Pályázati felhívás ingatlan bérbeadására

2020. szeptember 22. 2020. október 22.

Pályázati kiírás

Baja Város Önkormányzat megbízásából a Baja Vagyon Zrt. vagyonhasznosítási, illetőleg üzemeltetési feladatok ellátásra vonatkozó XIII.-4360-11/2015. számú Megbízási szerződése, valamint az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 6/2019. (III. 28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Vagyonrendelet) alapján a Baja, Bartók B. u. 4. sz. üzlethelység bérbeadására az alábbi pályázati kiírást teszi közzé:

I. Általános információk

1.) A pályázatot kiíró szerv megnevezése, székhelye: Baja Vagyon Zrt. (6500 Baja, Árpád tér 1.)

2.) A pályázat tárgya, célja, formája:
Baja Város Önkormányzat tulajdonában lévő bajai 877/A/28 helyrajzi számú, természetben Baja, Bartók B. u. 4. szám alatti 28 m2 nagyságú üzlethelyiség bérbeadása nyilvános kétfordulós pályázati eljárás útján.

3.) Az ingatlan minimális bérleti díja: 39.370,- + ÁFA/hó, azaz bruttó 50.000,- Ft/hó

4.) Az ingatlan műszaki adatai:
A helyiség önálló áram, gáz, víz közművekkel rendelkezik. Műszaki állapota átlagos.

5.) A bérlet időtartama: határozott időtartam, 5 év.
Bérleti szerződés legkorábban 2020. november 1-től köthető

6.) Helyszíni megtekintés : előzetes telefonos egyeztetés alapján

II. A pályázatok benyújtásának helye, határideje és módja

1.) A pályázatok benyújtásának helye, határideje:

Baja Vagyon Zrt. – Titkárság
6500 Baja, Árpád tér 1.
2020.10.08. (csütörtök) 16:00 óra

A beadási határidőn túl érkezett pályázatokat a kiíró érdemi vizsgálat nélkül érvénytelennek minősíti!

2.) A pályázatok benyújtásának módja:
A pályázatokat írásban, zárt borítékban egy eredeti példányban, magyar nyelven kell benyújtani. A pályázati dokumentumok minden oldalát eredeti aláírással kell ellátni. A pályázat összeállítása kizárólag jelen kiírás mellékletét képező „Pályázati adatlap” használatával lehetséges. A pályázatok benyújtása személyesen, valamint postai úton lehetséges a fentebb megjelölt címre (a postai úton feladott pályázatoknak a benyújtási határidőig be kell érkezniük). A borítékon kizárólag a következő szövegrész szerepelhet: „Pályázat a Baja, Bartók B. u. 4. sz. üzlet bérbeadására. Határidő előtt felbontani tilos!”

3.) Pályázati biztosíték:
A pályázónak pályázatának benyújtásával egyidejűleg 50.000,- Ft összegű pályázati biztosítékot kell megfizetnie a Baja Vagyon Zrt. K&H Bank Zrt.-nél vezetett 10402513-50515151-54511010 számú bankszámlájára. Az átutalás/befizetés során a közlemény rovatban meg kell jelölni a pályázó nevét, a megpályázott ingatlan helyrajzi számát és a befizetés jogcímét (pályázati biztosíték). A pályázati biztosíték megfizetésének határideje legkésőbb a pályázat benyújtásának határideje. Amennyiben a pályázó ezen feltételnek nem tesz eleget, pályázata érvénytelennek minősül.

A kiíró a pályázati biztosítékot – kamat felszámítása nélkül –

a) a pályázat – kiíró általi – visszavonásától,
b) a pályázati ajánlat érvénytelenségének megállapításától,
c) a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításától,
d) a nem nyertes pályázatok elbírálásától,

számított tizenöt napon belül visszafizeti.
A nyertes pályázó esetében a befizetett pályázati biztosíték a fizetendő bérleti díjba beszámít.

Nem jár vissza a biztosíték, ha

a) az a megkötött szerződést biztosító mellékkötelezettséggé alakul át,
b) a pályázó a pályázatát a benyújtási határidő lejárta előtt vagy az ajánlati kötöttség időtartama alatt visszavonta,
c) a szerződés megkötése a pályázat nyertesének felróható okból hiúsult meg.

4.) Ajánlati kötöttség
A pályázó az ajánlatához a pályázati eljárás eredményes lefolytatásáig, vagy a nyertes pályázóval történő szerződés megkötéséig, de legfeljebb 90 napig kötve van. Az ajánlati kötöttség a pályázatok benyújtására nyitva álló határidő lejártával kezdődik.

