Pályázati felhívás üzlethelység bérbeadására

2020. szeptember 07. 2020. október 22.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Baja Város Önkormányzat megbízásából, vagyonhasznosítási, illetőleg üzemeltetési feladatok ellátásra vonatkozó XIII.-4360-11/2015. számú Megbízási szerződés alapján a Baja Vagyon Vagyonhasznosítási és Szolgáltató Zrt. pályázatot hirdet – Baja Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról és az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodásról szóló 6/2019. (III.28.) számú (továbbiakban: Vagyonrendelet) és a helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 24/2015. (XI.27.) számú (továbbiakban: Helyiségrendelet) rendelet alapján – a 6500 Baja, Árpád tér 1. sz. alatti irodaházban lévő 183 m2 üzlethelyiség bérbeadás útján történő hasznosítására.

I. Általános információk:

1.) A pályázatot kiíró megnevezése, székhelye: Baja Vagyon Zrt. – 6500 Baja, Árpád tér 1.

2.) A pályázat célja, formája: önkormányzati tulajdonú üzlethelyiség piaci alapon, bérbeadással történő hasznosítása nyilvános, kétfordulós pályázati eljárással.

3.) A pályázat tárgyának megnevezése: A bajai 965 helyrajzi számú, természetben Baja, Árpád tér 1. sz. alatt található, összesen 183 m2 nagyságú üzlethelyiség bérbeadás útján történő hasznosítása.

4.) Műszaki állapot: A helyiség önálló áram, gáz, víz közművekkel rendelkezik. Műszaki állapota megfelelő. A helyiségben jelenleg My Day Szépségszalon működik. Az üzlet teljes berendezése a jelenlegi bérlő tulajdonát képezi.

5.) A helyiség helyszíni megtekintésének időpontja: előzetes telefonos egyeztetés alapján

6.) A helyiség minimális bérleti díja: 219.600,- Ft/hó + ÁFA

7.) A helyiségbérlet időtartama: határozatlan
Bérleti szerződés várhatóan 2020. október 1-el megköthető

8.) Pályázati biztosíték: A pályázónak ajánlata benyújtásával egyidejűleg a bérleti díj minimumát, 278.892,- Ft összegű pályázati biztosítékot kell megfizetniük a Baja Vagyon Zrt. Kereskedelmi és Hitelbanknál vezetett 10402513-50515151-54511010 számú bankszámlájára, mely nyertesség esetén a bérleti díjba beszámításra kerül. A befizetést igazoló bizonylatnak tartalmaznia kell a pályázó nevét és a befizetés jogcímét.
A megfizetett pályázati biztosíték a pályázati felhívás visszavonása, az ajánlatok érvénytelenségének és az eljárás eredménytelenségének megállapítása esetén, valamint az eredménytelen pályázók részére a pályázatok elbírálása után – kamat nélkül – 15 napon belül a megadott bankszámlára visszautalásra kerül.
Nem jár vissza a biztosíték, ha a pályázó az ajánlatát az ajánlati kötöttség időtartama alatt visszavonta, vagy a szerződés megkötése neki felróható okból hiúsult meg. Ez vonatkozik a benyújtási határidő lejárta előtt visszavont ajánlatokra is.

II. A pályázat tartalma:

A pályázatnak tartalmaznia kell:

