Pályázati felhívás ingatlan bérbeadására

2020. szeptember 22. 2020. október 22.

Pályázati kiírás

Baja Város Önkormányzat megbízásából a Baja Vagyon Zrt. vagyonhasznosítási, illetőleg üzemeltetési feladatok ellátásra vonatkozó XIII.-4360-11/2015. számú Megbízási szerződése, valamint az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 6/2019. (III. 28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Vagyonrendelet) alapján a Baja, külterület 0378/102 helyrajzi számú ingatlan bérbeadására az alábbi pályázati kiírást teszi közzé:

I. Általános információk

1.) A pályázatot kiíró szerv megnevezése, székhelye: Baja Vagyon Zrt. (6500 Baja, Árpád tér 1.)

2.) A pályázat tárgya, célja, formája:
Baja Város Önkormányzat tulajdonában lévő bajai 0378/102 helyrajzi számú, természetben Baja, külterület 7141 m2 kivett ipari park, 2849 m2 kivett gyakorlótér, összesen: 9.990 m2 nagyságú ingatlan bérbeadása nyilvános kétfordulós pályázati eljárás útján.

3.) Az ingatlan minimális bérleti díja: 157.480,- + ÁFA/hó, azaz bruttó 200.000,- Ft/hó

4.) Az ingatlan adatai:
A pályázat tárgyát képező ingatlan természetben az egykori Szegedi úti laktanya, volt honvédségi területén található Bajai Ipari Park „G” szektorában lévő, beépítetlen terület. Az ingatlanra 2020. október 14. napjáig bérleti szerződés van érvényben, melyen inert hulladéklerakó működik. A területen tárolt inert hulladék, valamint a területet körbevevő kerítés a jelenlegi bérlő tulajdonát képezi. Amennyiben nem a jelenlegi bérlő lesz a nyertes pályázó, úgy bérlő köteles a területet eredeti állapotában visszaadni bérbeadó részére.

5.) A bérlet időtartama: határozott időtartam, 5 év.

6.) A helyszíni megtekintés külterületi ingatlan esetén:
Az ingatlan helyszínen történő megtekintése a pályázók által egyénileg történik. Az ingatlan pontosabb elhelyezkedése a MEPAR (Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszer) böngészővel tekinthető meg elektronikusan (https://www.mepar.hu/mepar/).

II. A pályázatok benyújtásának helye, határideje és módja

1.) A pályázatok benyújtásának helye, határideje:

Baja Vagyon Zrt. – Titkárság
6500 Baja, Árpád tér 1.
2020.10.08. (csütörtök) 16:00 óra

 

A beadási határidőn túl érkezett pályázatokat a kiíró érdemi vizsgálat nélkül érvénytelennek minősíti!

2.) A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázatokat írásban, zárt borítékban egy eredeti példányban, magyar nyelven kell benyújtani. A pályázati dokumentumok minden oldalát eredeti aláírással kell ellátni. A pályázat összeállítása kizárólag jelen kiírás mellékletét képező „Pályázati adatlap” használatával lehetséges. A pályázatok benyújtása személyesen, valamint postai úton lehetséges a fentebb megjelölt címre (a postai úton feladott pályázatoknak a benyújtási határidőig be kell érkezniük). A borítékon kizárólag a következő szövegrész szerepelhet: „Pályázat a bajai 0378/102 hrsz-ú ingatlan bérbeadására. Határidő előtt felbontani tilos!”

3.) Pályázati biztosíték:
A pályázónak pályázatának benyújtásával egyidejűleg 200.000,- Ft összegű pályázati biztosítékot kell megfizetnie a Baja Vagyon Zrt. K&H Bank Zrt.-nél vezetett 10402513-50515151-54511010 számú bankszámlájára. Az átutalás/befizetés során a közlemény rovatban meg kell jelölni a pályázó nevét, a megpályázott ingatlan helyrajzi számát és a befizetés jogcímét (pályázati biztosíték). A pályázati biztosíték megfizetésének határideje legkésőbb a pályázat benyújtásának határideje. Amennyiben a pályázó ezen feltételnek nem tesz eleget, pályázata érvénytelennek minősül.

A kiíró a pályázati biztosítékot – kamat felszámítása nélkül –

a) a pályázat – kiíró általi – visszavonásától,
b) a pályázati ajánlat érvénytelenségének megállapításától,
c) a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításától,
d) a nem nyertes pályázatok elbírálásától,

számított tizenöt napon belül visszafizeti.
A nyertes pályázó esetében a befizetett pályázati biztosíték a fizetendő bérleti díjba beszámít.