III. A pályázat tartalma

A benyújtandó pályázatnak tartalmaznia kell:
1. A pályázó szerződéskötéshez szükséges személyazonosító adatait

Természetes személy pályázó esetén a pályázó neve, leánykori neve, születési helye, ideje, anyja lánykori neve, állandó lakcíme, adóazonosító jele, adószáma, nyilvántartási száma (vállalkozói igazolvány, őstermelői igazolvány száma, stb.) telefonszáma és e-mail címe.
Nem természetes személy pályázó esetén a pályázó megnevezése, székhelye, adószáma, cégjegyzékszáma/nyilvántartási száma, törvényes képviseletre jogosult neve, anyja neve, születési helye, ideje, telefonszáma és e-mail címe, kapcsolattartó neve, telefonszáma és e-mail címe.

2. A pályázattal érintett ingatlan adatait (cím és/vagy helyrajzi szám, az ingatlanban végezni kívánt tevékenység megnevezése)
3. A pályázó ajánlatát: A pályázó által megajánlott bruttó (azaz ÁFÁ-t is tartalmazó) bérleti díjat, amely nem lehet alacsonyabb jelen pályázati kiírásban szereplő minimális bérleti díjnál.
4. A pályázó nyilatkozatait a következőkről

4.1. jelen pályázati kiírásban meghatározott pályázati feltételeket elfogadja;
4.2. személyes adatai kezeléséhez a pályázat értékeléséhez és a döntés meghozatalához szükséges mértékben hozzájárul;
4.3. az ingatlan állapotával tisztában van és annak ismeretében teszi meg ajánlatát;
4.4. az ajánlattételi határidőt követő 90 napig ajánlati kötöttséget vállal;
4.5. Nem természetes személy pályázó esetén a társaság Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság, nem áll felszámolás, csőd- vagy végelszámolási eljárás hatálya alatt, és annak veszélye sem fenyeget
4.6. Nem természetes személy pályázó esetén – harminc napnál nem régebbi – az átlátható szervezetekre vonatkozó megfelelésről, mely jelen pályázati kiírás mellékletét képező formanyomtatvány kitöltésével teljesíthető.

5. A következő csatolandó mellékleteket:

5.1. A pályázati biztosíték megfizetését igazoló pénzintézeti bizonylat.
5.2. Helyi adóhatóság igazolása, hogy Baja Város Önkormányzata felé fennálló lejárt határidejű tartozása nincs (30 napnál nem régebbi!).
5.3. Együttes NAV-igazolás, hogy adóigazolás kiállításának napján az adóhatóságnál nyilvántartott lejárt adó- és vám tartozása nincs (30 napnál nem régebbi!) VAGY köztartozásmentes adózói adatbázisban történő szereplésről szóló igazolás.
5.4. Nem természetes személy pályázó esetén – harminc napnál nem régebbi –cégkivonat, képviselőjének aláírási címpéldánya vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírási minta.

A fentieknek megfelelő pályázat összeállítása jelen kiírás mellékletét képező „Pályázati adatlap” és „Átláthatósági nyilatkozat” megnevezésű formanyomtatványok kitöltése útján történik. A formanyomtatványok hiánytalan kitöltésén túl a pályázónak már csak az 5. pontban foglalt dokumentumokat kell mellékelni.
A kiíró nem köteles a szolgáltatott adatok valóságának ellenőrzésére, a hamis adatszolgáltatásból eredő mindennemű kárért a pályázó felelős.
A kiíró felhívja a figyelmet, hogy a vagyonhasznosítási megbízási szerződésben foglaltak alapján a bérbeadáshoz Baja Város Polgármesterének előzetes írásbeli hozzájáruló nyilatkozata szükséges.

Hiánypótlási lehetőségek
Az ajánlattételi határidő lejártát követően a pályázó egy alkalommal 5 napon belül csak a nyilatkozatokra és az igazolásokra, valamint egyéb formai hiányokra vonatkozóan élhet a hiánypótlás lehetőségével, ajánlatát érdemben nem módosíthatja.
A pályázatok bontása után a kiíró a pályázóktól felvilágosítást kérhet annak érdekében, hogy a pályázatok értékelése, valamint összehasonlítása elvégezhető legyen. A felvilágosítás megadása nem eredményezheti a pályázatban megfogalmazott vállalások, feltételek módosítását, csak azok értelmezését szolgálhatja.

