Pályázati kiírás a Baja, külterület 0240/36 hrsz-ú ingatlan értékesítésére

2020. október 02. 2020. október 22.

Baja Város Önkormányzat megbízásából a Baja Vagyon Zrt. vagyonhasznosítási, illetőleg üzemeltetési feladatok ellátásra vonatkozó XIII.-4360-11/2015. számú Megbízási szerződése, valamint az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 6/2019. (III. 28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Vagyonrendelet) alapján a Baja, külterület 0240/36 helyrajzi számú ingatlan értékesítésére az alábbi pályázati kiírást teszi közzé:

I. Általános információk

a) A pályázatot kiíró szerv megnevezése, székhelye:
Baja Vagyon Zrt. (6500 Baja, Árpád tér 1.)

b) A pályázat tárgya, célja, formája:
Baja Város Önkormányzat tulajdonában lévő bajai 0240/36 helyrajzi számú, természetben Baja, Pék utca mentén található, 1.373 m2 alapterületű, szántó megnevezésű, beépítetlen ingatlan értékesítése nyilvános kétfordulós pályázati eljárás útján.

c) Az ingatlan minimális értékesítési ára: 1.500.000,- + ÁFA, azaz bruttó 1.905.000,- Ft

d) Az ingatlan adatai:
A pályázat tárgyát képező ingatlan, természetben a Pék utca felől, burkolatlan útfelületről megközelíthető szántó terület. Közvetlen közműbekötéssel nem rendelkezik. Az ingatlan-nyilvántartási adatok szerint 91 m2 terület tekintetében vezeték joggal terhelt az ingatlan.
Az ingatlan jelenleg bérbeadás útján hasznosított. A haszonbérleti szerződés 2023. szeptember 30. napjáig tartó határozott idővel jött létre. Az értékesítés a haszonbérleti szerződéssel együtt történik.

Az ingatlan elhelyezkedése természetben – a szomszédos ingatlanokra, közterületekre a pályázati kiírás mellékletét képező helyszínrajzra tekintettel – jól behatárolható, melynél fogva a telekhatárok felmérésére (kitűzésére) nem került sor.
Az ingatlan helyszínen történő megtekintése a pályázók által egyénileg történik. Az ingatlan pontosabb elhelyezkedése a MEPAR (Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszer) böngészővel tekinthető meg elektronikusan (https://www.mepar.hu/mepar/).

Baja Város Önkormányzata Képviselő-testületének Baja Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 26/2020. (VIII. 28.) számú önkormányzati rendelet (HÉSZ) és mellékletét képező Szabályozási terv alapján az ingatlan „Gipe-1768” jelű egyéb ipari gazdasági terület övezetbe sorolt, mely övezetben szabadonálló beépítési móddal, 50 % maximum beépítettség és 8,0m legnagyobb megengedett épületmagasság mellett helyezhető el építmény. A kialakítható minimális telekterület 2500 m2.
Mindezeken túl a telek beépítésének részletes feltételeit az építésügyi jogszabályok tartalmazzák, a beépítés módjáról, feltételeiről az illetékes hatóságoktól szerezhető információ.

Az ingatlan a jelenlegi állapotában kerül értékesítésre (a rajta lévő növényzettel, esetleges hulladékkal együtt), erre tekintettel a pályázó a pályázati feltételek elfogadásával tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy
• az ingatlan állapotáról, az ingatlanra vonatkozó helyi és országos előírásokról – így különösen az ingatlan övezeti besorolásáról – a kiírótól független forrásból, kellő körültekintéssel tájékozódik és nem hagyatkozik kizárólag a Kiíró állításaira, ajánlatát az általa megtekintett és ellenőrzött állapot ismeretében teszi meg.
az ingatlan-nyilvántartásban feltüntetett Ingatlan léte, adatai (pl.: művelési ága, mérete, stb.) a tényleges valós, jelenlegi állapottól eltérhet, így a pályázó a tényleges, megtekintett állapotnak megfelelően, illetve azt tudomásul véve teszi meg az ajánlatát és az esetleges eltérések miatt a pályázó sem a kiíróval sem Baja Város Önkormányzattal szemben semmilyen követelést vagy igényt nem támaszt a jövőben.
• az ingatlanon található esetleges hulladék elszállítása és a telekhatárok felmérése (kitűzése) a nyertes pályázó feladata és költsége.