a.) Természetes személy esetén a pályázó adatai (név, leánykori név, születési hely,- idő, anyja neve, állandó lakcím, adóazonosító jel, telefonszám, e-mail cím).
b.) Nem természetes személy pályázó esetén:
– cégnév, adószám, székhely, a hivatalos képviselő neve, telefonszáma, email-címe.
– nyilatkozat arról, hogy a társaság Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság, nem áll felszámolás, csőd- vagy végelszámolási eljárás hatálya alatt, és annak veszélye sem fenyeget.
c.) A megpályázott ingatlan adatai (cím, helyrajzi szám)
d.) A helyiségben végezni kívánt tevékenység megnevezése
e.) A pályázó nyilatkozata a pályázati kiírásban foglalt feltételek elfogadására vonatkozóan
f.) A pályázó bérleti díj ajánlata, amely nem lehet alacsonyabb, a minimális bérleti díjnál,
g.) A pályázó nyilatkozata arról, hogy személyes adatai kezeléséhez a pályázat elbírálásához szükséges mértékben hozzájárul.
h.) A pályázó nyilatkozata arról, hogy az ajánlattételi határidőt követő 30 napig ajánlati kötöttséget vállal.

 

A pályázati eljáráson minden nagykorú, cselekvőképes természetes személy, valamint törvényben meghatározott gazdálkodó szervezet részt vehet, akinek, vagy amelynek köztartozása és az önkormányzattal szemben lejárt határidejű tartozása nincsen.

Pályázni kizárólag a csatolt pályázati adatlap kitöltésével lehetséges!

A pályázathoz csatolandó mellékletek:

a.) pályázati biztosíték megfizetéséről szóló igazolás,
b.) a pályázó 30 napnál nem régebbi igazolása, hogy Baja Város Önkormányzat felé fennálló lejárt határidejű tartozása nincs.
c.) 30 napnál nem régebbi NAV-igazolása, hogy az adóigazolás kiállításának napján az adóhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozása nincs vagy köztartozásmentes adózói adatbázisban történő szereplésről szóló igazolása.
d.) nem természetes személy pályázó esetén:
– harminc napnál nem régebbi hiteles cégkivonat, képviselőjének aláírási címpéldánya, vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintája,
– átlátható szervezetekre vonatkozó megfelelésről szóló nyilatkozat.

A kiíró felhívja a pályázók figyelmét, hogy a nyilatkozatokat alátámasztó dokumentumokat, igazolásokat a pályázat benyújtásával egyidejűleg kell csatolni.

A kiíró nem köteles a szolgáltatott adatok valóságának ellenőrzésére, a hamis adatszolgáltatásból eredő mindennemű kárért a pályázó a felelős.

III. Az ajánlatok benyújtásának helye, ideje és módja:

A pályázat benyújtásának helye: Baja Vagyon Zrt. 6500 Baja, Árpád tér 1. alatt személyesen vagy postai úton.

Határideje: 2020. szeptember 21. 15:00 óra

 

A pályázatot 1 példányban írásban, zárt borítékban, magyar nyelven kell benyújtani. A pályázati dokumentumok minden oldalát eredeti aláírással kell ellátni. A közzétett pályázati eljárásban a pályázó csak egy pályázatot nyújthat be.

A borítékon kizárólag az alábbi szöveg szerepelhet: „Pályázat a Baja, Árpád tér 1. sz. alatti üzlethelyiség bérbeadással történő hasznosítására. Határidő előtt felbontani tilos!”

A beadási határidőn túl érkezett pályázatokat a kiíró érdemi vizsgálat nélkül érvénytelennek nyilvánítja!

IV. A pályázatok felbontásának helye, időpontja:

A pályázatok bontásának helye és ideje: Baja, Árpád tér 1. földszint, a Baja Vagyon Zrt. hivatalos helyisége.

2020. szeptember 22. 9:00 óra

 

A pályázatok bontásán a pályázók, illetve meghatalmazottaik jelen lehetnek.
A kiíró a pályázatok nyilvános bontásakor a jelenlévőkkel ismerteti a pályázók nevét, lakóhelyét/székhelyét, az ajánlat lényeges tartalmát.
A pályázatok felbontásáról és ismertetéséről jegyzőkönyv készül.