A pályázatra vonatkozó további információ, valamint a pályázati kiírás rendelkezésére bocsátásának, megtekinthetőségének helye, ideje és módja:
Jelen pályázati kiírás, valamint a pályázati adatlapok elérhetők a www.bajavagyonzrt.hu honlapon a „Pályázati felhívások/Aktuális pályázatok” menüpont alatt és a www.bajaionkormanyzat.hu oldalon, illetve személyesen átvehetők a Baja Vagyon Zrt. 6500 Baja, Árpád tér 1. szám alatti székhelyén.
A pályázattal kapcsolatosan felmerülő kérdésekre felvilágosítást kérni az alábbi elérhetőségeken lehetséges:

Telefonszám: 79/950-471
E-mail cím: info@bajavagyonzrt.hu

Személyesen érdeklődni az alábbi időpontokban lehet:

Hétfőtől csütörtökig: 8:00-12:00 és 13:00-15:00 óra között
Pénteken: 8:00-12:00 óra között
Ügyintéző: Pencz Zsuzsanna

A kiíró a pályázati kiírást díjmentesen bocsátja a pályázók rendelkezésére. A pályázat összeállításával kapcsolatos minden költség a pályázót terhelik, a pályázat kiírójára át nem ruházhatók, költségtérítésre nem kötelezhető.

IV. A pályázatok értékelésével és a versenytárgyalással kapcsolatos információk

1.) A pályázatok felbontásának helye, ideje:

Baja Vagyon Zrt. – Titkárság
6500 Baja, Árpád tér 1.
2020. október 9. (péntek) 09:00 óra

A pályázatok bontása nyilvánosan történik, azon a pályázók, illetve meghatalmazottjaik – külön meghívó nélkül – részt vehetnek. A meghatalmazást közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. A kiíró a pályázatok bontásakor a jelenlévőkkel ismerteti a pályázók nevét, lakóhelyét (székhelyét), az ajánlatok lényeges tartalmát. A pályázatok felbontásáról, illetve ismertetéséről jegyzőkönyv készül.

2.) A pályázatok értékelésének módja, szempontrendszere:

A benyújtott pályázatok a benyújtási határidő lejártát követő tizenöt napon belül kerülnek értékelésre.
A kiíró az értékelésre megállapított határidőt egy alkalommal, legfeljebb tizenöt nappal meghosszabbíthatja, amelyről köteles valamennyi érintett pályázót egyidejűleg, írásban tájékoztatni.

A benyújtott pályázatokat a kiíró értékeli és az érvényes pályázatokat rangsorolja a pályázati kiírásban meghatározott szempontok alapján. Az értékelés során meg kell állapítani a pályázatok érvényességét vagy érvénytelenségét az érvénytelenségi ok pontos megjelölésével. A pályázatok értékeléséről jegyzőkönyv készül.

Érvényes a pályázat, ha mind tartalmi, mind formai követelményeit tekintve megfelel a pályázati kiírásban foglaltaknak.
Érvénytelen a pályázat, ha

• olyan pályázó nyújtotta be, aki nem jogosult a pályázaton részt venni;
• az a pályázati kiírásban meghatározott vagy a szabályszerűen meghosszabbított ajánlattételi határidő eltelte után került benyújtásra;
• az nem felel meg a pályázati kiírásban foglaltaknak;
• a pályázó a pályázati biztosítékot nem, vagy nem az előírtaknak megfelelően bocsátotta a kiíró rendelkezésére;
• a pályázó a hiánypótlásnak – a hiánypótlás teljesítésére irányadó határidő letelte ellenére – nem vagy nem teljes körűen tesz eleget;
• a közölt tények, adatok, információk részben vagy egészben nem felelnek meg a valóságnak.

3.) A versenytárgyalás
A kétfordulós pályázati eljárásra tekintettel versenytárgyalást kell tartani, melyen minden érvényes pályázatot benyújtó jogosult személyesen vagy képviselőik (meghatalmazással) útján részt venni. A meghatalmazást közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. Az érvénytelen pályázatot benyújtó pályázó nem vehet részt az eljárás további szakaszában. A kiíró az első forduló eredményéről és a második forduló időpontjáról írásban tájékoztatja a pályázókat.
Amennyiben csak egy érvényes pályázat kerül benyújtásra az első fordulóban, úgy versenytárgyalás tartására nem kerül sor.