II. A pályázatok benyújtásának helye, határideje és módja

a) A pályázatok benyújtásának helye, határideje:

Baja Vagyon Zrt. – Titkárság
6500 Baja, Árpád tér 1.

2020. október 19. (hétfő) 12:00 óra

A beadási határidőn túl érkezett pályázatokat a kiíró érdemi vizsgálat nélkül érvénytelennek minősíti!

b) A pályázatok benyújtásának módja
A pályázatokat írásban, zárt borítékban egy eredeti példányban, magyar nyelven kell benyújtani. A pályázati dokumentumok minden oldalát eredeti aláírással kell ellátni. A pályázat összeállítása kizárólag jelen kiírás mellékletét képező „Pályázati adatlap” használatával lehetséges. A pályázatok benyújtása személyesen, valamint postai úton lehetséges a fentebb megjelölt címre (a postai úton feladott pályázatoknak a benyújtási határidőig be kell érkezniük). A borítékon kizárólag a következő szövegrész szerepelhet: „Pályázat a bajai 0240/36 hrsz-ú ingatlan értékesítésére. Határidő előtt felbontani tilos!”

c) Pályázati biztosíték
A pályázónak pályázatának benyújtásával egyidejűleg 200.000,- Ft összegű pályázati biztosítékot kell megfizetnie a Baja Vagyon Zrt. K&H Bank Zrt.-nél vezetett 10402513-50515151-54511010 számú bankszámlájára. Az átutalás/befizetés során a közlemény rovatban meg kell jelölni a pályázó nevét, a megpályázott ingatlan helyrajzi számát és a befizetés jogcímét (pályázati biztosíték). A pályázati biztosíték megfizetésének határideje legkésőbb a pályázat benyújtásának határideje. Amennyiben a pályázó ezen feltételnek nem tesz eleget, pályázata érvénytelennek minősül.

A kiíró a pályázati biztosítékot – kamat felszámítása nélkül –
a) a pályázat – kiíró általi – visszavonásától,
b) a pályázati ajánlat érvénytelenségének megállapításától,
c) a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításától,
d) a nem nyertes pályázatok elbírálásától,
számított tizenöt napon belül visszafizeti.
A nyertes pályázó esetében a befizetett pályázati biztosíték a fizetendő vételárba beszámít.

Nem jár vissza a biztosíték, ha
a) az a megkötött szerződést biztosító mellékkötelezettséggé alakul át,
b) a pályázó a pályázatát a benyújtási határidő lejárta előtt vagy az ajánlati kötöttség időtartama alatt visszavonta,
c) a szerződés megkötése a pályázat nyertesének felróható okból hiúsult meg.

d) Ajánlati kötöttség
A pályázó az ajánlatához a pályázati eljárás eredményes lefolytatásáig, vagy a nyertes pályázóval történő szerződés megkötéséig, de legfeljebb 90 napig kötve van. Az ajánlati kötöttség a pályázatok benyújtására nyitva álló határidő lejártával kezdődik.

III. A pályázat tartalma

A benyújtandó pályázatnak tartalmaznia kell:
1. A pályázó szerződéskötéshez szükséges személyazonosító adatait
• Természetes személy pályázó esetén a pályázó neve, leánykori neve, születési helye, ideje, anyja lánykori neve, személyazonosító igazolvány száma, állandó lakcíme, adóazonosító jele, adószáma, személy azonosító száma, nyilvántartási száma (vállalkozói igazolvány, őstermelői igazolvány száma, stb.) telefonszáma és e-mail címe.
• Nem természetes személy pályázó esetén a pályázó megnevezése, székhelye, adószáma, cégjegyzékszáma/nyilvántartási száma, statisztikai számjele, törvényes képviseletre jogosult neve, anyja neve, születési helye, ideje, telefonszáma és e-mail címe, kapcsolattartó neve, telefonszáma és e-mail címe.