Nem jár vissza a biztosíték, ha

a) az a megkötött szerződést biztosító mellékkötelezettséggé alakul át,
b) a pályázó a pályázatát a benyújtási határidő lejárta előtt vagy az ajánlati kötöttség időtartama alatt visszavonta,
c) a szerződés megkötése a pályázat nyertesének felróható okból hiúsult meg.

4.) Ajánlati kötöttség
A pályázó az ajánlatához a pályázati eljárás eredményes lefolytatásáig, vagy a nyertes pályázóval történő szerződés megkötéséig, de legfeljebb 90 napig kötve van. Az ajánlati kötöttség a pályázatok benyújtására nyitva álló határidő lejártával kezdődik.

III. A pályázat tartalma

A benyújtandó pályázatnak tartalmaznia kell:

1. A pályázó szerződéskötéshez szükséges személyazonosító adatait

• Természetes személy pályázó esetén a pályázó neve, leánykori neve, születési helye, ideje, anyja lánykori neve, állandó lakcíme, adóazonosító jele, adószáma, nyilvántartási száma (vállalkozói igazolvány, őstermelői igazolvány száma, stb.) telefonszáma és e-mail címe.
• Nem természetes személy pályázó esetén a pályázó megnevezése, székhelye, adószáma, cégjegyzékszáma/nyilvántartási száma, statisztikai számjele, törvényes képviseletre jogosult neve, anyja neve, születési helye, ideje, telefonszáma és e-mail címe, kapcsolattartó neve, telefonszáma és e-mail címe.

2. A pályázattal érintett ingatlan adatait (cím és/vagy helyrajzi szám, az ingatlanon végezni kívánt tevékenység megnevezése)
3. A pályázó ajánlatát: A pályázó által megajánlott bruttó (azaz ÁFÁ-t is tartalmazó) bérleti díjat, amely nem lehet alacsonyabb jelen pályázati kiírásban szereplő minimális bérleti díjnál.
4. A pályázó nyilatkozatait a következőkről

4.1. jelen pályázati kiírásban meghatározott pályázati feltételeket elfogadja;
4.2. személyes adatai kezeléséhez a pályázat értékeléséhez és a döntés meghozatalához szükséges mértékben hozzájárul;
4.3. az ingatlan állapotával tisztában van és annak ismeretében teszi meg ajánlatát;
4.4. az ajánlattételi határidőt követő 90 napig ajánlati kötöttséget vállal;
4.5. Nem természetes személy pályázó esetén a társaság Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság, nem áll felszámolás, csőd- vagy végelszámolási eljárás hatálya alatt, és annak veszélye sem fenyeget
4.6. Nem természetes személy pályázó esetén – harminc napnál nem régebbi – az átlátható szervezetekre vonatkozó megfelelésről, mely jelen pályázati kiírás mellékletét képező formanyomtatvány kitöltésével teljesíthető.

5. A következő csatolandó mellékleteket:

5.1. A pályázati biztosíték megfizetését igazoló pénzintézeti bizonylat.
5.2. Helyi adóhatóság igazolása, hogy Baja Város Önkormányzata felé fennálló lejárt határidejű tartozása nincs (30 napnál nem régebbi!).
5.3. Együttes NAV-igazolás, hogy adóigazolás kiállításának napján az adóhatóságnál nyilvántartott lejárt adó- és vám tartozása nincs (30 napnál nem régebbi!) VAGY köztartozásmentes adózói adatbázisban történő szereplésről szóló igazolás.
5.4. Nem természetes személy pályázó esetén – harminc napnál nem régebbi –cégkivonat, képviselőjének aláírási címpéldánya vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírási minta.

A fentieknek megfelelő pályázat összeállítása jelen kiírás mellékletét képező „Pályázati adatlap” és „Átláthatósági nyilatkozat” megnevezésű formanyomtatványok kitöltése útján történik. A formanyomtatványok hiánytalan kitöltésén túl a pályázónak már csak az 5. pontban foglalt dokumentumokat kell mellékelni.
A kiíró nem köteles a szolgáltatott adatok valóságának ellenőrzésére, a hamis adatszolgáltatásból eredő mindennemű kárért a pályázó felelős.

Hiánypótlási lehetőségek
Az ajánlattételi határidő lejártát követően a pályázó egy alkalommal 5 napon belül csak a nyilatkozatokra és az igazolásokra, valamint egyéb formai hiányokra vonatkozóan élhet a hiánypótlás lehetőségével, ajánlatát érdemben nem módosíthatja.
A pályázatok bontása után a kiíró a pályázóktól felvilágosítást kérhet annak érdekében, hogy a pályázatok értékelése, valamint összehasonlítása elvégezhető legyen. A felvilágosítás megadása nem eredményezheti a pályázatban megfogalmazott vállalások, feltételek módosítását, csak azok értelmezését szolgálhatja.