A versenytárgyaláson az első fordulóban tett ajánlatok érvényben maradnak, azok vissza nem vonhatók. A versenytárgyaláson a minimális ajánlati ellenérték megegyezik az első fordulóban érvényesen tett legmagasabb ajánlati ellenértékkel. A pályázati eljárás nyertese az, aki a versenytárgyaláson a legmagasabb összegű érvényes ajánlatot tette.
A versenytárgyalás szabályai:

• A licitlépcső összege: bruttó 5.000 Ft/hó.
• A versenytárgyalás során az az ajánlat tekinthető érvényesnek, amely az előző ajánlatot legalább a licitlépcső összegével meghaladja. A versenytárgyaláson a pályázót a megtett ajánlata vonatkozásában ajánlati kötöttség terheli, a megtett ajánlatát nem vonhatja vissza.
• A versenytárgyalás akkor ér véget, amikor már egyetlen résztvevő sem tesz az utolsóként elhangzottnál magasabb összeget tartalmazó ajánlatot.
• A versenytárgyaláson érvényes ajánlat hiányában az a nyertes pályázó, aki az első fordulóban összességében a legkedvezőbb ajánlatot tette. Amennyiben az első fordulóban több azonos legmagasabb ajánlat érkezett, úgy a pályázat nyertese az, aki legkorábban nyújtotta be érvényes pályázatát.

A pályázatok értékelésére és rangsorolására a Baja Vagyon Zrt. vezérigazgatója jogosult.
A kiíró a bontásról, az értékelésről, valamint a versenytárgyalásról készült jegyzőkönyvek egy-egy példányát a pályázatok értékelését, valamint a versenytárgyalást követően pályázók részére átadja/postai úton megküldi.

4.) Az eredményhirdetés ideje, módja
A pályázati eljárás eredményéről, a nyertes pályázó személyéről, ennek alapján a szerződés megkötéséről a Baja Vagyon Zrt. vezérigazgatója dönt.

A pályázati eljárás végleges eredményét a döntéshozatalt követően haladéktalanul, de legkésőbb tizenöt napon belül, írásban a kiíró közli valamennyi pályázóval. A bérleti szerződés a nyertes pályázóval kerül megkötésre.

Amennyiben a pályázat nyertesével a szerződés megkötése – a szerződéskötésre rendelkezésre álló határidőben – meghiúsul, vagy a szerződés aláírása után a nyertes pályázó a szerződést nem, vagy nem szerződésszerűen teljesíti és ezért a kiíró a szerződéstől eláll, vagy felmondja azt, úgy jogosult a második legkedvezőbb pályázati ajánlatot tevő pályázóval szerződést kötni, vagy új pályázatot kiírni.

Óvadék:
Bérlő köteles három havi bérleti díj összegének megfelelő mértékű óvadékot a Baja Vagyon Zrt. Kereskedelmi és Hitelbanknál vezetett 10402513-50515151-54511027 számú bankszámlájára előre megfizetni. Bérbeadó az óvadékot a bérleti díj és közüzemi díj tartozás vagy kártérítés összegébe beszámíthatja.
A bérbeadó a bérleti szerződést addig nem írja alá, amíg a bérlő az óvadékot igazoltan nem fizeti meg.
Az óvadék összege a bérleti szerződés megszűnésekor kamatmentesen visszajár, amennyiben bérlő a bérleményt a bérbeadó részére a szerződésben rögzítettek szerint átadja.

V. Egyéb információk

A Vagyonrendelet 13. § (4) bekezdése értelmében a kiíró – a pályázatok benyújtására rendelkezésre álló határidő meghosszabbítása mellett – a pályázati kiírásban szereplő pályázati feltételeket a pályázat során megváltoztathatja.
A Vagyonrendelet 13. § (7) bekezdése szerint a pályázatok benyújtási határideje – a pályázati feltételek módosítása miatt határidő hosszabbításon kívül – egyszer megfelelő indokkal legfeljebb tizenöt nappal meghosszabbítható
A Vagyonrendelet 14. § (1) bekezdésének j) pontja alapján a kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

Tájékoztatom a pályázókat, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11.§ (10) bekezdése alapján a nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződés csak természetes személlyel vagy átlátható szervezettel köthető. Ezzel összefüggésben, ha a nyertes pályázó átlátható szervezet, akkor a törvény 3. § (2) bekezdés szerint az (1) bekezdés 1. pont b) és c) alpontjában foglalt feltételeknek való megfelelésről a szerződő félnek cégszerűen aláírt módon nyilatkoznia kell. A valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerződés semmis.

Jelen pályázati kiírásban nem szabályozott kérdésekben a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Vagyonrendelet rendelkezései az irányadók.

A pályázati kiírás mellékletei:
1.melléklet – Pályázati adatlap (természetes személy esetén)
2.melléklet – Pályázati adatlap (nem természetes személy esetén)
3.melléklet – Átláthatósági nyilatkozat

Baja, 2020. szeptember 18.

Pozsgai Imre
vezérigazgató

Csatolt dokumentum