2. A pályázattal érintett ingatlan adatait (cím és/vagy helyrajzi szám)

3. A pályázó ajánlatát: A pályázó által megajánlott bruttó (azaz ÁFÁ-t is tartalmazó) vételárat, amely nem lehet alacsonyabb jelen pályázati kiírásban szereplő minimális értékesítési árnál.

4. A pályázó nyilatkozatait a következőkről
4.1. jelen pályázati kiírásban meghatározott pályázati feltételeket elfogadja;
4.2személyes adatai kezeléséhez a pályázat értékeléséhez és a döntés meghozatalához szükséges mértékben hozzájárul;
4.3. az ingatlan állapotával tisztában van és annak ismeretében teszi meg ajánlatát;
4.4. az ajánlattételi határidőt követő 90 napig ajánlati kötöttséget vállal és a 3. pontban megajánlott összeget – nyertesség esetén – a felek között létrejött adásvételi szerződés alapján az önkormányzat részére megfizeti;
4.5. Nem természetes személy pályázó esetén – harminc napnál nem régebbi – az átlátható szervezetekre vonatkozó megfelelésről, mely jelen pályázati kiírás mellékletét képező formanyomtatvány kitöltésével teljesíthető.

5. A következő csatolandó mellékleteket:
5.1. A pályázati biztosíték megfizetését igazoló pénzintézeti bizonylatot.
5.2. Nem természetes személy pályázó esetén – harminc napnál nem régebbi – hiteles cégkivonatot, képviselőjének aláírási címpéldányát vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírási minta.

A fentieknek megfelelő pályázat összeállítása jelen kiírás mellékletét képező „Pályázati adatlap” és „Átláthatósági nyilatkozat” megnevezésű formanyomtatványok kitöltése útján történik. A formanyomtatványok hiánytalan kitöltésén túl a pályázónak már csak az 5. pontban foglalt dokumentumokat kell mellékelni.
A kiíró nem köteles a szolgáltatott adatok valóságának ellenőrzésére, a hamis adatszolgáltatásból eredő mindennemű kárért a pályázó felelős.

Hiánypótlási lehetőségek
Az ajánlattételi határidő lejártát követően a pályázó egy alkalommal 5 napon belül csak a nyilatkozatokra és az igazolásokra, valamint egyéb formai hiányokra vonatkozóan élhet a hiánypótlás lehetőségével, ajánlatát érdemben nem módosíthatja.
A pályázatok bontása után a kiíró a pályázóktól felvilágosítást kérhet annak érdekében, hogy a pályázatok értékelése, valamint összehasonlítása elvégezhető legyen. A felvilágosítás megadása nem eredményezheti a pályázatban megfogalmazott vállalások, feltételek módosítását, csak azok értelmezését szolgálhatja.

A pályázatra vonatkozó további információ, valamint a pályázati kiírás rendelkezésére bocsátásának, megtekinthetőségének helye, ideje és módja:
Jelen pályázati kiírás, valamint a pályázati adatlapok elérhetők a www.bajavagyonzrt.hu honlapon a „Pályázati felhívások/Aktuális pályázatok” menüpont alatt és a www.bajaionkormanyzat.hu oldalon, illetve személyesen átvehetők a Baja Vagyon Zrt. 6500 Baja, Árpád tér 1. szám alatti székhelyén.
A pályázattal kapcsolatosan felmerülő kérdésekre felvilágosítást kérni az alábbi elérhetőségeken lehetséges:

Telefonszám: 79/950-471
E-mail cím: info@bajavagyonzrt.hu

Személyesen érdeklődni az alábbi időpontokban lehet:

Hétfőtől csütörtökig: 8:00-12:00 és 13:00-16:00 óra között
Pénteken: 8:00-12:00 óra között
Ügyintéző: Varga Andrea

A kiíró a pályázati kiírást díjmentesen bocsátja a pályázók rendelkezésére. A pályázat összeállításával kapcsolatos minden költség a pályázót terhelik, a pályázat kiírójára át nem ruházhatók, költségtérítésre nem kötelezhető.