Az ajánlati kötöttség időtartama:
A pályázó ajánlati kötöttsége a pályázatok benyújtására nyitva álló határidő lejártával kezdődik.
A pályázó az ajánlatához a pályázati kiírásban meghatározott időpontig, de legalább hatvan napig kötve van, kivéve, ha a nyertes pályázóval ezen időponton belül szerződést köt, vagy a kiíró a pályázókkal írásban közli, hogy az eljárást eredménytelennek minősíti.

V. Hiánypótlás, felvilágosítás kérés:

A pályázó – egy alkalommal – legfeljebb nyolc napos határidővel a nyilatkozatokra és igazolásokra vonatkozóan élhet a hiánypótlás lehetőségével. Az ajánlatát érdemben nem módosíthatja! A pályázat
érvényessége a hiánypótlásra rendelkezésre álló idő leteltét követően állapítható meg.
A pályázatok bontása során, a kiíró a pályázótól felvilágosítást kérhet, amelynek megadása nem eredményezheti a pályázatban megfogalmazott vállalások, feltételek módosítását, csak azok értelmezését szolgálhatja.

VI. A pályázatok elbírálása, annak szempontjai:

A pályázatokat a benyújtási határidő lejártát követő tizenöt napon belül értékelni kell.
A bírálat során meg kell állapítani a pályázatok érvényességét vagy érvénytelenségét. Az érvénytelenség okát pontosan meg kell jelölni.
Érvényes a pályázat, ha mind tartalmi, mind formai követelményeit tekintve megfelel a pályázati kiírásban foglaltaknak.

Érvénytelen a pályázat, ha:

a.) olyan pályázó nyújtotta be, aki nem jogosult a pályázaton részt venni;
b.) az a kiírásban meghatározott határidő eltelte után került benyújtásra;
c.) az nem felel meg a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek;
d.) a pályázó a pályázati biztosítékot nem, vagy nem az előírtaknak megfelelően bocsátotta a kiíró rendelkezésére;
e.) a pályázó a hiánypótlásnak – a hiánypótlás teljesítésére irányadó határidő letelte ellenére – nem vagy nem teljes körűen tesz eleget;
f.) a közölt tények, adatok, információk részben vagy egészben nem felelnek meg a valóságnak.

 

Az érvénytelen pályázatot benyújtó nem vehet részt az eljárás további szakaszában.
A pályázatok értékeléséről jegyzőkönyvet kell készíteni.

Versenytárgyalás:

Kétfordulós pályázati kiírás esetén versenytárgyalást kell tartani, kivéve, ha csak egy érvényes pályázat került benyújtásra az első fordulóban.
A pályázat kiírója a pályázatok értékelésétől számított öt napon belül az érvényes pályázatot benyújtó pályázókat értesíti a versenytárgyalás időpontjáról.
A versenytárgyaláson a minimális ajánlati értéknek meg kell egyeznie az első fordulóban érvényesen tett legmagasabb ajánlati értékkel. A versenytárgyalás során az az ajánlat tekinthető érvényesnek, amely az előző ajánlatot legalább a licitlépcső összegével meghaladja.
Licitlépcső: bruttó 5.000,- Ft
A versenytárgyaláson a pályázót a megtett ajánlata vonatkozásában ajánlati kötöttség terheli, a megtett ajánlatát nem vonhatja vissza.
A versenytárgyalás akkor ér véget, amikor már egyetlen résztvevő sem tesz az utolsóként elhangzottnál magasabb összeget tartalmazó ajánlatot.
A pályázati eljárás nyertese az, aki a versenytárgyaláson a legmagasabb összegű érvényes ajánlatot tette.
Amennyiben a soron következő licitlépcsőn nem érkezik ajánlat, az előző licitlépcső érvényes ajánlattevői közül az a nyertes pályázó, aki az első fordulóban összességében a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette.
Amennyiben az első fordulóban több azonos összegű legmagasabb ajánlat érkezett, úgy a pályázat nyertese az, aki legkorábban nyújtotta be érvényes ajánlatát.
A versenytárgyalásról öt munkanapon belül jegyzőkönyvet kell készíteni, és hangfelvétel is készíthető.