A pályázatra vonatkozó további információ, valamint a pályázati kiírás rendelkezésére bocsátásának, megtekinthetőségének helye, ideje és módja:
Jelen pályázati kiírás, valamint a pályázati adatlapok elérhetők a www.bajavagyonzrt.hu honlapon a „Pályázati felhívások/Aktuális pályázatok” menüpont alatt és a www.bajaionkormanyzat.hu oldalon, illetve személyesen átvehetők a Baja Vagyon Zrt. 6500 Baja, Árpád tér 1. szám alatti székhelyén.
A pályázattal kapcsolatosan felmerülő kérdésekre felvilágosítást kérni az alábbi elérhetőségeken lehetséges:

Telefonszám: 79/950-471
E-mail cím: info@bajavagyonzrt.hu

Személyesen érdeklődni az alábbi időpontokban lehet:

Hétfőtől csütörtökig: 8:00-12:00 és 13:00-15:00 óra között
Pénteken: 8:00-12:00 óra között
Ügyintéző: Pencz Zsuzsanna

A kiíró a pályázati kiírást díjmentesen bocsátja a pályázók rendelkezésére. A pályázat összeállításával kapcsolatos minden költség a pályázót terhelik, a pályázat kiírójára át nem ruházhatók, költségtérítésre nem kötelezhető.

IV. A pályázatok értékelésével és a versenytárgyalással kapcsolatos információk

1.) A pályázatok felbontásának helye, ideje:

Baja Vagyon Zrt. – Titkárság
6500 Baja, Árpád tér 1.
2020.október 9. (péntek) 09:30 óra

A pályázatok bontása nyilvánosan történik, azon a pályázók, illetve meghatalmazottjaik – külön meghívó nélkül – részt vehetnek. A meghatalmazást közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. A kiíró a pályázatok bontásakor a jelenlévőkkel ismerteti a pályázók nevét, lakóhelyét (székhelyét), az ajánlatok lényeges tartalmát. A pályázatok felbontásáról, illetve ismertetéséről jegyzőkönyv készül.

2.) A pályázatok értékelésének módja, szempontrendszere:

A benyújtott pályázatok a benyújtási határidő lejártát követő tizenöt napon belül kerülnek értékelésre.
A kiíró az értékelésre megállapított határidőt egy alkalommal, legfeljebb tizenöt nappal meghosszabbíthatja, amelyről köteles valamennyi érintett pályázót egyidejűleg, írásban tájékoztatni.

A benyújtott pályázatokat a kiíró értékeli és az érvényes pályázatokat rangsorolja a pályázati kiírásban meghatározott szempontok alapján. Az értékelés során meg kell állapítani a pályázatok érvényességét vagy érvénytelenségét az érvénytelenségi ok pontos megjelölésével. A pályázatok értékeléséről jegyzőkönyv készül.

Érvényes a pályázat, ha mind tartalmi, mind formai követelményeit tekintve megfelel a pályázati kiírásban foglaltaknak.
Érvénytelen a pályázat, ha

• olyan pályázó nyújtotta be, aki nem jogosult a pályázaton részt venni;
• az a pályázati kiírásban meghatározott vagy a szabályszerűen meghosszabbított ajánlattételi határidő eltelte után került benyújtásra;
• az nem felel meg a pályázati kiírásban foglaltaknak;
• a pályázó a pályázati biztosítékot nem, vagy nem az előírtaknak megfelelően bocsátotta a kiíró rendelkezésére;
• a pályázó a hiánypótlásnak – a hiánypótlás teljesítésére irányadó határidő letelte ellenére – nem vagy nem teljes körűen tesz eleget;
• a közölt tények, adatok, információk részben vagy egészben nem felelnek meg a valóságnak.

3.) A versenytárgyalás
A kétfordulós pályázati eljárásra tekintettel versenytárgyalást kell tartani, melyen minden érvényes pályázatot benyújtó jogosult személyesen vagy képviselőik (meghatalmazással) útján részt venni. A meghatalmazást közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. Az érvénytelen pályázatot benyújtó pályázó nem vehet részt az eljárás további szakaszában. A kiíró az első forduló eredményéről és a második forduló időpontjáról írásban tájékoztatja a pályázókat.
Amennyiben csak egy érvényes pályázat kerül benyújtásra az első fordulóban, úgy versenytárgyalás tartására nem kerül sor.