IV. A pályázatok értékelésével és a versenytárgyalással kapcsolatos információk

a) A pályázatok felbontásának helye, ideje:

Baja Vagyon Zrt. – Titkárság
6500 Baja, Árpád tér 1.

2020. október 19. (hétfő) 14:00 óra

A pályázatok bontása nyilvánosan történik, azon a pályázók, illetve meghatalmazottjaik – külön meghívó nélkül – részt vehetnek. A meghatalmazást közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. A kiíró a pályázatok bontásakor a jelenlévőkkel ismerteti a pályázók nevét, lakóhelyét (székhelyét), az ajánlatok lényeges tartalmát. A pályázatok felbontásáról, illetve ismertetéséről jegyzőkönyv készül.

b) A pályázatok értékelésének módja, szempontrendszere:

A benyújtott pályázatok a benyújtási határidő lejártát követő tizenöt napon belül kerülnek értékelésre.
A kiíró az értékelésre megállapított határidőt egy alkalommal, legfeljebb tizenöt nappal meghosszabbíthatja, amelyről köteles valamennyi érintett pályázót egyidejűleg, írásban tájékoztatni.

A benyújtott pályázatokat a kiíró értékeli és az érvényes pályázatokat rangsorolja a pályázati kiírásban meghatározott szempontok alapján. Az értékelés során meg kell állapítani a pályázatok érvényességét vagy érvénytelenségét az érvénytelenségi ok pontos megjelölésével. A pályázatok értékeléséről jegyzőkönyv készül.

Érvényes a pályázat, ha mind tartalmi, mind formai követelményeit tekintve megfelel a pályázati kiírásban foglaltaknak.
Érvénytelen a pályázat, ha
• olyan pályázó nyújtotta be, aki nem jogosult a pályázaton részt venni;
• az a pályázati kiírásban meghatározott vagy a szabályszerűen meghosszabbított ajánlattételi határidő eltelte után került benyújtásra;
• az nem felel meg a pályázati kiírásban foglaltaknak;
• a pályázó a pályázati biztosítékot nem, vagy nem az előírtaknak megfelelően bocsátotta a kiíró rendelkezésére;
• a pályázó a hiánypótlásnak – a hiánypótlás teljesítésére irányadó határidő letelte ellenére – nem vagy nem teljes körűen tesz eleget;
• a közölt tények, adatok, információk részben vagy egészben nem felelnek meg a valóságnak.

c) A versenytárgyalás
A kétfordulós pályázati eljárásra tekintettel versenytárgyalást kell tartani, melyen minden érvényes pályázatot benyújtó jogosult személyesen vagy képviselőik (meghatalmazással) útján részt venni. A meghatalmazást közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. Az érvénytelen pályázatot benyújtó pályázó nem vehet részt az eljárás további szakaszában. A kiíró az első forduló eredményéről és a második forduló időpontjáról írásban tájékoztatja a pályázókat.
Amennyiben csak egy érvényes pályázat kerül benyújtásra az első fordulóban, úgy versenytárgyalás tartására nem kerül sor.

A versenytárgyaláson az első fordulóban tett ajánlatok érvényben maradnak, azok vissza nem vonhatók. A versenytárgyaláson a minimális ajánlati ellenérték megegyezik az első fordulóban érvényesen tett legmagasabb ajánlati ellenértékkel. A pályázati eljárás nyertese az, aki a versenytárgyaláson a legmagasabb összegű érvényes ajánlatot tette.
A versenytárgyalás szabályai:
• A licitlépcső összege: az első fordulóban tett legmagasabb érvényes ajánlat 1%-a.
• A versenytárgyalás során az az ajánlat tekinthető érvényesnek, amely az előző ajánlatot legalább a licitlépcső összegével meghaladja. A versenytárgyaláson a pályázót a megtett ajánlata vonatkozásában ajánlati kötöttség terheli, a megtett ajánlatát nem vonhatja vissza.
• A versenytárgyalás akkor ér véget, amikor már egyetlen résztvevő sem tesz az utolsóként elhangzottnál magasabb összeget tartalmazó ajánlatot.
• A versenytárgyaláson érvényes ajánlat hiányában az a nyertes pályázó, aki az első fordulóban összességében a legkedvezőbb ajánlatot tette. Amennyiben az első fordulóban több azonos legmagasabb ajánlat érkezett, úgy a pályázat nyertese az, aki legkorábban nyújtotta be érvényes pályázatát.