VII. A pályázók értesítésének módja, szerződéskötés:

A pályázati eljárás eredményéről, a nyertes pályázó személyéről, ennek alapján a szerződés megkötéséről a Baja Vagyon Zrt. vezérigazgatója dönt.
A pályázó(ka)t a kiíró írásban értesíti a döntésről.
A bérleti szerződés a nyertes pályázóval kerül megkötésre.
Amennyiben a pályázat nyertesével a szerződés megkötése – a szerződéskötésre rendelkezésre álló határidőben – meghiúsul, vagy a szerződés aláírása után a nyertes pályázó a szerződést nem, vagy nem szerződésszerűen teljesíti és ezért a kiíró a szerződéstől eláll, vagy felmondja azt, úgy a kiíró jogosult a második legkedvezőbb ajánlatot tevő pályázóval szerződést kötni, vagy új pályázatot kiírni.
A kiíró a pályázat eredményének kihirdetésekor a nyertest követő legkedvezőbb ajánlatot tevő pályázót is megjelöli.

Óvadék:
Bérlő köteles – a Helyiségrendelet 6. § (6) bekezdése értelmében – háromhavi bérleti díj összegének megfelelő mértékű óvadékot a Baja Vagyon Zrt. Kereskedelmi és Hitelbanknál vezetett 10402513-50515151-54511027 számú bankszámlájára előre megfizetni.
Bérbeadó az óvadékot a bérleti díj és közüzemi díj tartozás vagy kártérítés összegébe beszámíthatja.
A bérbeadó a helyiségbérleti szerződést addig nem írja alá, amíg a bérlő az óvadékot igazoltan nem fizeti meg.
Az óvadék összege a bérleti szerződés megszűnésekor kamatmentesen visszajár, amennyiben bérlő a bérleményt a bérbeadó részére a szerződésben rögzítettek szerint átadja.

VIII. A pályázatra vonatkozó további információ, valamint a
pályázati kiírás rendelkezésre bocsátásának, megtekintésének helye, módja, ideje:

Ezen pályázati kiírás elérhető a www.bajavagyonzrt.hu, www.bajaionkormanyzat.hu weboldalakon, illetve Baja Város Önkormányzat hirdetőtábláján.
Szóbeli ismertető a következő telefonszámon kérhető: 79/950-471
E-mail cím: info@bajavagyonzrt.hu
Személyesen érdeklődni az alábbi időpontokban lehet:
Hétfőtől – Csütörtökig: 8:00 – 12:00, 13:00-16:00 óra között
Pénteken: 8:00 – 12:00 óra között.
Ügyintéző: Pencz Zsuzsanna
A kiíró a pályázati kiírást ingyenesen bocsátja pályázó rendelkezésére. A pályázattal kapcsolatos minden költség a pályázót terheli, a pályázat kiírójára át nem ruházhatók. A pályázat kiírója költségtérítésre nem kötelezhető.

IX. Egyéb információk

 A kiíró a Vagyonrendelet 20.§ (5) bekezdésének alapján fenntartja a jogot az eljárás – indoklás nélküli – visszavonására és a Helyiségrendelet 5. §. (16) bekezdés alapján eredménytelenné nyilvánítására.
 A Vagyonrendelet 20 § (7) bekezdése értelmében a pályázat kiírója a pályázati kiírásban szereplő pályázati feltételek megváltoztatásának jogát fenntartja.
 A pályázati feltételek megváltoztatását követően legalább tíz nappal meg kell hosszabbítani a pályázatok benyújtására rendelkezésre álló határidőt.
 A pályázati kiírásban nem szabályozott esetekben az önkormányzat Helyiség- és Vagyonrendeletében foglaltak az irányadóak.

Baja, 2020. szeptember 3.

Pozsgai Imre
vezérigazgató

Csatolt dokumentum