A versenytárgyaláson az első fordulóban tett ajánlatok érvényben maradnak, azok vissza nem vonhatók. A versenytárgyaláson a minimális ajánlati ellenérték megegyezik az első fordulóban érvényesen tett legmagasabb ajánlati ellenértékkel. A pályázati eljárás nyertese az, aki a versenytárgyaláson a legmagasabb összegű érvényes ajánlatot tette.
A versenytárgyalás szabályai:

• A licitlépcső összege: bruttó 5.000 Ft/hó.
• A versenytárgyalás során az az ajánlat tekinthető érvényesnek, amely az előző ajánlatot legalább a licitlépcső összegével meghaladja. A versenytárgyaláson a pályázót a megtett ajánlata vonatkozásában ajánlati kötöttség terheli, a megtett ajánlatát nem vonhatja vissza.
• A versenytárgyalás akkor ér véget, amikor már egyetlen résztvevő sem tesz az utolsóként elhangzottnál magasabb összeget tartalmazó ajánlatot.
• A versenytárgyaláson érvényes ajánlat hiányában az a nyertes pályázó, aki az első fordulóban összességében a legkedvezőbb ajánlatot tette. Amennyiben az első fordulóban több azonos legmagasabb ajánlat érkezett, úgy a pályázat nyertese az, aki legkorábban nyújtotta be érvényes pályázatát.

A pályázatok értékelésére és rangsorolására a Baja Vagyon Zrt. vezérigazgatója jogosult.
A kiíró a bontásról, az értékelésről, valamint a versenytárgyalásról készült jegyzőkönyvek egy-egy példányát a pályázatok értékelését, valamint a versenytárgyalást követően pályázók részére átadja/postai úton megküldi.

4.) Az eredményhirdetés ideje, módja
A pályázati eljárás eredményéről, a nyertes pályázó személyéről, ennek alapján a szerződés megkötéséről a Baja Vagyon Zrt. vezérigazgatója dönt.

A pályázati eljárás végleges eredményét a döntéshozatalt követően haladéktalanul, de legkésőbb tizenöt napon belül, írásban a kiíró közli valamennyi pályázóval. A bérleti szerződés a nyertes pályázóval kerül megkötésre.

Amennyiben a pályázat nyertesével a szerződés megkötése – a szerződéskötésre rendelkezésre álló határidőben – meghiúsul, vagy a szerződés aláírása után a nyertes pályázó a szerződést nem, vagy nem szerződésszerűen teljesíti és ezért a kiíró a szerződéstől eláll, vagy felmondja azt, úgy jogosult a második legkedvezőbb pályázati ajánlatot tevő pályázóval szerződést kötni, vagy új pályázatot kiírni.

Óvadék:
Bérlő köteles három havi bérleti díj összegének megfelelő mértékű óvadékot a Baja Vagyon Zrt. Kereskedelmi és Hitelbanknál vezetett 10402513-50515151-54511027 számú bankszámlájára előre megfizetni. Bérbeadó az óvadékot a bérleti díj és közüzemi díj tartozás vagy kártérítés összegébe beszámíthatja.
A bérbeadó a bérleti szerződést addig nem írja alá, amíg a bérlő az óvadékot igazoltan nem fizeti meg.
Az óvadék összege a bérleti szerződés megszűnésekor kamatmentesen visszajár, amennyiben bérlő a bérleményt a bérbeadó részére a szerződésben rögzítettek szerint átadja.

V. Egyéb információk

A Vagyonrendelet 13. § (4) bekezdése értelmében a kiíró – a pályázatok benyújtására rendelkezésre álló határidő meghosszabbítása mellett – a pályázati kiírásban szereplő pályázati feltételeket a pályázat során megváltoztathatja.
A Vagyonrendelet 13. § (7) bekezdése szerint a pályázatok benyújtási határideje – a pályázati feltételek módosítása miatt határidő hosszabbításon kívül – egyszer megfelelő indokkal legfeljebb tizenöt nappal meghosszabbítható
A Vagyonrendelet 14. § (1) bekezdésének j) pontja alapján a kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

Tájékoztatom a pályázókat, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11.§ (10) bekezdése alapján a nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződés csak természetes személlyel vagy átlátható szervezettel köthető. Ezzel összefüggésben, ha a nyertes pályázó átlátható szervezet, akkor a törvény 3. § (2) bekezdés szerint az (1) bekezdés 1. pont b) és c) alpontjában foglalt feltételeknek való megfelelésről a szerződő félnek cégszerűen aláírt módon nyilatkoznia kell. A valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerződés semmis.

Jelen pályázati kiírásban nem szabályozott kérdésekben a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Vagyonrendelet rendelkezései az irányadók.

A pályázati kiírás mellékletei:
1.melléklet – Pályázati adatlap (természetes személy esetén)
2.melléklet – Pályázati adatlap (nem természetes személy esetén)
3.melléklet – Átláthatósági nyilatkozat

Baja, 2020. szeptember 18.

Pozsgai Imre
vezérigazgató

Csatolt dokumentum