A pályázatok értékelésére és rangsorolására a Baja Vagyon Zrt. vezérigazgatója jogosult.
A kiíró a bontásról, az értékelésről, valamint a versenytárgyalásról készült jegyzőkönyvek egy-egy példányát a pályázatok értékelését, valamint a versenytárgyalást követően pályázók részére átadja/postai úton megküldi.

d) Az eredményhirdetés ideje, módja
A pályázati eljárás eredményéről, a nyertes pályázó személyéről, ennek alapján a szerződés megkötéséről értékesítés esetén – a kiíró javaslata alapján – a tulajdonosi jogok gyakorlója dönt.

Az üzleti vagyon felett a tulajdonosi jogokat, a vagyonelem forgalmi értékére tekintettel nettó
a) 15 millió forint forgalmi értékig Baja Város Polgármestere,
b) 15 millió forint forgalmi értéket meghaladóan, 30 millió forintig Baja Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottsága,
c) 30 millió forint forgalmi értéket meghaladóan Baja Város Önkormányzat Képviselő-testülete
gyakorolja.

A pályázati eljárás végleges eredményét a döntéshozatalt követően haladéktalanul, de legkésőbb tizenöt napon belül, írásban Baja Város Önkormányzat közli valamennyi pályázóval.

Amennyiben a pályázat nyertesével a szerződés megkötése – a szerződéskötésre rendelkezésre álló határidőben – meghiúsul, vagy a szerződés aláírása után a nyertes pályázó a szerződést nem, vagy nem szerződésszerűen teljesíti és ezért az önkormányzat a szerződéstől eláll, vagy felmondja azt, úgy jogosult a második legkedvezőbb pályázati ajánlatot tevő pályázóval szerződést kötni, vagy a kiíró új pályázatot kiírni.

A vételár megfizetése: A vételárat legkésőbb az adásvételi szerződés aláírásának napjától számított 30 napon belül kell megfizetni. Ha a vételár megfizetése részben, vagy egészben pénzintézeti kölcsön igénybevételével történik, a vételárat legkésőbb a szerződés megkötésétől számított 120 napon belül kell megfizetni.

e) A pályázat tárgyát képező ingatlanra vonatkozó elővásárlási jog

Tekintettel arra, hogy jelen pályázati kiírással érintett ingatlan termőföld a tulajdonszerzés, az elővásárlásra jogosultak sorrendje, és az elővásárlási jog gyakorlása a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvényben (a továbbiakban: Földforgalmi törvény) 6-22. §-okban foglalt előírások alapján történhet.

A Földforgalmi törvény 21. § (1) és (3) bekezdése értelmében a föld eladása esetén a földre vonatkozó, a tulajdonos által elfogadott vételi ajánlatot egységes okiratba foglalt szerződésbe (a továbbiakban: adás-vételi szerződés) kell foglalni, és azt a tulajdonosnak – a felek aláírásától számított 8 napon belül – közölnie kell a Földforgalmi törvényen, valamint más törvényen, illetve a megállapodáson alapuló elővásárlási jog jogosultjaival. Az adás-vételi szerződést – a Földforgalmi törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározottak szerint – az elővásárlásra jogosultakkal a föld fekvése szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője útján hirdetményi úton kell közölni, azzal, hogy a tulajdonosnak az adás-vételi szerződést a más törvényen, és a megállapodáson alapuló elővásárlásra jogosultakkal közvetlenül is közölni kell. (Az adás-vételi szerződésnek a vevő részéről tartalmaznia kell a Földforgalmi törvény 13-15. §-ban előírt nyilatkozatokat is, ennek hiányában azokat a 13-15. §-ban előírt alakszerűségi előírásoknak megfelelően az adás-vételi szerződéshez csatolni kell.)
A közlés kezdő napja az adás-vételi szerződésnek a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztését követő nap. Az elővásárlási jog jogosultja a közlés kezdő napjától számított 60 napos jogvesztő határidőn belül tehet az adás-vételi szerződésre elfogadó, vagy az elővásárlási jogáról lemondó jognyilatkozatot. Az elővásárlásra jogosult – ide nem értve a földalapkezelő szervezetet – a jognyilatkozatát a jegyző részére személyesen adja át. A földalapkezelő szervezet a jognyilatkozatát a jegyzőnek megküldi, vagy a földalapkezelő szervezet képviseletében eljáró személy átadja a jegyzőnek. Az elővásárlási jogról való lemondásnak kell tekinteni, ha az elővásárlásra jogosult az e bekezdésben meghatározott határnapig nem nyilatkozik.

