az (1) bekezdés 1. pont b) és c) alpontjában foglalt feltételeknek való megfelelésről a szerződő félnek cégszerűen aláírt módon nyilatkoznia kell. A valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerződés semmis.

Önkormányzati ingatlannak vállalkozás részére történő értékesítése során vevő igényt tarthat Baja Város Önkormányzat Képviselő-testületének a vállalkozások, a gazdasági fejlődés és a munkahelyteremtés helyi támogatásáról szóló 10/2013. (V.31.) önkormányzati rendeletében foglaltak szerinti az ingatlan vételárából adandó kedvezmény formájában történő támogatásra az abban foglalt feltételek szerint.

Jelen részletes pályázati kiírásban nem szabályozott esetekben a Vagyonrendeletben és Helyiségrendeletben foglaltak az irányadók.

A részletes pályázati kiírás mellékletei:

• Szabályozási tervrészlet, fénykép
• Tulajdoni lap
• Változási vázrajz
• Pályázati adatlap (természetes személy esetén)
• Pályázati adatlap (jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén)

Baja, 2018. november 15.

Csatolt dokumentum