A Földforgalmi törvény 36. § (1) bekezdés b) pontja alapján nem kell a mezőgazdasági igazgatási szerv jóváhagyása az állam, illetve az önkormányzat tulajdonában álló föld elidegenítéséhez. A mezőgazdasági igazgatási szerv kérelemre igazolást állít ki arról, hogy a tulajdonjog átruházásáról szóló szerződés hatályosságához a törvény előírásai alapján nem kell a jóváhagyása.

Továbbá a kiíró tájékoztatja a pályázókat, hogy a föld tulajdonjogát a Földforgalmi törvényben meghatározott módon, és mértékben, a törvényben meghatározott természetes személy, jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet (a továbbiakban együtt: jogi személy) szerezheti meg.
A kiíró felhívja pályázók figyelmét, hogy tulajdonszerzési jogosultságuk meglétéről, illetőleg a vonatkozó részletes szabályokról a pályázat beadását megelőzően tájékozódjanak. A kiíró a pályázatok elbírálása során nem vizsgálja a pályázók tulajdonszerzési jogosultságát, arra az adásvételi szerződés megkötésekor kerül sor.

V. Egyéb információk

A Vagyonrendelet 20. § (5) bekezdése alapján a kiíró az ajánlatok benyújtására megjelölt időpontig indoklás nélkül visszavonhatja. E döntését a pályázati kiírás meghirdetésével azonos módon közzéteszi.

A Vagyonrendelet 20. § (10) bekezdésének h) pontja értelmében a kiíró érvényes pályázatok esetén is a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánítás jogát fenntartja, továbbá a pályázati feltételeket a Vagyonrendeletben foglaltak szerint megváltoztathatja.

A Vagyonrendelet 24. § (2) bekezdése alapján a kiíró az értékelésre megállapított határidőt egy alkalommal, legfeljebb tizenöt nappal meghosszabbíthatja, amelyről valamennyi érintett pályázó írásban tájékoztatásban részesül.

Vevő az ingatlant az általa megtekintett és megismert állapotban vásárolja meg.

Tájékoztatom a pályázókat, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13.§ (2) bekezdése alapján nemzeti vagyon tulajdonjogát átruházni természetes személy vagy átlátható szervezet részére lehet. Ezzel összefüggésben, ha a nyertes pályázó átlátható szervezet, akkor a törvény 3. § (2) bekezdés szerint az (1) bekezdés 1. pont b) és c) alpontjában foglalt feltételeknek való megfelelésről a szerződő félnek cégszerűen aláírt módon nyilatkoznia kell. A valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerződés semmis.

Jelen pályázati kiírásban nem szabályozott kérdésekben a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Vagyonrendelet rendelkezései az irányadók.

A pályázati kiírás mellékletei:
1.melléklet – Helyszínrajz, szabályozási tervrészlet
2.melléklet – Pályázati adatlap (természetes személy esetén)
3.melléklet – Pályázati adatlap (jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén)
4.melléklet – Átláthatósági nyilatkozat

Baja, 2020. szeptember 30.

Pozsgai Imre
vezérigazgató

Csatolt dokumentum